اساسنامه

 

فصل اول – کلیات و اهداف

ماده 1: به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاء علم و توسعه کمی و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مربوط به انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی  كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي‌شود، تشکیل می‌گردد.  

ماده 2. انجمن بنیادی غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن است.

ماده 3: مرکز انجمن در تهران است و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

 

  فصل دوم -وظایف و فعالیتها

ماده 5: به منظور نيل به هدف­هاي مذكور در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد

 • 1-5  ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بين‌المللي استادان و محققان و متخصصانی که به گونه‌‌ای با زبان و ادبیات فارسی سروکار دارند.
 • 2-5 همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.
 •  3-5 ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.
 • 4-5 ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي.
 • 5-5 تشکیل گردهمايي‌هاي  علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي.
 • 6-5 انتشار كتب و نشريات علمي.

فصل سوم – انواع و شرايط عضويت

ماده 6: انجمن دارای سه نوع عضو وابسته، پیوسته و افتخاری خواهد بود:

 • 1-6. پيوسته
 • کلیه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی بازنشسته یا شاغل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی گروههای زبان و ادبیات می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
 • 2-6.  عضو وابسته:
 • افرادی که دارای شرایط زیر هستند می‌توانند عضو وابسته انجمن باشند:
 • الف- افرادی که با مدرک دکتری زبان و ادبیات فارسی در مرکز آموزشی و پژوهشی هر دانشگاهی مشغول فعالیت هستند.
 • ب- کلیه اعضای هیأت علمی شاغل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که به تدریس درسهای تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی اشتغال دارند.
 • 3-6.  عضو افتخاري:

شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي آموزشی و پژوهشی زبان و ادبیات فارسی حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده باشند  (پس از تصویب هیأت مدیره) می‌توانند عضو افتخاری انجمن باشند.

ماده 7:  هر یک از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن را مجمع عمومی تعیین می‌کند به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

تبصره 2: اعضاي افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده 8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

 • 1-8. استعفای کتبی
 • 2-8.  عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره: تائید خاتمه عضویت با هیأت مدیره است.

فصل چهارم: اركان انجمن

ماده 9: اركان اصلي عبارتند از:

الف: مجمع عمومي      ب: هيأت مديره (شورای اجرائی)        ج: بازرس یا (بازرسان)

الف: مجمع عمومي

ماده 10: مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي‌شود.

 • 1-10-  مجمع عمومي عادي سالي يكبار تشكيل مي‌شود و با حضور يا رأي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي انجمن رسميت مي‌يابد و تصميمات اکثریت آراء معتبر است. (توضیح: هر فردی می‌تواند در صورت داشتن وکالت کتبی و ارائه آن به هیات رئیسه حداکثر از طرف یک نفر از اعضاء نیز رای بدهد.
 • 2-10-  در صورتی که در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با هر تعداد حاضر رسمیت خواهد یافت.
 • 3-10– مجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروري با دعوت هيأت مديره يا بازرس (بازرسان) و يا با تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي‌شود.

شرایط رسمیت جلسه مجمع فوق‌العاده همانند شرایط مجمع عمومی عادی مذکور در بندهای 1-10 و 2-10 می‌باشد و تصمیمات آن با دو سوم آراء معتبر است.

تبصره: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي كتبي است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضا برسد.

ماده 11: وظايف مجامع عمومي عادی و فوق‌العاده:

 • 1-11-  انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس یا بازرسان؛
 • 2-11-  تصويب خط مشي انجمن
 • 3-11-  بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيأت مديره و بازرس یا (بازرسان)
 • 4-11-  تعيين ميزان حق عضويت و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
 • 5-11-  تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
 • 6-11-  عزل هيأت مديره (شورای اجرایی) و بازرس یا (بازرسان)
 • 7-11-  تصویب انحلال انجمن
 • 8-11-  بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه‌هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن

تبصره 1: مجامع عمومي با هیأت رئيسه‌اي مركب از یک رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شوند.

تبصره 2: اعضاي هيأت رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي‌شوند.

تبصره 3: اعضاي هيأت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هیأت مديره و بازرس نامزد كرده‌اند.

تبصره 4: مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تصمیم‌گیری در مواد بندهای 5-11 و 6-11 و 7-11 تشکیل می‌شود.

ب ـ هيأت مديره (شورای اجرایی)

ماده 12: هيأت مديره انجمن مركب از نفر عضو اصلي و نفر عضو علي البدل می‌باشد که هر چهار سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.

 • 1-12ـ  عضويت در هيأت مديره افتخاري است.
 • 2-12ـ  هيأت مديره حداكثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به انتخاب رئیس هیأت مدیره، دبیر انجمن (توضیح: دبیر انجمن در حکم نایب رئیس هیات مدیره نیز هست) و خزانه‌دار و تفکیک وظایف خود اقدام می‌نماید.
 • 3-12ـ  كلية اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضاي رئيس هيأت مديره و صندوقدار همراه با مهر انجمن و نامه‌هاي رسمي با امضاي رئیس هیأت مدیره يا دبیر جلسه معتبر است.
 • 4-12ـ  هيأت مديره موظف است حداقل ماهی یکبار جلسه خود را تشکیل دهد.
 • 5-12ـ  جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.
 • 6-12ـ  كليه مصوبات هيأت مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيأت مديره نگهداري مي‌شود.
 • 7-12ـ  شركت اعضاي هيأت مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيأت مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.
 • 8-12ـ  در صورت استعفا، بركناري يا فوت هر يك از اعضاي هيأت مديره ، عضو علي‌البدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.
 • 9-12ـ  شركت بازرس یا (بازرسان) در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است.
 • 10-12ـ  هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌‌های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیأت مدیره پیشین تا تایید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمنهای علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مسؤولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

ماده 13: هيأت مديره نماينده قانوني انجمن مي‌باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

 • 1-13ـ  اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي
 • 2-13ـ  تشكيل گروه‌هاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آن‌ها
 • 3-13ـ  حفظ و نگهداری اموال منقول و غیرمنقول انجمن
 • 4-13ـ  تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی
 • 5-13ـ  تهیه گزارش سالیانه و تنظیم تراز مالی برای طرح در مجمع عمومی
 • 6-13ـ  اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل غیر.
 • 7-13ـ  انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی
 • 8-13-  اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چهارچوب وظایف انجمن
 • 9-13ـ  جلب هدایا و کمکهای مالی
 • 10-13ـ ا هدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی
 • 11-13ـ  اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
 • 12-13ـ  ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

ج ـ بازرس یا بازرسان

ماده 14:  مجمع عمومي عادي دو نفر را به عنوان بازرس اصلي و دو نفر را به عنوان علي‌البدل براي مدت چهار سال  انتخاب مي‌نمايد.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.

ماده 15: وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است:

 • 1-15ـ  بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي
 • 2-15ـ  بررسي گزارش سالانه هيأت مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي
 • 3-15ـ  گزارش هرگونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

تبصره: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيأت مديره براي بررسي در دسترس بازرس یا بازرسان قرار گيرد.

 

فصل پنجم ـ گروه­هاي علمي انجمن

ماده 16: انجمن مي‌تواند گروه‌ها و كميته‌هاي زير را تشكيل دهد كه براساس شرح وظايفي كه از سوي هيأت مديره تعيين می‌شود به فعاليت مي‌پردازند.

 1.  گروه­هاي تخصصي
 2. كميته آموزش و پژوهش
 3. كميته انتشارات
 4. كميته آمار و اطلاعات
 5.  كميته پذيرش و روابط عمومي
 6.  كميته گردهمايي‌هاي علمي
 • 1-16.  تهیه و تصویب آیین‌نامه تشکیل گروهها و کمیته‌ها با انجمن است.

فصل ششم ـ بودجه و مواد متفرقه

ماده 17: منابع مالي انجمن عبارتند از :

 • 1-17ـ  حق عضويت اعضا
 • 2-17ـ  درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای
 • 3-17-  دريافت هدايا و كمكها
 • 4-17-  كليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.

ماده 18: درآمدها و هزينه‌هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال مي‌شود.

ماده 19: كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانكهاي كشور نگهداري مي‌شود.

ماده 20: هيچ­يك از مؤسسین يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نمي‌توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمايند. بعد از انحلال، دارایی انجمن بنا به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی به یکی از وزارتخانه‌ها یا موسسات و یا نهادهای انقلاب اسلامی واگذار می‌گردد.

ماده 21: كليه مدارك و پرونده‌های مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليتهاي انجمن در محل دفتر مركزي انجمن نگهداري مي‌شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت‌دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 22: هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون انجمن­هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالی معتبر است.

ماده 23: انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه‌ها و احزاب سياسي را ندارند.

ماده 24: در صورت تصويب انحلال انجمن در مجمع عمومي، همان مجمع هیأت تصفیه‌اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد. هیأت تصفيه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي كليه دارايیهاي منقول و غيرمنقول انجمن را با نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی به يكي از مؤسسات آموزشي يا پژوهشي كشور واگذار كند.

ماده 25: اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل 25 ماده 52 زير ماده و 11 تبصره، در جلسه مورخ 17/4/1378 مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن