مجموعه مقاله های همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی

مجموعه مقاله های پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی1389

صفحهکد نام نویسنده1نام خانوادگی نویسنده1نام نویسنده 2نام خانوادگی نویسنده2نام نویسنده3نام خانوادگی نویسنده3
 
عنوان 
71001آب و آناهيتا از اسطوره تا حماسهابراهیممحمدیفهیمهمختاری  
231002آزادي در نگاه فروغفاطمهرحمانیان کوشککی    
381003آس، نه داس و تاس(نقد متني مصراعي منسوب به خيام)ابراهیماستاجی    
461004آسيب شناسي انواع فاصله در نظام نوشتاري بريل فارسينادرجهانگیرینرجسمنفردابوالقاسمقوام
611005آسيب شناسي تاريخ ادبي ايران (با روي كرد به آثار و احوال شبستري)محمدرضاعباس پور خرمالو    
801006آسيب شناسي تحقيقات مربوط به نظامي گنجويزینبنوروزی    
1041007آسيب شناسي كتابشناسي هاي تدوين شده در ايرانقدمعلیسرامیسهیلاعقیلی  
1191008آسيب شناسي نحوه ي اموزش اصطلاحات زبان فارسي به غير فارسي زبانان و ارائه ي راهكارالهاماخلاقی    
1281009ابهام هنري در شعر خاقانيمحمدبهنام فرزهرافتحی شهری  
1441010احسان ودستگيري از نيازمندان در غزليات صائب تبريزيحسین فقیهیفاطمه سیاه چین  
1601011ارتباط ادبيات كودك و نوجوان با رشد اجتماعيبیژنطهیری تاوسورانرجبی  
1801012از ناخوداگاه نويسنده تا ناخودآگاه خواننده در نقد ادبينسرین دفتر چیعلی اصغرشهناز خضرلو  
1901013اساطير ملي و مذهبي در شعر خاقانيمحمدبهنام فرمحمدباقرتقوی زیروانی  
2011014اشعار مطبوعاتي در دوره ي مشروطهمحمدعلیزهرازادههادیبهینجیبهبور
2141015امثال و حكم در آينه آثار صوفيه( بررسی سیر تحول امثال و حکم در سه اثر مهم صوفیه، از قرن پنجم تا هشتم هجری)فرزاد کریمیسعیدبزرگ بیگدلی  
2451016انزوا طلبي در شعر و زندگي فروغ فرخزادرحیمکوششزهرانوری  
2641017انگيزههاي شاعران پارسي از ستايشفرامرزآدینه کلات    
2801018انواع اقتباس محتوايي از متون كهن در ادبيات كودك و نوجوانمریمجلالیمه دخت پورخالقی چترودی  
2891019ايهام در قصايد سيف فرغانيمحمدامیر مشهدیمحمدرضامشهدی  
3071020بازتاب اسطوره ها در جهان معاصرمریم ساسانی    
3181021بازتاب عنصر حماسه در قصايد سناييمحبوبهزارعمهیارعلوی مقدم  
3311022بازشناسي شخصيتهاي اسطورهاي و پهلواني براي كودكانرقیهشیبانی فرآرش اکبری مفاخر  
3501023بازشناسی و بررسی « دانش نامه دستور زبان پارسی نو»عصمت اسماعیلیمقصود پرهیز جوان  
3631024بحر متقارب از منظر زيباييشناسيآرش قراگوزلو    
3901025براعت استهلال در سخن نظامياسحاقطفیانیزهرهمشاوری  
4011026بررسي اصطلاحات نجومي در ديوان بابا فغاني شيرازيمحمود عباسیمحمد رحیممیرزایی  
4201027بررسي تجلي برخي از آيي نهاي ديني و ملي ايران باستان در تاريخ بيهقيفاطمهکاکاوند قلعه نویی    
4281028بررسي تطبيقي شخصيتپردازي در رمان«تنگسیر » و « سنگ صبور» صادق چوبکقدسیهرضوانیانحسین وفادار  
4541029بررسي ديدگاههاي كلامي و عرفاني مولانا دربارهي كفر و ايمان در مثنوي معنويرضاحبیبی پوریحسن یعقوبی  
4871030بررسي رابطه بين نحو و معناشناسيمحمدرضاپهلوان نژادلیلاعرفانیان قونسولی  
5051031بررسي رمان طوبا و معناي شب از منظر رئاليسم جادوييسلمانساکت    
5271032بررسي زبان شخصيت ها در رمان شازده احتجابمحمد علیمحمودی    
5461033بررسي ساختار تداعي در حكايتي از مثنويمحمدعلیمحمودیلیلاخواجوی نژاد  
5601034بررسي عقده ي حقارت در شخصيت بوسهل زوزني از خلال تاريخ بيهقيزهراابراهیمی پورحسن قوامی  
5691035بررسي عوامل تعقيد لفظي و ديريابي در اشعار حكيم ناصرخسرو قباديانيحسنعلیکوثری لنگریعلی اصغربابا صغری  
5851036بررسي كاركرد راهنما در تمثيل رؤيافاطمه فرهودی پور    
6101037بررسي ماهيت و شيوه هاي طنز در فرهنگ مكتوب ايرانعلیرضاباوندیان    
6361038بررسي مضامين اجتماعي در اشعار نازك الملائكه و نيمايوشيجمهدیخرمیمهینگندمکار  
6561039بررسي نحوه بدرقه از مسافران شاهنامهالهام آزاده رنجبر    
6681040بررسي نقش استعاره در ساختواژه زبان فارسياعظم استاجیمحمد رحیمقانون  
6851041بررسی نقش «استناد» در مقالات علمی- پژوهشی و معرفی شیوه نامه های استنادی درون و برون متنیمحمددولت آبادی    
6981042بررسي و تحليل افكار و آثار مصطفي رحيميآرزو ابراهیمی دینانییدالله جلالی پندری  
7151043بررسي و تحليل دلايل اعتماد نيما به دكترمعينزهرا شادپور چوریحمیراذکریازاده کارسیدانی  
7271044بررسي و مقايسه مهمترين انديشه هاي مولوي با فلوطينعبداللهواثق عباسیسمیه بابایی مبارکه  
7401045بررسي ويژگي هاي سبكي غزليات فريد اصفهانياحمدپارسافرشادمرادی  
7631046بررسي ويژگي هاي شخصيت پردازي هنري در داستان هاي مثنوي معنويمحمدکاظم یوسف پورفاطمه رحمتی اصلی  
7891047پري  زن در شعر نيمافاطمه رحمانیان کوشککیسمیه کلهر  
8021048تأثير ساختار سه گان هي سوره ي حمد بر آغازي ههاي نظم و نثر فارسيمحمدریحانیغلام رضامعروف  
8321049تاثير سنت ادبي بر عملكرد مترجمان ادبيمسلمفتح اللهیعلیرضاجمالی منش  
8461050تجلي آتش در اساطير و ادياناسماعیلفروزان کیاابراهیماستاجی  
8551051تحليل داستان كيخسرو در شاهنامه بر اساس روش نقد اسطوره ايفرزاد قائمی    
8761052تحليل رمان در افق گفتماني آنحسینعلیقبادیعلیدسپ  
8961053تحليل ساختار روايي چند داستان كوتاه از نادر ابراهيميمریم اسدیان    
9241054تحليل ساختاري داستان رستم و شغادربابه باقریفاطمه مجیدی  
9431055تحليل ساختاري داستان ضحاكفاطمه مجیدیلیلااکبر زاده  
9661056تحلیل شخصیت زنان در رمان زمین سوخته سیده زهراموسویمحسن ذوالفقاری  
9761057تحليل طنز فلسفي و غير خصمانه درتاريخ بيهقي از دیدگاه روان شناختیمه دخت پور خالقی چترودیسمیه عطاردی  
9871058تحليل نقش هاي معنايي مطالعه ای موردی در سبک داستانی معاصرنگارداوری اردکانینیلوفرخوش زبان  
10071059تحليل واكنش هاي رفتاري سيندخت در شاهنامه بر اساس نظريه ” مورِنو”سیده مریمروضانیان    
10221060تحلیلی تقابلی از گویش گرگانی و زبان فارسی معیار( با تاکید بر نکات افتراق)مهین نازمیر دهقانعاطفه محمدی  
10411061ترسيم موقعيت حقيقي پهلوانان در شاهنامهسیده سمانهصالحیسید آرمان حسینی آبباریکی  
10521062تشبيه در شعر عماد فقيه كرمانيمحمد امیر مشهدیسعیده رضی خادمی  
10721063تصوير ابليس در انديشه عين القضات همدانيمانداناهاشمی    
10921064تصوير سمبوليك شب در شعر نيما يوشيجنسرین منصوری فر    
11121065تضاد يا ثبات در فكر و شخصيت نظاميزینبنوروزینداسهرابی  
11311066تطبيق شخصيت رستم و آخيلوس درشاهنامه و ايليادراهیلهزلفیمهوشواحد دوست  
11491067تفسير بهشت و دوزخ از ديدگاه عطاربهمننزهتشهلاپیام قره باغ  
11681068تکیه در زبان فارسیزهره آسودهمحسن مبارکی  
11811069تلفيق موسيقي و شعر در تصنيف هاي عارف قزوينيسیروس روستاییجوادبهرامی راد  
12011070تلميحات و اشارات در غزليات سناييفرزانه علوی زاده    
12331071توانمندي زبان فارسي در ساية زبان عربي و عبريمهدیممتحن    
12461072جامعه شناسي قصايد انتقادي سناييعبدالوحیدخرمفاطمه مجیدی  
12601073جايگاه محبت الهي از منظر عرفا در ادب فارسيمکیهچاوشیان نوش آبادی    
12821074جايگاه و نقش قهرمان پروبلماتيك در رمانهاي رئاليستي فارسيرزاقرضویان    
12941075جريان سيال ذهن در داستان شرق بنفشهي شهريار مندنيپورخدیجه نورمحمدیمرادعلیواعظی  
13121076جهانملك خاتون؛ شاگرد سعدي، همدرس حافظسید محمد حسینی معصوم    
13361077چالشهاي آموزش متون نثر در رشته ي زبان و ادبيات فارسيعلی اکبرسام خانیانیهادیجوادی امام زاده  
13441078حاجب در تاريخ بيهقيمهوشواحد دوستزهرا نوری  
13661079حكايتهاي تاريخ بيهقي با نگاهي بينامتنيعفت نقابیاحمد بهزادیسعید پور عظیمی
13831080درآمدي بربازشناسي ادبیات نيمايي در اشعار حميد مصدقفیروزه فاضلیکبریکاس پور توچائی  
14031081در بارة معناي يكي از بيت هاي خاقانيجواد مرتضایی    
14081082دو ملكالشّعرا: بهار، قاريمحمدکاظم کهدویی    
14201083دين ناصر خسرو بر گردن زبان فارسي(سيري در واژه ها و تركي بهاي ديوان ناصر خسرو)حسن اکبری بیرقزهرا طالبی   
14441084رد پاي ادبيات تعليمي در بازنويسي كليله و دمنه به قلم مهدي آذر يزديمژگان نیکویی    
14551085رد پاي ادبيات تعليمي در بازنويسي كليله و دمنه به قلم مهدي آذر يزديفاطمه مدرسیمریم عرب  
14711086سبك هندي زمينه ساز ظهور كاريكلماتور در ايرانعلیصفاییلیلادرویشعلی پورآستانه  
14881087سوررئا ليسم در داستان سه قطره خون صادق هدايترحیم کوشش شبستریتقیهزنگنه  
15041088سير رمانتيسم در شعر شاملوجلیلمسعودی فردعبدالرضامعروف  
15261089شاهباز سدره نشين(شرحي بر بيت اول قصيدة عينية ابن سينا)علی اکبرقاسمی گل افشانی    
15361090شخصيت بازرگان در داستان هاي طوطي نامهسپیده سید فرجی حسین فقیهی  
15531091شخصيت بوسهل در تاريخ بيهقيمهوش واحد دوستشبنم حق بین   
15661092شخصيت و شخصي تپردازي در رمان روزگار سپري شده مردم سالخورده (محمود دولت آبادي)سمیه برج قلعهمهیار علوی مقدم  
15781093شخصيت هاي داستاني زن در آثار هدايتابراهیماستاجی    
15851094شكوائيه و اندوه سرايي در اشعار كليمپروین تاجیبخشفاطمه فلاح  نیک دست  
15991095شناسايي و تحليل خطا هاي نوشتاري آلماني زبانان در يادگيري زبان فارسي بر مبناي جدول طبقه بندي خطاهای کوردرآرمینفاضل زادمریم خلیل خانه  
16171096شيخ بهايي وعرفان اسلامي با تأكيد برشعرهاي فارسي اومنوچهرجوکار    
16411097شيوه ي بيان مولوي در مثنويعباسمحمدیان    
16641098شيوه علمي ابوريحان بيرونيمهینپناهی    
16821099صور خيال در شعر نيما يوشيجاعظم نوریسید محمدعلوی مقدم  
16931100صور خيال در مشاهدهمریم شبانی    
17171101طبقه بندي موضوعي طنزهاي هفت اورنگعلیصفاییفاطمه طالبیان   
17321102طبیعت گرایی در شعر نادر نادر پور و فروغ فرخ زادمرضیه خافی    
17501103طنز سياسي در كلام سعدي(گلستان و بوستان)حسین صفری نژاد    
17711104طوطي نامه در بوته ي نقد ريخت شناسيسهیلا صلاحی مقدممعصومه سیار  
17891105عدد چهار در ديوان خاقاني شروانيمحمدبهنام فرمرضیه ماهوکی  
18051106عرفان بيدل در غزلبهناز شیردل    
18221107عناصر ارتباطات غيركلامي در داستان« من گنجشک نیستم» نوشته ی مصطفی مستورسمیه حاجتیاحمد رضی  
18371108عناصر طبيعي در شعر كودك و نوجوانزهره خیریمهیارعلوی مقدم  
18621109عنوان شناسي دريچه اي به نهان شاعر (تحليل نام هاي اشعار سلمان هراتي)سیده ساره میری    
18831110غم غربت حافظمحسن اکبر آبادییدالله رحیمیعبدالله راز
18951111فاصلة زيباييشناختيرحیم کوشش    
19081112فرآيند برجست هسازي زبان در غزليات سعديحسین بهرامیمهیارعلوی مقدم  
19231113فرصت ها و چالش هاي آموزش مجازي(Learning-E)در رشته ي زبان و ادبیات فارسياسماعیلملک اخلاقلیلادرویشعلی پورآستانه  
19341114فرهنگ آموزشي فارسي به فارسي براي خارجيان: راهكار و رويكردغلامعباسسعیدی    
19441115فرياد قالوا بلي(بررسي مفهوم عرفاني آيه ميثاق درغزليات سنايي وحافظ)سلطان کندرانیمریم شعبان زاده  
19571116قافيه و رديف مياني و امكانات موسيقايي پايان نيم مصرع ها در ديوان شمسحسنعلیکوثری لنگریمحمود براتی خوانساری  
19701117قضا و داوري درعصر غزنويان برمبناي تاريخ بيهقيمهوشواحد دوستفاضلهآشنا  
19911118كاركرد هنري قافيه و رديف در شعر سپيدفیروزفاضلیرقیهآزاد کرد محله  
20051119كودكانه هاي عرفاني در شعر سهرابمریم شعبانزادهاکرمعارفی  
20161120كيمياگر : آيينه ي تمام نماي داستانهاي شرقيصدیقهلیقوانعلی دهقان  
20251121گويش اورامي در زبان كرديثریا رضوی    
20361122متمم اجباري واختياري در تاريخ بيهقيفاطمه اسفندیاری مهنیخدیجه خدایاری  
20491123مثنوي معنوي و چيستي و چرائي معجزهمحمد میر    
20661124مطالعه تجربي تاثيرات تكيه تقابلي و جايگاه هجا بر ديرش واحدهاي زنجيري در زبان فارسيعباس مهدی زادهنادر جهانگیری  
20861125مقايسه شعر سياه فروغ فرخزاد و نصرت رحمانيعلی صفاییعلیاحمدی  
21151126مقايسه ي ليلي ومجنون نظامي گنجوي و ليلي ومجنون نورمحمد عندليبحسن مجیدیاسماعیلدرخشان ویژه  
21431127موسيقي لبخند خدا بررسي انواع موسيقي، دراشعار قيصر امين پورمصطفیگرجیافسانهمیری  
21601128مولانا و ديدار او با انسان هاي خيالي(تحليل فلسفي- عرفاني از داستان شيخ دقوقي در مثنوي)بهمننزهت    
21781129نامهنگاري در تاريخ بيهقيمهوش واحد دوستشهلاپیام قره باغ  
22061130نبرد دين نمايي و اخلاق در داستان رستم و اسفنديارحسینکیخسروی    
22191131نسبت كاربرد رنگ واژه ها با روانشناسي شخصيت در شعر شاملوناصرنیکوبختسید علیقاسم زاده  
22411132نقد ادبي در نگاه مولانا،بررسي ديدگاه هاي نقد ادبي و بوطيقاي مولوي »علیرضانبی لو    
22691133نقد بينامتني توصيف زيبايي در اشعار غنايي از آغاز تا قرن دهمزهراآقا بابایی    
22901134نقد جامعه شناختي رمان جزيره سرگردانيمریمعاملی رضایی    
23131135نقد روانكاوانه رمان سمفوني مردگانمحبوبهاظهریسهیلاصلاحی مقدم  
23291136نقد زيباييشناختي قافيه و رديف در غزل كليم كاشانيعبداللهواثق عباسیحمیدهخوش بیان  
23421137نقد ساختاری “سفر سوختن”حسینفقیهی    
23621138نقد عناصر ساختاري در داستان كوتاه گيله مردمحسن ذولفقاری    
23731139نقد و بررسی درون مایه های شعری قیصر(با تکیه بر مضمون گرایی وی)سید احمدحسینی کارونی    
23901140نقد و بررسي عناصر داستاني جاي خالي سلوچ محمود دولت آبادی(شخصیت پردازی،روایت و زاویه دید)بهناز ساسانیمهیارعلوی مقدم  
24091141نقد و تحليل ساختاري راوي در داستانهاي كوتاه مجموعة “چمدان”بزرگ علوی”ابراهیماستاجیپروانهسعادت  
24351142نقد و تحليل موتيوهاي نو و سنّتيِ همراه با تغيير زاويه ي ديد در شعر صائبجواد مرتضایی    
24481143نقد وتحليل نگرش هرمنوتيكي عين القضات همدانيمهیارعلوی مقدمسحرسعادتی  
24651144نقدي بر شيوه هاي طنز پردازي سعديعلیپاکمهر    
24781145نقش و كاركرد گفتگو در رمانهاي رضا اميرخانيسهیلا صلاحی مقدممهدیهپرواز  
24911146نكاتي در مشرب عرفاني باباطاهر همدانينصراللهامامیسید آرمان حسینی آبباریکی  
25121147نگاهي به تأثير قدرت بر گفتگو در تاريخ بيهقيسپیده جواهری    
25291148نگاهي به شعر منوچهر آتشي با تكيه بر توجه او به خليج فارسیوسفکرمی چمه    
25421149نگاهي به “كتابشناسي داستانهاي كوتاه و رمان جنگ در ايران (مرحله اول): فهرست آماري  و اطلاعات کتابشناسی”قدمعلیسرامی    
25561150نگاهي به مثنوي معنوي از منظر دستور نقشگراي هليديغلامعباسسعیدی    
25731151نگاهي به موضوع بحران رهبري ادبي از نگاه دكتر براهنيمهیارعلوی مقدمحمیدتقی آبادی  
25891152نگاهي پديدارشناختي به شعر”م . سرشک”ابراهیمکنعانی    
26041153نگرشي تطبيقي به اسطورههاي آفرينشمهوشواحد دوستمهریسلیمانی  
26291154نماد گرايي در هفت پيكر نظامي گنجويزینبنوروزیزهرادلپذیر  
26461155نمادهاي نوزايي در هفت پيكر نظاميزینبنوروزیمرضیه ماهوکی  
26561156نوآوري ، تجزيه و تركيب اوزان عروضي در غزل معاصر(با تکیه بر شعر حسین منزوی)مه دخت پور خالقی چترودیآمنهتاک  
26741157ني نامه مولانا از منظر منطق مكالمه باختينمسلمذولفقارخانی    
26861158نيماي تمثيل پردازاکبرشامیان ساروکلاپی    
27141159وصف طبيعت در ديوان ابن رومي و منوچهري (بررسي و مقايسه)حسنمجیدیسامانشیخه  
27331160وقتي موسيقي ديدني مي شود…آمنهتاک    
27491161ويژگي هاي تصويرسوررئاليستي در داستان مانا ماناي من (کتاب کنیزو)خدیجه خدایاریفاطمهاسفندیاری مهتی  

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن