همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی

همایش هفتم

پژوهش های زبان و ادبیات فارسی برگزار کنندگان همایش هفتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی محورهای عمومی همایش همه پژوهش های مربوط به

ادامه مطلب »

همایش هشتم

پژوهش های زبان و ادبیات فارسی برگزار کنندگان همایش هشتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی محورهای عمومی همایش همه پژوهش های مربوط به

ادامه مطلب »

همایش نهم

پژوهش های زبان و ادبیات فارسی برگزار کنندگان همایش نهمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی محورهای عمومی همایش همه پژوهش های مربوط به

ادامه مطلب »

همایش دهم

پژوهش های زبان و ادبیات فارسی برگزار کنندگان همایش دهمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی محورهای عمومی همایش محورهای عمومی دهمین همایش پژوهشهای

ادامه مطلب »

همایش ششم

پژوهش های زبان و ادبیات فارسی برگزار کنندگان همایش ششمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی محورهای عمومی همایش همه پژوهش های مربوط به

ادامه مطلب »

همایش پنجم

پژوهش های زبان و ادبیات فارسی برگزار کنندگان همایش پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی محورهای عمومی همایش همه پژوهش های مربوط به

ادامه مطلب »

همایش چهارم

همایش چهارم با همکاری دانشگاه گیلان اردیبهشت 1387                                                                                                  ( دریافت برنامه زمانبندی روزهای همایش ، برنامه افتتاحیه ، اختتامیه ، نشست های

ادامه مطلب »

همایش سوم

پژوهش های زبان و ادبیات فارسی برگزار کنندگان همایش سومین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی محورهای عمومی همایش همه پژوهش های مربوط به

ادامه مطلب »

همایش دوم

پژوهش های زبان و ادبیات فارسی برگزار کنندگان همایش دومین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی محورهای عمومی همایش همه پژوهش های مربوط به

ادامه مطلب »

همایش اول

همایش اول با همکاری دانشگاه تربیت مدرس سال 1380                                                          

ادامه مطلب »

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن