مجموعه مقاله های همایش آموزش  زبان فارسی

مجموعه مقاله های سومین‌همایش ‌آموزش‌زبان‌فارسی

ماره صفحهکدعنواننام نویسنده 1نام خانوادگی نویسنده 1نام نویسنده 2نام خانوادگی نویسنده 2نام نویسنده 3نام خانوادگی نویسنده 3
391004آموزش زبان فارسی در مدارس خارج از کشور(چالش­ها و راهکاره)هادیاکبر زادهمحمدجواداکبر پور..
491005تحلیل خطاهای زبان­آموزان فارسی در کاربرد سه بند موصولی، متممی و قیدیالهام ایزدی....
611006حس‌آگاهی مدرس و تأثیر آن بر تدریس آواهای زبان فارسی به زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان در پرتوی الگوی هَیَجامَدرضاپییش قدمشیما  ابراهیمی..
751007تحلیل عوامل راهبردی داخلی و محیطی مؤثر بر گسترش و آموزش زبان فارسی در کشورهای عرب زبانمسعودحسنیثریاخرمی..
911008تصحیح خطاهای دانش‌‌‌آموزان در نوشتن به زبان دوّم (زبان فارسی) از دیدگاه معلّمانعبدالحسينحیدری....
1051009الگوهای غیرمعیار در نوشتار پایگاه‌های اینترنتیِ پربیننده از منظر اصول ویرایش زبانی (فعل، اسم و حرف)وحیدخلیلی  اردلی....
1271010بایدها و نبایدها در آموزش فشرده زبان فارسی به نوآموزان بزرگسالشهرزادشاهدی....
1331011سواد خواندن و مهارت‌های تفکرفرزانهشهرتاش....
1491012ادبیّات و کاربردهای آن در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی­زبانانپریساصالحی....
1611013بررسی تأثیر شیوه‏های مختلف آموز‏ش دستور زبان بر بهبود دانش دستوری و مهارت‏های کلامی ‏فارسی‏آموز‏ان عرب سطح میانیزهراعباسی....
1831014بررسی و مطالعه متن هاي آموزش لغات زبان فارسی براساس نظريه حوزه هاي معنايي به غير فارسي زبانان در سطح پيشرفتههاجرعبدلغلامی نجف آبادی ....
2071015کارکرد  دوگانه‌های واژگانی در افزایش مهارت خواندن و درک مطلبصالحهغضنفری مقدم....
2151016آموزش زبان فارسی به اردوزبانان براساس ریشة واژگانی وانواع خطاهای دستوری وآوایی (رویکرد تطبیقی) مریمغفوریانزرنوش مشتاقنصراللهپورمحمدی املشی
2331017نقش روانشناسی در آموزش زبان دومفاطمه قادریعلینوبهار..
2451018عوامل موثر در تقویت آموزش املا نویسی دانش آموزان با الگوی تدریس فراشناختیملیحه السادات کاشی زاده....
2531019آموزش الکترونیکی و نقش فنّاوری‌های نوین در آموزش زبان و ادبیات فارسیعلی اکبر کمالی نهادحکیمهخوش نظر..
2711020تأثیر حمایت اجتماعی بر اختلال بیان نوشتاریزهراکمندلو....
2791021بررسی مقایسه­ای سؤال پایه و چارچوب­دار در نوشتار فارسی­آموزان چینی­زبانلیلاگلپور....
2911022کاربرد شیوۀ «همیاری در آموختن» و بالابردن تفکر انتقادی دانش آموزان  در درس نگارشمعصومه محمودزاده....
3111023بررسی چالشهای امروز و مشکلات ریخت شناسی زبان فارسیآرشمشفقیسارا محمدی..
         

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن