اردوهای علمی داخلی وخارجی

انجمن به منظور آشنایی دست اندرکاران داخلی وخارجی با مظاهر علمی وفرهنگی حوزه زبان وادبیات فارسی و ایران فرهنگی در داخل و خارج مرزهای سیاسی ایران امروز،  برای ایرانیان و خارجی‌ها برنامه‌های متعددی را تدوین و اجرا کرده است، برای مثال به موارد زیر اشاره ‌می شود:

 

اردوهای علمی داخلی
اردوهای علمی خارجی

الف) اردوهای علمی در داخل برای ایرانیان وغیر ایرانیان

1 اردوی علمی قزوین وگیلان و بازدید از مراکز تاریخی این مناطق

2 اردوی علمی سمنان و شاهرود و بسطام و خرقان و بازدید از مراکز فرهنگی و تاریخی این منطقه

3 اردوی علمی سبزوار و نیشابور و بازدید از مراکز تاریخی و فرهنگی منطقه

4 اردوی علمی مشهد، طوس، فارمد و بازدید از مراکز تاریخی و فرهنگی منطقه

5 اردوی علمی بازدید از مراکز فرهنگی وتاریخی تهران.

6 اردوی علمی بازدید از مراکز فرهنگی، تاریخی اصفهان

7اردوی علمی بازدید از مراکز فرهنگی، تاریخی شیراز

8 اردوی علمی به هرمزگان و جزیره قشم و جزیره هرمز و بازدید از مراکز تاریخی

ب) اردوهای علمی خارج از کشور برای استادان و دانشجویان ایرانی

9 اردوی علمی بازدید از مناطق تاریخی وفرهنگی حوزه زبان فارسی در سمرقند وبخارا و تاشکند در ازبکستان

10 اردوی علمی بازدید از منطقه خوارزم در ترکمنستان

11 اردوی علمی بازدید از مناطق، نساء، ابیورد و مرو مهنه در ترکمنستان

12 اردوی علمی بازدید از مراکز تاریخی فراوه، شهر اسلام، و دهستان در ترکمنستان

13 اردوی علمی سفر به استانبول و آنکارا و قونیه در ترکیه

14اردوی علمی سفر به عتبات عالیات و بازدید از مدائن در عراقسرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن