انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌کند.

انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌کند.

 ‌در این نشست، دکتر غلامحسین غلامحسین‌زاده دربارهٔ «زبان فارسی، زبان ملی، هویت ملی» سخنرانی خواهند کرد

 شرکت برای عموم آزاد و رایگان است.

لینک شرکت در نشست:

https://vclass4.modares.ac.ir/b/c93-zab-uyp-dpj

تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۲۷

ساعت: ۱۸:۰۰

@anjoman.elmi.adabi.tmu

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن