اعضای هیات مدیره دوره ششم انجمن سال 1401

دکتر غلامحسین غلامحسین زاده رئیس
دکتر غلامحسین غلامحسین زاده نائب رئیس
دکترنجمه دری خزانه دار
دکتر مهدی زرقانی عضو
دکترمحسن حسینی
عضو
دکتر ناصر قلی سارلی
عضو
دکتر زهرا حیاتی عضو
دکتر قدرت اله طاهری
بازرس
دکترمحمد دانشگر
بازرس
دکتر علی اکبر کمالی نهاد
عضو علی البدل
دکتر مهین پناهی
عضو علی البدل
دکتر حامد نوروزی
بازرس علی البدل
دکتر مهبود فاضلی
بازرس علی البدل

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن