سرفصل های دوره دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی

 قابل توجه کاربران سایت انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

 منبع سرفصل ها بر اساس آخرین ویرایش انجام شده توسط وزارت علوم و برگرفته از سایت وزارت علوم می باشد.

سرفصل دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی
(گرایش ادبیات عرفانی1390)
سرفصل دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی
(گرایش ادبیات غنایی1390)
سرفصل دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی
(گرایش ادبیات حماسی)
سرفصل دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی
(گرایش زبان و ادبیات فارسی1392)
سرفصل دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی
(گرایش آموزش غیر فارسی زبانان1390)
سرفصل دوره دکتر ی زبان شناسی
(بازنگری 1396)

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن