سرفصل های دوره کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

 قابل توجه کاربران سایت انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

 منبع سرفصل ها بر اساس آخرین ویرایش انجام شده توسط وزارت علوم و برگرفته از سایت وزارت علوم می باشد.

سرفصل دوره کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی
(گرایش علوم اسلامی زبان و ادبیات فارسی)
سرفصل دوره کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی
(گرایش غیر فارسی زبانان)
سرفصل دوره کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی
(گرایش ادبیات پایداری)
سرفصل دوره کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی
(گرایش ادبیات عامه)
سرفصل دوره کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی
گرایش ادبیات مقاومت) سال ۸۶
سرفصل دوره کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
(گرایش غیر فارسی زبانان ) سال۷۲
سرفصل دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
(گرایش ادبیات تطبیقی فارسی و عربی) سال۸۶
سرفصل دوره کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی
(گرایش زبان و ادبیات فارسی) سال ۷۵
سرفصل دوره کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
(گرایش ویرایش و نگارش) سال ۹۳
سرفصل دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
(گرایش ادبیات معاصر) سال ۹۴
سرفصل دوره کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی
(‘گرایش نظریه و نقد ادبی) سال ۹۴
سرفصل دوره کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی
گرایش آموزش زبان فارسی ویرایش سال 92
سرفصل دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
(گرایش ادبیات پایداری ویرایش 1400)

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن