مجمع عمومی سالیانه انجمن علمی زبان وادبیات فارسی مورخ 17/4/78(دوره اول)

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل خدمت

سمت در انجمن

تصویر

1

دکتر غلامحسین غلامحسین‌زاده

دانشگاه تربیت مدرس

رئیس انجمن

 

2

دکتر محمد دانشگر

دانشگاه امام حسین

خرانه دار

 

3

دکتر منوچهر اکبری

دانشگاه تهران

دبیر

 

4

دکتر جلیل تجلیل

دانشگاه تهران

عضو

 

5

دکتر مهین پناهی

دانشگاه الزهرا

عضو

 

6

دکتر ابوالقاسم رادفر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عضو

 

7

دکتر غلامرضا ستوده

دانشگاه تهران

عضو

 

8

دکتر حسینعلی قبادی

دانشگاه تربیت مدرس

عضو علی البدل

 

9

دکتر یحیی طالبیان

دانشگاه شهیید باهنر کرمان

عضو علی البدل

 

10

دکتر سید مرتضی میرهاشمی

دانشگاه الزهرا

بازرس

 

11

دکتر اسحاق طغیانی اسفرجانی

دانشگاه اصفهان

بازرس

 

12

دکتر محمود بشیری

دانشگاه علامه طباطبایی

بازرس علی البدل

 

13

دکتر علی محمد سجادی

دانشگاه شهید بهشتی

بازرس علی البدل

 

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن