سرفصل های دوره کارشناسی

 قابل توجه کاربران سایت انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

 منبع سرفصل ها بر اساس آخرین ویرایش انجام شده توسط وزارت علوم و برگرفته از سایت وزارت علوم می باشد.

سر فصل کارشناسی زبان و ادبیات فارسی(ویژه دانشگاه فرهنگیان)
1394
سرفصل دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
1391
سرفصل کارشناسی ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی
1388

سرفصل کارشناسی زبان و ادبیات فارسی(دانشجویان خارجی)

1377

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن