مجموعه مقاله های دهمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی 1399

مجموعه مقاله های دهمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی 1399 دانشگاه تربیت مدرس ردیف  کد عنوان  شماره صفحات اول هر مقاله نام نویسنده1 نام خانوادگی نویسنده1 نام نویسنده 2 نام خانوادگی نویسنده2 نام نویسنده3 نام خانوادگی نویسنده3 نوع پذیرش 2 1000 پیشگفتار 1               3 1001 بن‌ […]

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن