بیانیه انجمن علمی استادان زبان و ادبیات فارسی درباره حذف ماده زبان و ادبیات فارسی از آزمون سراسری و خطاهای مشابه

 یکی بر سر شاخ و بن می‌برید  خداوند بستان نظر کرد و دید  بگفتا گر این مرد بد می‌کند  نه با من که با نفس خود می‌کند  ناخدایان صاحب منصب کشور، کشتی علم و فرهنگ و ادب پارسی را بر بستر شیبهای تند و ناهموار می‌رانند، و فارغ از آنچه در اطرافشان می‌گذرد، غریو شور […]

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن