هفتمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی اسفند 1392

سایر اخبار

برگزاری گسترده یازدهمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی با حضور بیهقی پژوهانی از ایران، افغانستان، پاکستان و اقلیم کردستان عراق در “ماه بیهقی” ( از آغاز تا پایان آبان ۱۴۰۰)

یازدهمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و همزمان با تصویب روز ملی ابوالفضل بیهقی (پدر

ادامه مطلب »

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن