اخبار انجمن

آیین یادبود دکتر حسن ذوالفقاری شنبه 25 تیرماه ساعت 13:30 در مسجد دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود

به گزارش انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی آیین یادبود دکتر حسن ذوالفقاری شنبه 25 تیرماه ساعت 13:30 در مسجد دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود از همکاران و علاقمندان حوزهزبان و ادبیات فارسی دعوت می شود در این مراسم حضور بهم رسانند.

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن