انجمن دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می کنند:سخنرانی مقتل نویسی و مقتل خوانی دکتر زهرا حیاتی

انجمن دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می کنند:

سخنرانی مقتل نویسی و مقتل خوانی دکتر زهرا حیاتی 

زمان 16 مهر 1399

ساعت 21-22

اینستاگرام:

tarbiatmodares_alumni