با همکاری انجمن برگزار می شود :همایش ملی زبان، فرهنگ و اددبیات بختیاری