با همکاری انجمن برگزار می شود : دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی