درگذشت استاد دانشمند دکتر سید محمد اکرم اکرام شاه استاد پیشکسوت و برجسته زبان و ادبیات فارسی کشور پاکستان را به جامعه علمی و ادبی حوزه زبان و ادبیات فارسی تسلیت می گوییم

انا لله و انا الیه راجعوندرگذشت استاد دانشمند دکتر سید محمد اکرم اکرام شاه استاد پیشکسوت و برجسته زبان و ادبیات فارسی کشور پاکستان را به جامعه علمی و ادبی حوزه زبان و ادبیات فارسی ، بخصوص به استادان و دانشجویان پاکستانی و اعضای هیات علمی دانشگاه پنجاب لاهور و فرزند برومند ایشان جناب آقای […]