برگزاری جلسه نقد کتاب با عنوان بوطیقای قصه های بلند عامیانه فارسی7 آذر ماه 1395 ساعت15

با حضور دکتر حسن ذوالفقاری

دکتر محمد جعفری قنواتی

و نویسنده کتاب:

دکتر سکینه عباسی

 

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن