مجموعه مقاله های همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی

مجموعه مقاله های نهمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی 1396

کدعنواننام نویسنده 1نام خانوادگی نویسنده 1نام نویسنده 2نام خانوادگی نویسنده 2نام نویسنده 3نام خانوادگی نویسنده 3نام نویسنده 4نام خانوادگی نویسنده 4
1300پیشگفتارغلامحسینغلامحسین زاده......
1301مقدمهمحمدبهنام فر......
1001آداب ازدواج در شهرستان سیریکمحمد رضانجاریانبتول ترکمانی کوهستانی....
1002آدم برفی( بررسی تطبیقی داستانی از هانس کریستین آندرسن و محمدرضا شمس)حمید رضاییزهراستایش کیاطاهرهبهرامی کرکوندی..
1003آسیب شناسی علوم بلاغی قدیم و جدیدمحمدعلیضیایی......
1004آشنایی زدایی (واژگانی، سبکی، دستوری،  نحوی) در دفتر پنجم مثنوی مولویوحیدعلی بیگی سرهالیفاطمهمدرسی....
1005آیین اسبِ قربانی در منظومه های حماسی فارسیاکبرشایان سرشت......
1006ابن حسام خوسفی به مثابة شاعری دو زبانه در قهستان سدة نهم هجریسپیدهافروزمحمدرضاعزیزیعطیهیوسفی..
1007اثرپذیری احمد محمود در خلق یک چتول عرق» از داستان کوتاه عدل» صادق چوبک و سوگواری» آنتون پاولویچ چخوفعلینوریاحمدکنجوری....
1008اخلاق گرایی و آموزه های تعلیمی در تاریخ نگاری بیهقی و مستوفی عباسمحمدیانریحانهصادقی....
1009ادب اعتراض و نمونه‌های مشترک آن در ادبیّات  فارسی و عربیعلی حسینرازانیعلیرضافاطمی....
1010ادبیات و فلسفه از منظری بین رشته ای؛  از فلسفه ی تحصلی تا فلسفه ی ایدئالیستی و از رئالیسم تا سمبولیسمابراهیممحمدیبهارکولی نیا....
1011ادبیّت داستان های آیینیِ سیدمهدی شجاعی با تکیه بر اصل آشنایی زداییابراهیممحمدیجعفرعباسی....
1012ارتباط ساختار متن روایی تاریخ جهانگشا با ساختار ذهن و اندیشه جوینیپریساصالحیقدرت اللهطاهریاحمدخاتمیمحمدغلامرضایی
1013استعارۀ مفهومی «روزگار» در نفثه‌المصدور زیدری نسوی براساس نظریۀ زبانشناسی شناختیمهدیملک ثابتزهرادهقان دهنوی....
1014اسطوره در ادبيات داستاني پسامدرنسانازرحیم بیکی......
1015نماد گرایی و اسطوره در شاهنامهفاطمهحسینی......
1016اندر خم  «سره گرایی در زبان پارسي»مهرانبندری......
1017انعکاس افکار و اندیشه های حافظ در اشعار عارف قزوینیعبدالحکیمهمه چیز فهم رودی......
1018ایستایی ادب صوفیانه در ترازوی نقادانۀ اقبال لاهوری علیفتح الهی......
1019بازاندیشی زمینه های ناامنی در فرهنگ سیاسی عشایر عصر پهلوی: با تکیه بر تحلیل رمان کلیدرسمیهحمیدیکاظمسرزهی....
1020بازتاب استعمارستیزی در اشعار قاسم حداد و خلیل الله خلیلییونسملازهیعبدالباسطعرب یوسف آبادیعلی اصغرحبیبی..
1021بازتاب اندیشه‌ های ملامتی شیخ ابوسعید ابوالخیر در اسرارالتوحید محمد ابن منورفائزه ساداتفیضمریم رحمانی....
1022بازتاب باورها و فرهنگ عامیانه در دیوان عثمان مختاریحمید رضایینرگسترکی هرچگانی....
1023بازتاب خسرو و شیرین نظامی در ازهر و مزهر نزاری قهستانیفرشتهگل سرخی......
1024بازتاب سیمای ائمه ی اطهار (ع) در آثار فارسی غزّالیبتولمهدویسید مهدیرحیمیحسینکهنسال فخر داودی..
1025بازتاب شخصیت زن در شعر معاصر عربی و فارسی مطالعه موردی شعر نازک الملائکه وفاطمه راکعیحبیبکشاورزمحمود مسلمیمریم ساداتساجدی..
1026بازتاب عناصر زبانی و بیانی سبک هندی در اشعار صیدی تهرانیاحترامرضاییسکینهغلامپور دهکی....
1027بازتاب قصیده سجادیه فرزدق بر عبدالرحمن جامی (با نگاه ویژه به نقش اندیشه های صوفیانه در وحدت مذاهب)علی اکبرمحمدیزهرارضاییزهرهسلمانی..
1028بازتاب مسائل سیاسی حزب دموکرات کردستان در رمان سوران سردحمیدرضاییمعصومهمیرزایی تشنیزی....
1029بازخوانی اسطوره شناختی درخت سرو در شاهنامه ی فردوسیحمیدهزینال زاده......
1030بازشناسی دو معنی تازه برای «پند» و « پند دادن»جمیلهاخیانی......
1031بازنمایی هویّت در مجموعه ‌داستان «حضور آبی مینا» از ناهید طباطباییسهیلافرهنگیزهرا محمد تملی ....
1032بررسی ابعاد شخصیت از دیدگاه هانس آیزنگ در حکایت شیخ صنعان عطار و نمایش‌‌نامه‌‌ی فانتزی شیخ صنعان محمدحسین میمندی‌‌نژادپریساکیومرثی......
1033بررسي ابهام در شعر شاملو و اخوان ثالثعلیرضاشاهینی......
1034بررسی ارتباط بینامتنی نفثه‌المصدور با تاریخ یمینی و ترجمه تاریخ یمینیفاطمهطالبیسیده مریمروضاتیان....
1035بررسی ارتباط مشروعیت الهی شاه- موبد با ایزد مهر  و تبیین الگوی چرخة فرهمندی شاه- موبد در شاهنامهفرزادقائمی......
1036بررسی آسیب شناسانه خشونت علیه زن در داستان معاصر براساس تحقیقات علمیغلامحسینغلامحسین زادهنجمهدرّیحسنذوالفقاریمریممقدّمی
1037بررسی بازتاب اندیشة گنوسی گرفتاری تا نجات روح در دفتر چهارم مثنویجلیلمشیّدیحسنحیدریمهدیقاسم زاده..
1038بررسی بینامتنیت طوفان در متون اسطوره ای و دینی و استفاده از آن برای کودکان در داستانفاطمهفرزین......
1039بررسی تحلیلی حماسه در کلیدر دولت آبادیابن علیکریمی گنجه......
1040بررسی تحلیلی وقایع مهم زندگی فریدون با تاکید بر تجلی منطقام البنینرحمتی......
1041بررسی تشبیه و استعاره در دیوان محمد ولی دشت بیاضی فاطمهمیرنژاد......
1042بررسی تصویر و هماهنگی آن با موقعیت داستان در خسرو شیرین نظامی و شیرین و خسرو امیرخسرو دهلوی                            الیاسنورائینوشینصادقی میان رودیگلرخکیانی..
1043بررسی تضاد و پارادوکس در داستان دوازده رخ شاهنامه فردوسیسیده ساراموسویسید محتشممحمدی....
1044بررسی تطبیقی اشعار سیدعلی صالحی با خایمه سابینِس  به‌لحاظ مؤلفه‌های شعر گفتار معناگرازهراآقا باباییمریمحیدری....
1045بررسی تطبیقی آموزه های دینی در اشعار پروین اعتصامی و سپیده کاشانیاحمد رضانظری چرودهحسناسد زاده خانقاه....
1046بررسی تطبیقی تحول رمان  در ایران وآفریقای غربی (سنگال)سوادولیسعیدبزرگ بیگدلی....
1047بررسی تطبیقی چکامۀ ایوان مداین خاقانی و بنای کهن از ترکه میر آزادبخت موموندیصفیهمراد خانیاحمدکنجوری....
1048بررسی تطبیقی داستان آپارتمانِ» زویا پیرزاد و فرارِ» آلیس مونرو از منظر نقد زن‌محورجلیلشاکریعاطفهآب آذر....
1049بررسی تطبیقی سمبولیسم در نگرش صوفیانه جبران و سپهریعلی اکبرمحمدی......
1050بررسی تطبیقی طبیعت‌گرایی در اندیشه‌های نیما‌یوشیج و جبران خلیل جبرانزهرا عجمناصرقاسمی....
1051بررسی تطبیقی فرایند در کتاب‌های مسافران مه و خاطرات ایران بر پایة نظریة سیستمی- نقشی کلثومقربانی جویباری......
1052بررسی تطبیقی فلسفی اصالت بشر و برخی مباحث وجودی از دیدگاه مولانا و سارترحسینشیرخانی......
1053بررسی تطبیقی مرگ و زندگی در اثار سهراب سپهری و کریشنا مورتیاحمد رضانظری چرودهتلاصالحی مقدم....
1054بررسی تطبیقی مضامین نوگرایی در سروده های جمیل صدقی الزهاوی و فرخی یزدیفاطمهاردونیاحمدلامعی گیو....
1055بررسی تطبیقی مفهوم ریاضت در اندیشه سنایی و خاقانیمهدیرحیمیاحمدخواجه ایممعصومهپیر..
1056بررسی تکنیک های طنزپردازی مشترک و کارکردهای آن؛ در مجموعه های هوای تازه» از شاملو و لافتات» از احمد مَطَرحبیبحاجی پور......
1057بررسی تکیه و نقش مميزي آن در صرف افعال گويش اردكوليمحسنصادقی......
1058بررسی تمثیلات کوتاه(ضرب المثل های) نگارستان معین الدّین جوینیرجبعلیصلاحی......
1059بررسی توازن واژگانی در غزلیات سلطان ولدزینبتاجیک......
1060بررسی جایگاه زن در جامعه ایران بر اساس دو رمان سنگ صبور و چشمهایشمریماحمد ناطقیمطهرهرضایی چراتی....
1061بررسی چند مقوله اجتماعی در آثار داستانی احمد محمودمریممقدّمی......
1062بررسی حرص در داستان هایی از مثنوی باتکیه برآیات و روایات اسلامیفرهادسلیمانی......
1063بررسی حُسن تعلیل و کارکردهای ادبی و هنری آن در غزلیّات کمال خجندیرامینصادقی نژادرقیههادی پور....
1064بررسی حکمت و خرد ساسانیان در کتاب  العقد الفریدمریمگریوانیمحمدرضاعزیزی....
1065بررسی خود و دیگری در شعر فروغ فرخزادفاطمهحسین پور ماستری......
1066بررسی داستان اردشیر بابکان بر اساس نظریه‌ی زمان در روایت ژرار ژنتمریمرضائی اولحسندلبری....
1067بررسی داستان زال و رودابه بر اساس نقد فمنیستیساغرسلمانی نژاد......
1068بررسی دگردیسی روایی در رمان سمفونی مردگان»  (بر اساس نظریۀ تودوروف)سعیدزهره وندزهراشریفی....
1069بررسی رابطه ی میزان درک آهنگ شعر فارسی در دانشجویان دانشگاه پیام نور با توانایی آنان در به کار گیری ریاضی  در موقعیت های زندگی واقعی فاطمهدرّی......
1070بررسی رویکرد پدیدارشناسانه ی میبدی نسبت به انسان در کشف الاسرار به وسیله ی روش تحلیل گفتمانسید مهدیرحیمینیرهپاکمهرعلی اکبرسام خانیانی..
1071بررسی ساختار روایت دوبط وباخه ازکتاب کلیله ودمنه برپایه نظریه گریماسجوادرحمان دوست......
1072بررسی ساختار روایی رمان پرنده من» بر اساس نظریه گریماسطاهرهمیرزائیمریمحقی....
1073بررسی سبکی رساله های عرفانی «فتوتیه» و «مرآت التائبین»احمدذاکریکبریبیات....
1074بررسی سرنمون‌های آرمان شهر اسلامی در منظومه‌ی عرفانی حدیقه‌الحقیقه و شریعه‌الطریقه سنایی غزنویمحمودتقی پور بدر......
1075بررسی سفر قهرمان در حماسه ی گیل گمش با تاکید بر نظریه کریستوفر وگلرمیتراشجاعی مقدم......
1076بررسی سیر تکاملی منشآت در ادبیات فارسیهادیحیدری نیانوشینلاری پور هراتخدیجهپاک سرشت..
1077بررسی سیمای جامی بر اساس چند تذکره مشهور محمودحسن آبادیبهنازخمر....
1078بررسی سیمای زن در مرزبان نامه براساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادیعلیرضاشاه نظریسید علیسراج....
1079بررسی شاخصه های رمانتیسم فردی و اجتماعی در شعر ابتهاجصفیه جمالیعلی اکبرسام خانیانی....
1080بررسی شباهت های عرفان اسلامی و عرفان سرخپوستی از دیدگاه وحدت وجود حساناکبر پور......
1081بررسی شخصیت پردازی حیوانات درداستان های محمدرضا شمسحمیدرضاییزهراستایش کیاطاهرهبهرامی کرکوندی..
1082بررسی شخصیت کودک و نوجوان در آثار محمدرضا بایرامیعلی اکبرکمالی نهادعلیعلیزاده اصل....
1083بررسی صنعت تقابل در شعر یغمای جندقیحافظحاتمیمحمدجهانبازی....
1084بررسی ظرفیت‌ های سینمایی داستان سیاوش از شاهنامۀ فردوسیمحمد رضاروزبهمجیدعزیزی....
1085بررسی عشق در غزلیاتِ زاهدِ تبریزیکمالرضایی شعبانعبداللهواثق عباسی....
1086بررسی عناصر انتر ناسیونالیستی و جهانی در آثار و اندیشه‌های صادق هدایتفاطمهپرودهعلی تسلیمی....
1087بررسي عناصر داستاني حكايت خواجه ي زوزن» در گلستان سعديمحسنذوالفقاریمیناحلت آبادی....
1088بررسی عنصر مکان در فیلم‌نامه های شیار 143 و روزهای زندگی‌زهراغریب حسینیسمیرااستواری....
1089بررسی قابلیت های نمایشی داستان های گرشاسب نامهمسعودرضائی فرد......
1090بررسی کاربرد ساختار داستانی منظومه غنایی رابعه و بکتاش عطار و مهر و ماه حسینی شیرازیحکیمهکهساریغلامعلیزارع....
1091بررسی کارکرد بلاغی گزاره‌های انشایی درمثنوی مولویصغریجلیلی جشن آبادی......
1092بررسی کنایه و مجاز با تأکید بر داستان ضحاکحسنحیدریآمنه نیک نیان....
1093بررسی مرگ از منظر اجتماعی در داستان‌های کوتاه غلامحسین ساعدیمهرانقربانی پس ویشهپروینتاج بخش....
1094بررسی مشکلات آموزش زبان فارسی به کودکان ترک زبانالنازملکی......
1095بررسی مفهوم مدارا و تساهل در اشعار فارسی علامه اقبال لاهوریاسحاقمیربلوچ زائی......
1096بررسی موسیقی بیرونی غزلیات جلال‌الدین همایی و سایة عمر رهی‌معیّریعارف کمرپشتیرضاجهانبانی کناریمریمسلیمان پور..
1097بررسی مؤلفه های مکتب رئالیسم در سووشون سیمین دانشورمریمدباغیان......
1098بررسی مؤلفه های اگزیستانسیالیسم در نمایشنامه شیطان و خدا اثر ژان پل سارتر و رمان ملکوت اثر بهرام صادقیمریمحاج باقری فرخنده......
1099بررسی میزان ضریب درگیری کتاب فارسی خوانداری پایه پنجم ابتدایی چاپ 1396محمدعلی پورداودرزاقی....
1100بررسی نقش تکرار در زیبایی شناسی اشعار محمد زهریطالبشجاعیفاطمهمدرسی....
1101بررسی نقش‌های ترغیبی در غزلیات حافظ بر اساس الگوی ارتباطی یاکوبسنشهینقاسمی......
1102بررسی هویت های سرکوب شده در دو داستان کوتاه از صادق هدایت فاطمهپروردهعلیتسلیمی....
1103بررسی و تحلیل اتهامات مذهبی در عصر غزنویغلامعلیزارعاحسان الدینرضا نیا شش پلی....
1104بررسی و تحلیل استعاره های مربوط به اشخاص درباری در خمسه ی نظامی براساس دیدگاه استعاره ی شناختیمحمدفاطمی منش......
1105بررسی و تحلیل اشعار مدحی مندرج در حرم حضرت شاهچراغ (ع)پروینمرتضاییزهراحسینی....
1106بررسی و تحلیل اصول تربیتی کودک از دیدگاه مشترک سعدی و خواجه نصیرالدین طوسیزهرارستگار......
1107بررسی و تحلیل ساختار روایی آثار کودک و نوجوان داوود غفارزادگانسید علیسراجلیلاشرافتمند....
1108بررسی و تحلیل ساختاری عنوان‌ها در هشت کتاب سهراب سپهری ساره بیاتمحمدعنایتی قادیکلایی....
1109بررسی و تحلیل ساختاری لطیفه در ادبیات کودک و نوجوان (مجموعه بگو ما هم بخندیم، شهرام شفیعی)علیصفاییفاطمهمحمدی دتورسری....
1110بررسی و تحلیل عشق عذری و عشق عرفانی درلیلی و مجنون نظامی با تکیه بر عشق از نظر  افلاطون و عشق عرفانی  از نظر ابن سیناسامرحمیدسید اسماعیلقافله باشی....
1111بررسی و تحلیل هم‏سویی اندیشه‏های ابن‏سینا، سهروردی و حافظ شیرازی» خوانشی مشائی و اشراقی از شعر حافظخدیجهحاجیان......
1112بررسی و مقایسه زاویه دید در دو رمان همسایه ها و جای خالی سلوچ بر اساس نظر ژرار ژنتحسینحسن پور آلاشتیمریماحمد ناطقی....
1113بررسی واژگان و اصطلاحات مرتبط با صنعت فلزشناسی در دیوان کلیم کاشانیعلی محمدگیتی فروزجادرمالحی زاده....
1114بررسی وتحلیل نمود عرفانی شخصیت ها و عناصر حماسی -اسطوره ای در غزلیات شمسحسینشیرخانی......
1115بررسی وجه شبه در اشعار اخوان ثالثمحبوبهبسمل......
1116برگی دیگر از عرفان خراسان معرفی اجمالی رساله ای نویافته منسوب به ابوعلی دقاقعبداللهجعفری جزه......
1117بزم و طرب و آیین های آن در اشعار غنایی قرن چهارم و پنجمزیبا قلاوندیسرورطبیبی....
1118بن مایه‌های تعلیمی استعاره در شعر انقلاب اسلامیسید احمدحسینی کازرونیمحمد رضاکمالی بانیانی....
1119بیان اندیشه های اجتماعی در سروده های هوشنگ ابتهاجسعیدرزوبهانیمانداناعلیمیزهراقلعه نوی..
1120پاسداری زبان فارسی در حوزه قانونگذاریاحمدخسروی......
1121پایداری اسلامی در ادبیات معاصرعلیرضاکوچیمحمد رضاراشد محصّل....
1122پدیدارشناسی عشق در اندیشه‌ی مولوی و فرخینیرهپاکمهرمحمدبهنام فرسید مهدیرحیمی..
1123پرورش مهارت‌های نوشتاری بر اساس روش استادشاگردی شناختی مطالعه موردی دانش آموزان پایه ششم آموزشگاه عدالتفائزهسورگیمرضیهقاضیانیسعیدهکوره پزمحسنآیتی
1124پژوهشی در زمانه، زندگی و اشعار سیف اسفرنگفرزادجعفرینعمت الله ایران زاده....
1125تأثیر اسرائیلیات در تفسیر داستان حضرت داوود (ع) و انعکاس آن درادبیات فارسیمعصومهصادقیمریم حسینی....
1126تاثیر تقدیر گرایی در ضعف سندیت تاریخی دو روایت از داستان اردشیر بابکانشهینحقیقی......
1127تاثیر قصه های شب بر روح کودکحمیدرضاییفاطمهمزرعه....
1128تاثیر مقامات حریری بر گلستان و بوستان سعدیمحمد علیمحمدی......
1129تاثیر نظام های ارزشی بر الگوی کنش­گران در ابومسلم  نامهکبریبهمنی......
1130تأمّلي در حكايات بوستان سعديابراهیمابراهیم تبارعبدالله رجایی....
1131تبیین زبانشناختی وصف هنری در شعر فارسیمعصومهسام خانیانیمحرماسلامی....
1132تجلّی خویشکارهای ضحاک در شاهنامه و گرشاسب نامهمژگان یحیی زادهفاطمهمدرسی....
1133تجلي مضموني و زيبايي‌شناختي داستان پيامبران در حديقة سناييمریمعلی نژاد......
1134تحقیق در خصوصیات زبانی و سبکی کتاب مناقب العارفینوحیدنعمانی......
1135تحقیق و پژوهش در معنای فعل بردرزدن در تاریخ بیهقیمحمدفاطمی منش......
1136تحلیل  تطبیقی شخصیّت در بيژن و منيژه» فردوسي و هماي و همايون» خواجوي كرمانيخلیلبیگ زادهفرشتهعلیرضاییمجید خسروی..
1137تحلیل  نشانه معناشناختی درون مایه ی گذشته در فیلم «گذشته» آرزواشکانیمصطفیدشتی آهنگر....
1138تحلیل استعاره ترسابچه در غزل داستانهای عطارفرزانهغلامرضاییسعیدبزرگ بیگدلی....
1139تحلیل اشعار نوذر پرنگ با رویکرد نقد روانکاوانه ی ک.گ.یونگعالیهیوسف فامسمیهرجبی....
1140تحلیل آماری فراگیری مهارت های دستور زبان فارسی در سنین مهد کودکمحیاستوده نیامهین پناهی....
1141تحلیل بازنمایی در داستان خسرو و شیرین، برمبنای نظریه ی هالفرزادکریمیمحمد حسینکرمی....
1142تحلیل باورهای عامیانه در تاریخ‌الوزراء ابوالرجاء قمیخلیلبیگ زادهپریوشرضاییپریوشزنگنه..
1143تحلیل تطبیقی محتوای شکواییه در قصاید  متنبی و خاقانیمحمدبهنام فرسیده سمیهموسوی نژاد....
1144تحليل تطبيقي مرثيه‌هاي خاوري كوزه كناني(كاشاني) و محتشم كاشانينرجسسپهرنژاد......
1145تحلیل جامعه شناختی دیوان ناصرخسرو بر مبنای نظریه داغ ننگابراهیممحمدیسید جلالشریعتی حسینیحسین جوادزاده..
1146تحلیل روان شناختی شخصیّت آل احمد بر اساس بررسی زاویه ی دید آثار داستانی ویزهراپورمحمدحسینعلی اکبرباقری خلیلی....
1147تحلیل روانشناختی در قصه های مجید نوشتۀ هوشنگ مرادی و قصه ی مانولیتو اثر «الوالیندو» بر اساس نظریۀ اریکسونمانداناعلیمیسعیدروزبهانی....
1148تحلیل ساختار داستان کاموس کشانی از حیث عناصر داستانیصنمجباریروح اللههادی....
1149تحلیل ساختاری داستان «گیله مرد» بزرگ علوی بر اساس نظریه گریماسمحمدعلیشریفیانیحییخوشنامی....
1150تحلیل سبک شناسی آثار داستانی محمدرضا کاتب (مورد مطالعه: رمان های پستی و چشمهایم آبی بود) علیافضلینسترنگندمی....
1151تحلیل شخصیت پردازی در رمان «ای کاش گل سرخ نبود» منیژه آرمینسولمازابراهیم زاده دولت آبادسید سعیداحدزاده....
1152تحلیل شخصیت هنری نزارقبانی در صد نامه ی عاشقانه مبتنی بر نظریه ی انتخابمریموفایی فرد......
1153تحلیل شعر «حلاجِ» شفیعی‌کدکنی بر مبنای نظریة نشانه‌شناسی شعر مایکل ریفاترجلیلشاکریزهراغریب حسینیمهینعباس زاده افشار..
1154تحلیل عناصر داستان در متون تعزیهنرجسحسینیحسنحیدری....
1155تحلیل گفتگومندی داستان سیاوش (شاهنامه) و سیاوش خوانی (بیضایی) با تکیه بر آراء باختینجوادچاپاری افینصابرامامی....
1156تحلیل گفتگوهای روایی در کتاب روضة الشهداءزهراحیاتیمهنازصفربیات....
1157تحلیل گفتمان انتقادی در نامه های رشیدالدین وطواطاشرفشیبانی مقدمفاطمهسلطانی ادیب....
1158تحلیل گفتمان انتقادی منظومه بانوگشسب نامه بر اساس آرای نورمن فرکلافخدیجهبهرامی رهنما......
1159تحلیل معنایی واژه ی «دیدن» در دیوان حافظ و تطبیق آن با دیوان شهریارخدابخشاسدالهیالههشاه حسینی....
1160تحلیل نقاب در رمان دایی جان ناپلئون بر اساس نظریۀ یونگ اکبرشایان سرشتزهراعروضی....
1161تحلیل و بررسی جایگاه ادیبان عصر پهلوی دوم در جریان روشنفکریزهراعلیزاده بیرجندیسمیهپورسلطانی....
1162تحلیل و واکاوی عناصر فانتزی در داستان حسن بصری و نورالسناعلیصفاییبهارهپوررضایی علی....
1163تحلیلی نشانه شناختی از مثنوی معنوی: خوانش اشعار با بهره گیری از رمزگان هاندا برومندمحمد هادیفلاحی....
1164ترانه: گونه‌ای ادبی – موسیقاییمحمدصبری......
1165ترجمه واژگانی به مثابه بومی سازی هجمه های زبانی جهانی شدن  (مطالعه موردی: واژه گزینی دفترهای اول، دوم و سوم فرهنگستان زبان و ادب فارسي)مسلمخسروی زارگرسمیهحمیدی....
1166ترسیم فضایل امام علی (ع) در اشعار ابن ابی الحدید و محمد حسین شهریارافشارقاسم آبادیجمشیدباقر زاده....
1167تصحیح بیت هایی از دیوان انوریمعصومهسام خانیانی......
1168تصویرسازی سینمایی حکیم توس در رستم و اشکبوس مرادعلیواعظیسیدعلی اصغرطباطبایی نیا....
1169تصویرگرایی در خاوران نامه ی ابن حسام خوسفیبهروزرومیانیطاهرهعطایی....
1170تضاد در داستان فرود سیاوش ندا ارجمند منشسیدمحتشممحمدی....
1171تطبیق الگوی روایت شناسی گریماس بر دو روایت یونانی و ایرانی: هرکول و رستم زالنازنیناحسانی......
1172تطور معنایی ترکیب «آب دندان» در متون ادب فارسیعلیحیدریمریمیاراحمدی....
1173تعلیم و تربیت کودک از منظر قابوسنامه عنصرالمعالی کیکاووسنسرینکمالی......
1174تفرد قهرمان زن در افسانه سنگ صبور با استناد به الگوی فردیت مورداکمهدیخیراندیشمعصومهبذرافشانمرضیهصادق زاده..
1175تکمله ای درباره شهاب ترشیزیعباسواعظ زاده......
1176تماس زبانی میان زبانهای ایرانی و زبانهای دَردیرویاسیفینصیرعلیصوفی....
1177جامعه‌شناسی ادبیِ فیه‌مافیه مولوی جلیلمسعودی فرد......
1178جاودانگی در میزبانی کهن اشتراک ادیان و عرفانحسینفامیلیان سورکی......
1179جایگاه ادبیات روستایی در اشعار کودکانه جعفر ابراهیمی پیامفروغی رادفاطمهحیدریسمیراشفیعی..
1180جایگاه عشق و نفرت در شعر شاعران معاصررسولمعصومی......
1181جایگاه و خصوصیات صور خیال در شعر قدیم فارسی و عربیرضاافخمی عقداسکینهحجازی....
1182جستاری در فرهنگ عامیانه سرزمین طلای سرخ(قاینات)احمدلامعی گیوزهرهسلمانی....
1183جستاری درگویش مردم خواف وارتباط آن با تاریخ بیهقیعبدالفغفورجامی رودیتوفیقجامی رودی....
1184جلوه های نفس در چند داستان شاخص شاهنامهمصطفیغریبمرادعلیواعظی....
1185جلوه هایی از سنت در شعر شفیعی کدکنییعقوب نوروزیحجت الهقهرمانی....
1186جنگ و صلح در مثنویمحمدبهنام فرزهرا علیزاده بیرجندیسمیهپورسلطانی..
1187چگونگی تغییرات متمم‌های فعل در فرآیند اسم‌گردانی در زبان فارسیسیده عاطفهبقایی......
1188حافظ و جام جم؛ از بازآفرینی محض تا جانبخشی بالفعل یک اسطورهحجتعباسی......
1189خوانش تطبیقی نشانه‌شناسی در اشعار ابو ریشه و ملک الشعرای بهارفریدهاخوان پلنگ سراییاحمدمحمدی نژاد پاشاکی....
1190خوانشی زیست‌بوم گرایانه از رمان جای خالی سلوچمهبودفاضلیعاطفهمیرشاکی....
1191درد خودبینی از دیدگاه مولویکورسکریم پسندی......
1192درنگی بر مناظره ای نویافته در ادبیات شیعیِ قبل از عصر صفویزهراپارسا پوراکرمکرمی....
1193درون مایه های شهید و شهادت در اشعار پایداری محمود درویش و علی موسوی گرمارودیعلی محمدرحیمی......
1194دعای اهورایی یا اهریمنیعلیتسنیمیمریمغفاری جاهد....
1195دیالکتیک کهنه و نو مواجهه مجله کلاسیک یغما با داستان، با تأکید بر داستان نویسی عبدالحسین وجدانی صفیهجمالیحبیب اللهعباسیمراد علیواعظی..
1196رنج های زنان در داستان کنیزو منیرو روانی پوررقیهعجمیغلامعلیزارع....
1197روش هلموت ریتر در تصحیح متون فارسیسید پدرامرسولی......
1198ریخت‌شناسی قصه ی ملکه برفی اثر هانس کریستین اندرسنفاطمهصادقی نقد علی علیازهراصادقی....
1199ریشه شناسی چند واژه بیرجندیشهلاشریفینرجس بانوصبوری....
1200ریشه‌های فکری- فلسفی طبيعت‌گرایی در اشعار سهراب سپهريکاظمنظری بقاعلیدهقانحمید رضافرضی..
1201زبان عرفانی شمس از دریچه ی مکاشفات صوریقاسمصحراییمریممیرزایی مقدم....
1202زیست شناسی سنایی در قصیده منطق الطیرحسندهقان......
1203ساختار جمله در منظومه بانو گشسب نامهآناهیتاامینی......
1204ساختارسیاسی واجتماعی جامعه در دیوان عثمان مختاریحمیدرضایینرگسترکی هرچگانی....
1205سبک بیان سعدی در گلستانرسولرستمیمحمدبخشائی زاده....
1206سبک شناسی لایه ای نام سروده های نادر نادرپوراکبرشایان سرشتعفتغفوری حسن آباد....
1207سنایی، مبادی آداب (ادب ظاهر در ده باب حدیقه الحقیقه)شایامحمدی رفیععلیرضاشعبانلو....
1208سیاوش و پاتروکل شهیدان اسطوره ای شاهنامه وایلیادمنیرهخلیلی محلهزهرهسرمد....
1209سیر تحول عشق در شعر فارسی (با تکیه بر منظومه های ویس و رامین فخرالدین اسهد گرگانی، خسرو وشیرین و لیلی و مجنون نظامی و داستان وکیل صدر جهان از مثنوی)عفت فارغ......
1210سیری در مثنوی سَرو و تَذَرو از نثاری تُونیعلیساجدی......
1211سیمای اجتماعی ایران در عصر صفوی و بازتاب زنان،کودکان، بازی و سرگرمی دراشعار صائب تبریزیمحمدفولادیحیدرنذیری....
1212سیمای سیمرغ از منظراسطوره، حماسه و عرفانرضافرصتی جویباریرضاکریمی لاریمی....
1213سیمرغ در شعر خاقانیعلیساجدی......
1214سیندخت نمادی از مدیریّت بحران ورفتار مدبّرانه در روابط سیاسی بین المللیمرادعلیواعظیزهرانورایی نیا....
1215شاخصه های رمانس در منظومة همای و همایون بر مبنای نظریة نورتوروپ فرایسید علیقاسم زادهاسدرجب نواز....
1216شالی و گندم کاری در اشعار عامیانه بختیاریزهرامحمودی زاده......
1217شاهزادگان دژ هوش ربای مولانا، شيخ صنعان عطارندمهنازصفاییرضااشرف زاده....
1218شخصیت پردازی دراماتیک داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی محمدغلامرضاییمحبوبهسیدصالحی....
1219شخصیت و حیات علمی شیخ محمدباقر آیتی بیرجندیمحمدحسنالهی زادهزهراعلیزاده بیرجندیفاطمهخسروی میناخو..
1220شخصيت‌پردازي در آثار شهرنوش پارسي‌پور و زويا پيرزادثریاشفاعتیمحمدعلیگذشتی....
1221شگرد فردوسی درتوصیف صحنه و فضای رزم در شاهنامهکلثومسجادی فراطهرتجلی اردکانی....
1222شگردهای انتقاد در دیوان حکیم نزاری قهستانیجعفرعباسی......
1223شناسایی و طبقه‌بندی مشکلات نوشتاری دانش‌آموزان متوسطه اول شهرستان زیرکوهحسینشکوهی فردمحمدرضاصادقیمیتراراستگو مقدم..
1224شيوه هاي پرورش خرد در مثنويجلیل مشیدیالههشاهی....
1225شیوه های شخصیت پردازی در داستان سیاوششهین دخت مخمل باف......
1226شیوه‌های بازروایت تاریخی در برخی منظومه‌های دینیکلثومقربانی جویباریسعیدبزرگ بیگدلی....
1227صدای دستوری در مثنوی ویس و رامینامینبنی طالبی دهکردیجهانگیر صفری....
1228صفات دل در مثنویصدیقهرستمیمحمد یهنام فر....
1229صناعات لفظی بدیع در دیباچه های مرزبان نامه و گلستانعباسواعظ زادهسیده فاطمه شجاع زاده مقدم....
1230ضمایر شخصی و پی‏بست‏های ضمیری و میزان وابستگی آن به گفتمان در گویش بیرجندی زهراعباسیامینخسروی....
1231طنز در آثار منوچهر احترامیسمیراعلی میرزاییحمیدرضایی....
1232طیف واژگان رولان بارت در نقد ادبی با تاکید بر کلیدواژه های مرتبط با مفهوم متنحسن یزدان پناهمیثمبراری....
1233ظرفیت بازنویسی متون عرفانی به منظور رشد معنوی کودکان با توجه به نظریه آگاهی ارتباطیسمیراقیومیزهراجلائی فر....
1234عدالت اجتماعی از دیدگاه سنایی و نجم رازی با نگاهی به نظریه عدالت ابن خلدونعباسمحمدیانمریمغفاری جاهد....
1235عقل و عشق در دیوان خاقانیام البنین رحمتی......
1236عملکرد آنیما وآنیموس درقسمت پهلوانی شاهنامهعلیرضاشاه نظریسید رسولیزدان جو....
1237عندلیب الرّحمان شخصیت انسان گونه ی بلبل هزار دستان در عارفانه های مولویاحمدخواجه ایممهدی رحیمیاسماءشجاعی..
1238عوالم انسانی در فرهنگ ِمردم زندة بیدارمحمد مهدیناصحمحدثه الساداترضایی کلاته میرحسین....
1239فانتزی در داستان های عامیانه منطقه خور و بیابانکفاطمهرفعتطاهرهشیخی....
1240فرایند موسیقایی تکرار در شعر شفیعی کدکنی (با تاکید بر هزاره دوم آهوی کوهی)سید محسنحسینی موخرمعصومهفرجپور....
1241قرب نوافل و فرائض در مثنوی معنویعظیم حمزئیانطنازرشیدی نسب....
1242کاربرد اقتباس در انیمیشنزینب بنی اسدیمحمد رضاصرفییداللهآقاعباسی..
1243کاربرد هنری فعل در نثر تاریخ بیهقیجعفرکریمی پارسامحمد مجوزی....
1244کارکرد افعال گفتاری درمنظومه خسرو و شیرین برپایه نظریه جان سرللیلا مختاری نیاسید احمدحسینی کازرونی....
1245کارکرد عاطفه ی حسرت در محتوا و فرم غزل هوشنگ ابتهاجفاطمهکلاهچیانمهدیهمیرزایی....
1246کارکردهای سه گانه فعل در شعر سهراب سپهریمریموحیدی......
1247کارکردهاي هنری و تعليمي حکايت در تاريخ بيهقيمهدیدهرامی......
1248کاوشی در چگونگی کاربرد نکات بلاغی با تاکید بر ایجاز و اطناب در کتاب ادبیات فارسی پایه دهمامیر حسینمسعودی رادرسولبهنامهوشنگ قدسی..
1249کمال الدین اسماعیل، پیشرو سبک اصفهانی (هندی)عفتنقابی......
1250کهن‌الگوی سفر و روایت‌شناسی تبیین کهن‌الگوی سفر در داستان‌های عامیانة ایرانی از منظر روایت‌پژوهیمریمشریفی نسب......
1251کودک و عرفان در مثنوی معنوی مولویمریمشعبان زادهلیلاعبادی نژاد....
1252گذری بر زندگی صوفیِ صافی،شیخ زین الدین خوافیعبدالغفورجامی رودیتوفیق جامی رودی....
1253گذشته گرایی رمانتیک در شعر مهدی اخوان ثالث بهارکولی نیامحمدبهنام فرابراهیممحمدی..
1254مبانی وحدت آفاقی در گلشن رازمحمد رضاحسنی جلیلیان......
1255مجلس گویی ابوسعید ابی الخیر در اسرار التوحید و حالات و سخنانعلی حسنسهراب نژادلیلی پرویز....
1256مروری بر چند واحد شمارش در گذر زمانسعیددامنی......
1257مضامین و اصطلاحات عرفانی در اشعار عربی متصوفهرسولعبادیپریسامصفا....
1258مضامین رمانتیسم و نوستالژی در اشعار  نادرپور راضیهشهرآبادی......
1259مطالعه تطبیقی گرشاسب و رستممسعودرضایی فرد......
1260معیار کشف زبان ادب: بررسی دیدگاه دکتر صفوی درباره تمایز زبان ادب از زبان خودکارابراهیمبازرگانی......
1261مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر در اندیشه حافظفرانک عظیمی نژاد......
1262مفهوم زندگی در شعر ناصرخسرورضاآقایاری زاهد......
1263مقایسة عشق در خسرو و شیرین» و لیلی و مجنون» نظامی گنجویخلیلبیگ زادهمجیدخسرویپریوشزنگنه..
1264مقایسه دیباچه گلستان سعدی و  سنبلستان شیخ شجاع‏الدین گورانیمحمد مهدیپورغلامی......
1266مقایسه میزان گرایش به تفکر انتقادی و سبک رهبری تحول آفرین در بین دبیران ادبیات فارسی و دبیران ریاضیات صادقحامدی نسبسمیهبخشی پریخانی....
1267مقایسه و تحلیل فیلم اقتباسی شوهر آهو خانوم و داستان شوهر آهو خانوم؛ براساس ساختار سه‌ پرده‌ایرعناجهان دیدهسمیهجباری....
1268مقایسه و تحلیل مشترکات محتوایی دو رمان پیرمرد و دریا اثر ارنست همینگوی و تنگسیر اثر صادق چوبکمحمد رضاروزبهلیلامحمدوند هلیلی راد....
1269منظومه پندنامة انوشیروان به هارون الرشیدزهرا حسینی......
1270مهم ترین شکل های اقتباس درادبیات کودک ونوجوانفرنگیسبابوئی ملک رودی......
1271میزان تأثیرپذیری و اقتباس فیلم «صبح روز بعد» از مجموعه ‌‌داستان قصه‌‌های مجید محمد رضارسولی......
1272نشانه های هویت ایرانی در سووشونالیاسنورائیمریمعمی....
1273نقد اسطوره‌ای شعر «مرد و مرکب» از مهدی اخوان ثالثطاهره صادقی تحصیلیاحمد کنجوری....
1274نقد تصوف در کشف المحجوب و مصباح الهدایهمصطفیغریبسیده فرخندهناصری....
1275نقد ساختارگرایانه اشعار دایره وار منوچهر آتشی (در مجموعه ی آواز خاک)مهدینیک منشصدف گل مرادی....
1276نقد فنی و هنری شعر همایون کرمانیمریممعیریسعیدحاتمیزهرا سید یزدی..
1277نقد و تحلیل کاربرد صفت در ادبیات منظوم کودکانمعصومهقاسمیحمیدرضایی....
1278نقش خراسان درپیدایی وشکوفایی تمدّن اسلامیزهرارفیعی راد......
1279نگاهی به تنوع طرفین تشبیه و نقش آن در خلق آرایه های دیگر و هم سویی با عاطفه در اشعار سنتی اخوان ثالث ایرجکیانی......
1280نگاهی به شخصیت لهراسب در اوستا و شاهنامهزهراهاشم زاده......
1281نگاهی به واقعه در عرصه ی سلوکفائزهجنیدیمعصومه محمد نژاد....
1282نگاهی نو به تاریخ بیهقی بر اساس مقایسه با رمان تاریخی رابعه؛ اثری از حسینقلی مستعاناسمافروغی راد......
1283نمادشناسی داستان السنجاب الصغیر کامل کیلانی عبدالرحیمحقدادیزینب رضائی....
1284نمایه‌ی داستان‌های مرزبان‌نامهمجیدرمضان خانیبنت الهدیصلواتیلیلا هاشمیان..
1285نمونه واژه هاي گويشي خراسان در «جاي خالي سلوچ»، اثر محمود دولت آباديمحسنصادقی......
1286نور سیاه در تجربه‌های عارفانهمهسارون......
1287نوشتار و کاربرد افعال: بررسی افعال ایستا و پویا در نوشتارهای فارسی و انگلیسی زبان آموزان ایرانیسارایزدانی......
1288نیم نگاهی به بازنویسی و بازآفرینی پدر و پسر قهرمانطاهرهشیخی......
1289همپوشانی های علوم بلاغی (بدیع، بیان، معانی)مصطفیغریبسید مهدیرحیمی....
1290همگونی کامل واژه ها و ارزش آن  در قصاید  ناصر خسرومنوچهرتشکریشیمافاضلی....
1291هنجا‌رگريزي در شعر احمدرضا احمدیقدسیهرضوانیانمراداسماعیلی....
1292هنجارگریزی معنایی در کتاب اسرارالتوحیدمهدیهپیری اردکانیمهدیملک ثابت....
1293واکاوی دلایل مهجوریت نزاری قهستانی در ادبیات عصر ایلخانیسمیهحمیدیمسلمخسروی زارگز....
1294واکاوی عشق و لحظه ی روانی، از مؤلفه ها و شاخصه های معرفتی سوررئالیسم با تکیه بر داستان بوف کورموسیاسلامی......
1295واکاوی کهن‌الگوی زن وحشی در قصه‌ی دختران هیزم‌شکن بر اساس نظریه‌ی سفر قهرمانسید مجتبیمیرمیرانفاطمهپورکریمی شیرایه....
1296ویژگی های شعر رمانتیک در سروده های شهریار و جان کیتسیحییستوده افشرداسماعبدالمحمدی....
1297یک ترجمۀ کهن و ناشناخته (ترجمۀ پارسی اخلاق النبی و آدابه)مجتبیمجرد..... 

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن