سرفصل های دوره دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی

 قابل توجه کاربران سایت انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

 منبع سرفصل ها بر اساس آخرین ویرایش انجام شده توسط وزارت علوم و برگرفته از سایت وزارت علوم می باشد.

سرفصل دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی
(گرایش ادبیات عرفانی)
سرفصل دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی
(گرایش ادبیات غنایی)
سرفصل دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی
(گرایش ویژه غیر فارسی زبانان)
سرفصل دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی
(گرایش ادبیات حماسی)
سرفصل دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی
(گرایش آموزش زبان فارسی)
سرفصل دوره دکتر ی زبان شناسی
1392
سرفصل دوره دکتری زبان های باستانی ایران
1396
سرفصل دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی
(گرایش آموزش زبان فارسی سال1396)

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن