سرفصل های دوره کارشناسی پیوسته

 قابل توجه کاربران سایت انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

 منبع سرفصل ها بر اساس آخرین ویرایش انجام شده توسط وزارت علوم و برگرفته از سایت وزارت علوم می باشد.

   سرفصل دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی(جدید ترین سرفصل)

سرفصل کارشناسی ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی سال88

سرفصل کارشناسی غیر فارسی زبانان سال71

سرفصل کارشناسی ناپیوسته تربيت معلم فارسی سال 78

سرفصل کارشناسی  زبان و ادبیات فارسی سال66