اخبار انجمن

اقتباس سینمایی از دیدگاه دانشجویان زبان و ادبیات فارسی

باهمکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

 سه شنبه 20 تیر ماه 1402

مکان دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن