سرفصل های دوره دکتری

 قابل توجه کاربران سایت انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

 منبع سرفصل ها بر اساس آخرین ویرایش انجام شده توسط وزارت علوم و برگرفته از سایت وزارت علوم می باشد.

   سرفصل دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی(گرایش ادبیات عرفانی)

 سرفصل دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی(گرایش ادبیات غنایی)

      سرفصل دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی(گرایش ویژه غیر فارسی زبانان)

   سرفصل دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی(گرایش ادبیات حماسی)