مجمع عمومی سالیانه انجمن علمی زبان وادبیات فارسی مورخ 8/12/81(دوره دوم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل خدمت

سمت در انجمن

تصویر

1

دکتر منوچهر اکبری

دانشگاه تهران

رئیس انجمن

 

2

دکتر ناصر نیکوبخت

دانشگاه تربیت مدرس

خرانه دار

 

3

دکتر مهین پناهی

دانشگاه الزهرا

دبیر

 

4

دکتر غلامرضا ستوده

دانشگاه تهران

عضو

 

5

دکتر ابوالقاسم رادفر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عضو

 

6

دکتر محمد دانشگر

دانشگاه امام حسین ع

عضو

 

7

دکتر حسین فاطمی

دانشگاه فردوسی مشهد

عضو

 

8

دکتر جلیل تجلیل

دانشگاه تهران

عضو علی البدل

 

9

دکتر مهوش واحد دوست

دانشگاه ارومیه

عضو علی البدل

 

10

دکتر حکیمه دبیران

دانشگاه خوارزمی

بازرس

 

11

دکتر محسن ذوالفقاری

دانشگاه اراک

بازرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن