انالله و انا الیه راجعون
باد خزان کرونا بار دیگر بر بوستان زبان و ادب فارسی وزید و گل دیگری را از شاخسار زندگی چید. خانم دکتر زهرا استادزاده بانوی دغدغه مندی بود که هیچگاه خستگی نمی شناخت و همواره در جوش و خروش خدمت به گسترش زبان ودادبیات فارسی در جهان بود. خداوند روح او را غریق رحمت خویش گرداند. این ضایعه دردناک را به عموم استادان ایرانی و خارجی زبان و ادبیات فارسی و خانواده محترم ایشان و معاونت بین الملل وزارت عتف تسلیت عرض می کنیم و از خداوند متعال برای بازماندگان ایشان صبر و تندرستی خواهانیم. روحش شاد باد.
انجمن علمی استادان زبان و ادبیات فارسی

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن