مجله های انجمن

مجله‌های انجمن

انجمن اکنون دارای12عنوان مجله است که پنج مجله آن علمی پژوهشی،  یک مجله علمی ترویجی، چهار مجله در دست بررسی برای دریافت رتبه علمی است، و دو مجله دیگر را نیز در دست تأسیس دارد.  همان‌طور که ملاحظه می‌شود انجمن فعالیتهای نشریاتی خود را از حد مرزها فراتر برده و اکنون درحال انتشار مجله مشترک بین‌الملل در سطح جهان عرب با مشارکت دانشگاه بغداد است. فهرست اجمالی مجله‌های انجمن به شرح زیر است:

الف) مجله‌های علمی پژوهشی مستقل انجمن

1-1 پژوهشهای ادبی (این مجله 10 سال است که بدون وقفه منتشر می‌شود).

2-1 مطالعات تطبیقی فارسی و عربی (این نشریه که اکنون در مراحل مقدماتی انتشار است، قرار است به سه زبان فارسی و عربی و انگلیسی با مشارکت دانشگاه بغداد منتشر شود).

ب) مجله‌های علمی پژوهشی مشترک انجمن با دانشگاهها

فهرست مجله‌هایی که با مشارکت انجمن منتشر می‌شود و آرم و نام انجمن روی جلد آنها درج می‌گردد در ذیل درج می‌شود:

3-1 ادب‌پژوهی (مشترک با دانشگاه گیلان)

4-1 ادبیات پایداری (مشترک با دانشگاه شهید باهنر کرمان)

5-1 ادبیات تطبیقی(نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشترک با  دانشگاه کرمان)

6-1 ادب و زبان (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشترک با دانشگاه کرمان)

7-1 مطالعات زبانی و بلاغی(نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سمنان) این مجله علمی ترویجی است.

 ج) مجله‌های در درست بررسی برای دریافت رتبه از کمیسیون نشریات علمی کشور

8-1 مولوی پژوهی (مشترک با دانشگاه تربیت معلم آذربایجان)

9-1  آیینه ادب (مشترک با  دانشکده ادبیات دانشگاه ارومیه)

10-1 پژوهشنامه ادب معاصر ( مشترک با دانشگاه بیرجند) 

11-1 مجله ادبی- بلاغی ( مشترک با دانشگاه قم)

12-1 ادبیات روایی( مشترک با دانشگاه هرمزگان) نخستین شماره این مجله اسفند ماه منتشر می‌شود.

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن