مجموعه مقاله های همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی

مجموعه مقاله های هشتمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی 1394

کدعنواننام نویسنده 1نام خانوادگی نویسنده 1نام نویسنده 2نام خانوادگی نویسنده 2نام نویسنده 3نام خانوادگی نویسنده 3نام نویسنده 4نام خانوادگی نویسنده 4
999سخن انجمن........
1000مقدمه........
1001بهار تاریخ نگار متعهد به اجتماعيحيي آتشزاآمينهفيضي....
1002عنصر رنگ و حسّ­آميزي در سرودهای مانویعباس آذر انداز معصومهباقري حسن كياده....
1003تحلیل داستان موسی و شبان مولوی در چارچوب مکتب اگزیستانسیالیسمعلي آزادمنشعيدالرضاشريفيايرج جلالي..
1004خوانش زیست محیطی داستان کوتاه صدا که می‏پیچد اثر نادر ابراهیمیسيمهآقاجانيطيبهشيخ ويسي....
1005بررسی جلوه های ترس و اضطراب در آثار ادبی ضد جنگمحمودآقاخان بيژنيمحمدشيرويي....
1006تنوع و تکرار تخلص در کلیات شمسزهرهاحمدي پور اناري......
1007بازتاب بی‌مهری غزنویان نسبت به عناصر ایرانی در تاریخ بیهقیجميلهاخيانيمصطفيكريميحسين فرهنگيان..
1008زیباشناسی، نقد ادبی و شفیعی کدکنیعلي اصغر ارجي......
1009بررسی مقایسه­ای مفاهیم فمینیستی کولی کنار آتش نوشتة منیرو روانی­پور و دختر غبار نوشتة وندی ولسمائده اسدالهيسهيلاصلاحي مقدم....
1010تحلیل ساختاری و نشانه‌شناختی حکایت فقیه تنگ‌دست از منظر جنبه‌های نمایشینرگساسكويي......
1011بازجست زبان وفرهنگ عامه درتذكره نصرآبادياصغر اسمعيلي......
1012بررسی و تحلیل شگردهای بازآفرینی حکایات تاریخیمحمدحسينامانت......
1013مقایسه بر پاره ای از ظرایف عرفانی تفسیر سوره یوسف در کشف الاسرار میبدی و اسرار العشق ایزد گشسبسيد محمد اميريميناخادم الفقرا....
1014بررسی ديدگاه­هاي فقهي مولانا بر اساس فتواهاي عاشقانه در غزلیّات شمساحمد اميناميرحسين كوهستاني....
1015نقش تقابل های دیالکتیکی در ساختار قصاید سناییمحمد ابراهيم ايرج پورفرحناز رئيسي نافچي....
1016تحلیل داستانِ شیخِ صنعان در منطق‌الطیرِ عطار بر اساس کهن الگوی سفر قهرمانِجوزف کمپبلفاطمهايروانيسعيدحاتميجليلشاكري..
1017بررسی و تحلیلِ داستانِ کوتاه “آبی­ها” از مجموعه داستانِ “کنیزو”محمدبارانييعقوبفولادي....
1018شاهنامه فردوسی پیش متن شاهنامه شاه طهماسبی  ” با تاکید بر نگاره‌های  داستان رستم و سهراب “سید محتشممحمدیایوببازیاریمهوش  رییسی..
1019بررسی انگاره های کارناوالی در رمان سنگ صبورصادق چوبک    فرزاد بالومريمخواجه نوكنده....
1020سیر تطوَر جریان حلمانیهسميرابامشكيمهنازمحمدزاده....
1021دسترسی بر امر واقع لاکانی در تبیین و قرائتی از رساله الطیر و واقعه عاشورافاطمهبراتلومهشيد رضوي رضواني....
1022نظریه مبتنی بر واکنش خواننده در تذکره نویسیغفار برجسازشهلا خيلي الهي ....
1023بررسی عناصر اساسی نمایش در بازآفرینی ادبیات داستانی به ادبیات نمایشیزینب   بنی اسدی  رضا صرفیاحمدامیری خراسانییدالله آقاعباسی
1024 ابر در اشعار مهدی اخوان ثالث و منوچهری دامغانیيدالهبهمني مطلقفاطمهراهي....
1025نقد جایگاه اجتماعی زن معاصر ایرانی در رماننگران نباش بر اساس نظریۀزن آمازونيدالله بهمني مطلق سيده سميه يوسفي پور....
1026بررسی تفاوت های زبانی زنان و مردان در ادبیات مقاومت( با تکیه بر مکالمات رمان دا)يداللهبهمني مطلقفهيمه فرقاني اله آبادي....
1027بررسی و تطبیقی زمان در مثنوی و رمان پست­مدرن باتکیه بر داستان شهری و روستاییمحمدبهنام فررضا موصلي....
1028دیگری در هزاردستانبهداد بيرانوند......
1029تاریخچه ادبی ،فرهنگی آتش در ایران باستانهانيهپاكباز......
1030تطبیق دو عنصرداستانی­شخصّیت ودرون مایه دردوروایت عامیانه وکلاسیک بهرام وگلنداممهري پاكزادمنيره مسگري....
1031بررسی ظرفیت­های نمایشی حکایت‌های فابل مثنوی برای اقتباس پویانمایی  طیبه پرتوی راد......
1032درّ مکنون ده­نامه­ایی عرفانی و ناشناخته در ادب فارسیناهديپزشكي......
1033بررسی شخصیت های رمان میرامار بر اساس مکتب انیاگرامشكرالله پورالخالصزهراسلجوقي....
1034نگاهی به اشعار عاشورایی شریفرضی ومحتشم کاشانی وسبک آن دونويد پيريحسين الياسي....
1035بررسی تطبیقی لحن داستان در گل و نوروز خواجوی کرمانی و جمشید و خورشید سلمان ساوجی موسيپيري......
1036مشارکت و پیوندهای اجتماعی در سفرنامه­ی ناصر خسرو و سفرنامه­ها و تک­نگاری­های جلال آل احمداطهرتجلي اردكانيعشرتقبادي حبيب آبادي....
1037تحلیل پیرنگ در داستان­های کوتاه شهریار مندنی­پور بر مبنای بوطیقای فرمالیسممنوچهرتشكريقدرت اللهقاسمي پورمريمبخشي..
1038بررسی فعل­های پیشوندی در کتاب معانی کتاب­الله تعالی و تفسیره­المنیرمحمود جعفری دهقیمریم ایزدی پارسا....
1039مقایسه­ی تطبیقی­ رويكردهاي اخلاقي قابوس­نامه و تلماكحميد جعفري قريه عليمريم زارعي....
1040ویژگیهای اسم و صفت در متون تاریخی عصر صفویفرانك جهانگردمائده سادات دربندي....
1041تأثیرپذیری «محوی» کرد  از اشعار فارسی وعربی سعدی شیرازیمصطفيجوانروديطارقياراحمدي....
1042کنایه‌های نوساخته در دیوان صائب تبریزیناهيد چاوشيمحبوبهخراساني....
1043صورت و ساختار در تحفه العراقینرسول چهر قاني منتظرفاطمه نوري....
1044بررسی درون‎مایه عشق در اشعار شمس لنگرودیرسول چهرقانيپريساظفري....
1045بازسرایی در شعر احمد شاملونسرينچيرهمحمدطرغه....
1046بررسی مؤلفه­های ناتورالیسم در داستان بلند حاجی آقاعبداللهحسين زاده ميرعليآرتميز صياد چمني....
1047ایرانیان واعراب در زبان‌شناسی وتکوین بلاغت عربیسيد احمد حسینی كازرونيسميهآورندهادي جاهد..
1048بررسی سبک‌شناسانة عنوان‌های شعر میمنت میرصادقیمريم حسينيپريا عباسي....
1049پس زمینه ، مخاطب و جنسیت در گلستان سعدیمحمودحكم آباديصفوراكاظميان....
1050کاربرد ادبی و هنری و تصویری الف درپهنه ادب پارسیغلامرضاحيدري......
1051مفهوم خاموشي در غزليات شمسحسن حيدرييدالله رحيمي....
1052حکمــت روشنــایی:گذری بر جهان شناسی حکیم سنایی غزنویحسين حيدري......
1053جان دوم در انديشۀ رودكیعلي حيدري......
1054آرکائیسم واژگانی و نحوی در اشعار شمس لنگرودیفاطمهحیدری......
1055نقد جامعه­شناختی مرگ در چنگال صادق هدایتالنازخجسته زنوزي......
1056علل مقبولیّت گنجینة الاسرار عمّان سامانی در میان آثار منظوم عاشوراییمحمد جوادخدابنده سامانیابوالقاسمرادفر....
1057بررسی سه منظر ساختارگرایی در هزار حکایت صوفیانمحبوبهخراسانيشكوهفورجاني زاده....
1058تجلی مؤلفه های نقد فرمالیستی در ” خواب زمستانی ”  نیما یوشیجشهلاخليل الهيبتولمهدويطاهريكاظمي..
1059مضامین مشترک میان رمان در خرابات مغان و فیلم هامون از داریوش مهرجوییصبادباغ منشمحمدرضا نجاريان....
1060مفهوم ریاضت نفس در نهج البلاغه و بازتاب آن در مثنوی مولویناهيد دهقان......
1061بررسي سبك زبانی و ادبی آثار”محمد محمدعلي”زهرادوستيآرش مشفقي....
1062بررسی صورت و محتوای گوهرنامۀ خواجوی کرمانیرحمان ذبيحيمريم كسايي....
1063مسئلۀ نسبت اسلام با شعر و شاعریدر نگاهی به مقدمّۀ تذکره‌های فارسیسعيد رادفريوسف بينا....
1064پوستین کردن یا پوستین کندن؟سميه رجبي......
1065برگزاری جشن­های باستانی در دربار غزنه به روایت تاریخ بیهقیسامانرحمان زادهعبداللهطلوعي آذروزيرمظفري..
1066بررسی اساطیر آب و ماه در شعر مانگ و زریا از شیرکو بیکه­س سامانرحمان زادهعبدالناصرنظريانيوزيرمظفري..
1067كهنترين دروازه گفتگوي جهاني درادب پارسیسعداللهرحيميكبريرحيمي....
1068معرفی،بررسی وتصحیح نسخۀصنایع­الحسن تألیف فخری هرویحميد رضائيفرحنازرئيسي نافچيمحمد ابراهيم ايرج پور..
1069جامعه شناسی زبان مخفیمحرمرضايتي كيشه خالهمجيد ايران نژاد نجف آبادي....
1070خوانش داستان افشین و بودلف در تاریخ بیهقی با رویکرد تحلیل گفتمانقدسيهرضوانيانجعفر رضا پور....
1071بررسی منظومه آرش کمانگیر اثر سیاوش کسرایی از دیدگاه  نقش‌گرایی (فراقش متنی)حسين رضوياناعظم ميرزايي....
1072زندان سروده های معاصر فارسی و عربی در شعر بهار و صافی نجفیيدالله رفيعيرمضانرضايي....
1073بررسی تطبیقی رویکرد اجتماعی در اشعار شفیعی کدکنی و صلاح عبدالصبورربابه رمضانياحمد خوانساري....
1074مقایسه میان رشته ای اندیشه مولانا در مثنوی و راجرز در روانشناسی انسانگرامريم روضاتيانفاطمه السادات مدني....
1075بررسي و تحليل رند در دیوان سناییمرضيهسرشناساحمد غني پور ملكشاهمرتضيمحسني..
1076اشكالات سروری در شرح بوستانجلالسلاميبهاركمخنقي....
1077بوطیقای سورئالیستی در منظومه لیلی و مجنون نظامیالهام سيداناسحاق طغياني....
1078شیوه‌ای نزدیک به روایت سینمایی در داستان جست‌وجو نوشتۀ احمد محمودمريم سيدان......
1079برجسته‌ سازی‌های‌ زبانی در شعرِ علی باباچاهی بر مبنایِ الگوی زبان‌شناختیِ جِفری لیچجليلشاكريسميهمحمدي نسب....
1080نوآوریهای حوزه زبان و ادبیات عامه در شعر محمد علی بهمنیجليلشاكريروياارجمندي....
1081نمادشناسی تصویر عقاب در شعر معاصر فارسیاكبرشاميان ساروكلائي......
1082بازتاب هنرمحمدی درآینه ی مثنوی مولاناجلال الدین بلخیفاطمهشفيعي......
1083بررسی نحوی و معنایی فعل‎های کنشی زبان فارسی براساس دستور نقش و ارجاعشهينشيخ سنگ تجنراضيه مشهدي نژاد....
1084موتیف های  عشق ، آفتاب ، باد محور تصاویر و تعابیر  شاعرانه  در  گل‌ها همه آفتابگردانند  قیصر امین پورطاهره صادقي تحصيلي......
1085بررسی ساختار درونی و بیرونی قدرت در کلیله و دمنه ( داستان شیر و گاو و بوف و زاغ )مريمصادقي گيوياكرم فرزانه....
1086بررسي عناصر حماسۀ عرفاني در منطق الطير عطّاراسماعیلصادقیحبیب اللهسمیرمی....
1087طنز و طنزپردازی در گلستانابوالفضلصالحي مرزيجراني......
1088بررسی گفتمانی ضمیر من در مجموعه­های شعری قیصر امین پور پریسا صالحی......
1089توضیحی در باره ی یک بیت خاقانیشهربانوصحابي......
1090مدیریت بهره وری از زمان در خسرو و شیرین نظامیهانيهطاهرلوكامرانپاشايي فخري....
1091مقايسه منظومة ناظر و منظور وحشي بافقي و شاه و درويش هلالي جُغتايینجمه طاهري ماه زميني......
1092  بررسي مضامين مشترک خلد برين وحشي بافقي و مخزن الاسرار نظامينجمهطاهري ماه زميني ......
1093کتابشناسی کلیله و دمنه در زبان فارسیمجتبي طاووسيامين مجلي زاده....
1094درآمدی بر بازشناسی انتقادی گزاره­های تاریخی تذکرۀ­الاولیاء عطّار نیشابوریشيرزادطايفي......
1095اقسام تشبیه به اعتبار ارکانحميد عابديها......
1096پيرمرد خنزرپنزري در بوف كور هدايت: استعاره در متني فراواقعيحياتعامريبهروز ابراهيمي....
1097بازنمایی و تحلیل رویکردهای ادبیات داستانی معاصر  به موضوع  حجابمريمعاملي رضاييسميرا فرقاني....
1098تحلیل توازن های کلامی در تمهیدات عین القضات همدانیاكرم عباسيليلاميرمجربيان....
1099بررسی و تحلیل شیوه کاربست گزاره‌های پرسشی در تمهیدات عین القضات همدانیاكرمعباسيالهام سيدان....
1100آموزش زبان فارسی به عنوان زبان  دومخارجی، حوزه ای شناختی و میان رشته ای: چشم انداز و دامنه تحقیقات در قرن بیست و یکم زهراعباسي......
1101بررسی جایگاه تصنیف در اشعار دورة مشروطه با تکیه بر تصنیف­های  ملک الشعرا بهارمهديعبديحامدذهيري....
1102آموزش مهارت‌های اجتماعی در کلیله‌ودمنهزهراعسگرينزهتنوحيفرهادمرادي..
1103تبیین “الگوی روایت” در سینمای بهرام بیضایی براساس نظریه کلود برمونحميراعليرضامريم افشار....
1104سایۀ فلسفه بر سر نظریّۀ ادبیمجاهدغلامي......
1105گذر از حماسه به درامآزاده فخريرحمت اميني....
1106بررسی مفهوم “عشق” در آرمانشهر احمد شاملوعبدالحسينفرزادسميه مرادي جعفر لوبونس مرادي جعفر لو..
1107واكاوي هويّت دررمان چراغ‌هارا من خاموش مي‌كنم سهيلافرهنگي زهرا صديقي چهارده....
1108بازتاب نماد های عرفانی درمصیبت نامه عطارحسين فقيهيآرزوحيدري....
1109قابليتهاي تصويري داستانهاي هفت گنبد براي اقتباس در قالب مجموعه تلويزيوني ابوالحسن قاسميآناهيتاآقا طاهر....
1110وجوه متن روایی و پایگاه روایت شنوها در الهی نامۀ عطارشهين قاسمي......
1111بررسی احساس کهتری غزنویان در تاریخ بیهقی براساس نظریه شخصیّت آدلرحسين قربانپور آرانيراضيه شهرابي فراهاني....
1112بونصر مشكان در تاریخ بیهقی”با تاکید بر رویکرد معنی شناسی نامه امیر مسعود به قدرخان با انشای بونصر”زيباقلاونديايوب بازياريمهوش رئيسي..
1113رنگ اقلیمی در شعر هوشنگ ابتهاج (سایه)رحمان كاظمي......
1114بازنمایی کارکرد­ جنسیت در متون اقناعی مطبوعات زبان فارسی از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادیفروغكاظميطلايهجعفري....
1115سمبولیسم فرانسه در عزاداران بَیَلمدينه كرمي......
1116بررسی سیمای زن در رمان تالار آینه اثر امیر حسن چهلتنپرستوكريميسيدجمال الدين مرتضويمليحه بهمن يار..
1117بررسی مؤلفه­های پایداری و دفاع مقدس بر اساسِ عنصر شخصیت در آثار احمد دهقان ( بچه­های کارون، گردان چهار نفره، دشتبان)فهيمه كريميمحمد كاظم كهدويي....
1118فضا و مؤلفه‏هاي سازندة آن در شعر انقلاب  با تأكيد بر اشعار بعد از انقلاب صفارزادهعلي اكبر كمالي نهاد......
1119بررسی توازن واژگانی در منظومه ایرج و هوبرهعارفكمرپشتيمريمسليمان پور....
1120نظام ارزشی گفتمان در قصه ای از مثنوی؛ رویکرد نشانه- معناشناختیابراهيم كنعاني......
1121تحلیل داستان شیر و گاوِ کتاب کلیله و دمنه از منظر روانکاوی فرویدفاطمهكواشي......
1122روان شناسی شخصیّت در تاریخ بیهقی با توجّه به الگوی تیپ شناسی مایرز بریگز و طبایع چهارگانه دیوید کرسیمصطفي گرجيحميدآري براري....
1123نقد روانکاوانه شخصيت در داستان پادشاه جهود و وزير مثنوي معنوي  بر اساس نظريه آلفرد آدلر محبوبهمباشريسعيدهحسين زاده اصفهاني....
1124زمان داستانی در مقابل زمان نمایشی‌ در نمایشنامه‌های منتخبی از بیضایی: مطالعه¬ای در روایت¬شناسی ادبیات نمایشیپرستو محبيمحمدباقرقهرمانيبهروز محمودي ختياري ..
1125بررسی و تحلیل تصویر شمس در آینه­ی غزلیات شمس رامينمحرميمرضيهعليقلي وند....
1126نمادهای ابداعی در شعر فروغ فرخ زادمرتضي محسنيحسن محمديان....
1127نمادگرایی شعرسهراب سپهری تحلیل ویژگی‌های نمادین در مجموعه صدای پای آبهانيهمحمديمريم مسگر خويي....
1128پیوند حکایت با عنوان باب در متون تعلیمی(با تکیه بر بوستان سعدی)عليرضامحمدي كله سراعظم ابدالي....
1129بررسی مضامین قلندری در غزلیّات عطّار و حافظعباس محمديانفاطمه رفعت خواهزهرا بهراميان..
1130بررسی مؤلفه­های موسیقیایی تاریخ جهانگشاعليرضامحمودي......
1131مولانا و بازتولید گفتمان سلطنت مطلقه در تمثیلی عرفانیجليلمشيدي حجت الله كرمي....
1132بررسی نمود دیالوگ در آموزه‌های مثنویجليلمشيديزهرا غربي....
1133نوستالژی بازگشت به کودکی در شعر صدای پای آب سهراب سپهریاكبر معصومي......
1134بررسی تطبیقی کتاب احمد اثر طالبوف تبریزی و امیل ژانژاک روسو از منظرادبی،آموزشی و میزان تاثیرپذیری کتاب احمد از امیلصديقهمولاييعليرضاشادآرام....
1135وصف تحلیلی شب در چکامه‌های منوچهری و ابن‌خفاجهسعيد مهرياحمد محمد نژاد پاشاكي....
1136جایگاه و نقش زن در شعر ملک­الشّعرای بهار و نسیم شمالسيد مجتبيميرميرانمهديرادنيا....
1137بررسی و تحلیل شخصیت­های اجتماعی گلستان سعدیعليرضانبي لوفرستهدادخواه....
1138بررسي تطبيقي رمان كليدر و برادران كارامازوف با تكيه بر مكتب رئاليسمرقيهنصرآرش مشفقي....
1139بررسی اقتباسات قرانی نفثه المصدور زیدری بر محور تاثیرات بینامتنیمهردادنصرتيمحمدكاظمكهديي....
1140مقایسه عناصرشعری “عاشورا” اثر جواهری و”حماسه حسینی” اثر شهریارعلي نظريزينبسپهوند....
1141تأثير آهنگ سنتی فارسي بر موسيقي سنتی بنگاليمحمد نور عالممحمد مميت الرشيد....
1142کارکردهاي هنري و معنايي تکرار در غزل هاي عطارمحمد حسين نيكدار اصل......
1143هم سویی هنری و محتوایی طنز حافظ و عبید زاکانیمحمد حسين نيكدار اصل......
1144نقدی برتصحیح عباسعلی وفایی ازجمشیدوخورشیدسلمان ساوجیاصغر هادي پور......
1145کارکرد سینماییِ رنگ در شاهنامهسيد محسنهاشميانمصطفيحسيني گلكار....
1146تحلیل  دو داستان گنبد سبز  و گنبد سرخ نظامی گنجه­ای بر اساس نظریه فرایند فردیّت یونگليلاهاشميانمريم رحماني....
1147جایگاه بروج دوازده­گانه در شعر فارسیمحبوبههمتيانآزادپوده....
1148آبشخورهای متنی و فرامتنی نیچه‌ در فرهنگ ایرانی مجیدهوشنگی ......
1149ارتباط فلسفه با ادبيات، با نگرشي بر شعر برخي شاعران پارسي گويرضاواعظیحسیناحدی ....

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن