مجموعه مقاله های چهارمین همایش آموزش زبان فارسی1398

چهارمین همایش آموزش زبان فارسی مجموعه مقاله های چهارمین همایش آموزش زبان فارسی تاریخ انتشار: کد عنوان    شماره صفحات اول هر مقاله نام نویسنده1 نام خانوادگی نویسنده1 نام نویسنده 2 نام خانوادگی نویسنده2 نام نویسنده3 نام خانوادگی نویسنده3 نام نویسنده4 نام خانوادگی نویسنده4 1001 آموزش و یادگیری اصطلاحات زبانی در کلاس‏های آموزش زبان دوم/ […]

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن