مجمع عمومی سالیانه انجمن علمی زبان وادبیات فارسی مورخ 17/12/84(دوره سوم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل خدمت

سمت در انجمن

تصویر

1

دکتر غلامحسین غلامحسین زاده

دانشگاه تربیت مدرس

رئیس انجمن

 

2

دکتر مهین پناهی 

دانشگاه الزهرا

نائب رئیس

 

3

دکتر  منوچهر اکبری

دانشگاه تهران

دبیر

 

4

دکتر ناصر نیکوبخت   

دانشگاه تربیت مدرس

عضو

 

5

دکتر حکیمه دبیران   

دانشگاه خوارزمی

عضو

 

6

دکتر حسن ذوالفقاری  

دانشگاه تربیت مدرس

عضو

 

7

دکتر فاطمه کوپا   

دانشگاه پیام نور

عضو

 

8

دکتر احمد رضی

دانشگاه گیلان

عضو علی البدل

 

9

دکتر سید محسن حسینی موخر 

دانشگاه لرستان

عضو علی البدل

 

10

دکتر سید مرتضی میرهاشمی

دانشگاه خوارزمی

بازرس

 

11

دکتر حسین هاجری

سازمان سمت

بازرس

 

12

دکتر حسین فقهی

دانشگاه الزهرا

بازرس علی البدل

 

13

دکتر حسین سرداغی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

بازرس علی البدل

 

 

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن