انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران

شما اینجا هستید: خانه آموزش و پژوهش برنامه ها و سرفصل های درسی کارشناسی ارشد

سرفصل های دوره کارشناسی ارشد

 قابل توجه کاربران سایت انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

 منبع سرفصل ها بر اساس آخرین ویرایش انجام شده توسط وزارت علوم و برگرفته از سایت وزارت علوم می باشد.

   سرفصل دوره کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی(گرایش علوم اسلامی زبان و ادبیات فارسی)

 سرفصل دوره کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی(گرایش غیر فارسی زبانان)

    سرفصل دوره کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی(گرایش ادبیات پایداری)

   سرفصل دوره کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی(گرایش ادبیات عامه)

 سرفصل دوره کارشناسی ارشد (گرایش ادبیات مقاومت) سال 86

 سرفصل دوره کارشناسی ارشد ادبیات فارسی (گرایش غیر فارسی زبانان ) سال72

 سرفصل دوره کارشناسی ارشد(گرایش ادبیات تطبیقی فارسی و عربی) سال86

 سرفصل دوره کارشناسی ارشد (گرایش زبان و ادبیات فارسی) سال 75

 سرفصل دوره کارشناسی ارشد (گرایش ویرایش و نگارش) سال 93

 سرفصل دوره کارشناسی ارشد (گرایش ادبیات معاصر) سال 94

 

 سرفصل دوره کارشناسی ارشد ('گرایش نظریه و نقد ادبی) سال 94

شما اینجا هستید: خانه آموزش و پژوهش برنامه ها و سرفصل های درسی کارشناسی ارشد