سرفصل های دوره کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

 قابل توجه کاربران سایت انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

 منبع سرفصل ها بر اساس آخرین ویرایش انجام شده توسط وزارت علوم و برگرفته از سایت وزارت علوم می باشد.

سرفصل دوره کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی
(گرایش ادبیات عامه1392)
سرفصل دوره کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی
(گرایش ادبیات کودک و نوجوان1393)
سرفصل دوره کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی
(گرایش ادبیات معاصر 1394)
سرفصل دوره کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی
(گرایش نویسندگی خلاق 1400)
سرفصل دوره کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی
گرایش نظریه و نقد ادبی1394)
سرفصل دوره کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
(گرایش ادبیات پایداری1400 )
سرفصل دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
(گرایش روایی1393)
سرفصل دوره کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی
(گرایش ادبیات تطبیقی1399)
سرفصل دوره کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
(گرایش آموزش زبان فارسی1401)
سرفصل دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
(گرایش ویژه غیر فارسی زبانان 1390)
سرفصل دوره کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی
(‘گرایش ویرایش و نگارش 1393)
سرفصل دوره کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی
بازنگری 1395

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن