انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران

شما اینجا هستید: خانه اخبار فهرست نشریه های دارای اعتبار تا سال 1396 توسط وزارت علوم و تحقیقات فناوری

فهرست نشریه های دارای اعتبار تا سال 1396 توسط وزارت علوم و تحقیقات فناوری

 فهرست نشریه های دارای اعتبار تا سال 1396  توسط وزارت علوم و تحقیقات فناوری

ادامه جدول

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »0 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396


می پـآپffv
معاونت پژوهش و فناوری
وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوری
فهرست نشریات علمی دارای اعتبار
تیرماه 1396
شامل گروههای:
علومانسانی
فنی و مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشكی
علومپایه
هنر و معماری
لغو اعتبار شده
بر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »1 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

تاریخ «نشریات علوم انسانی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 اسناد بهارستان کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی علمی ترویجی دی 91 منصوره اتحادیه
.2 پژوهشنامه تاریخ اسلام ـ انجمن ایرانی تاریخ اسلام علمی ـ پژوهشی خرداد 90 سیدعلیرضا واسعی
.3 پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با
همكاری انجمن ایرانی تاریخ
علمی ـ ترویجی خرداد 91 شهرام یوسفی فر
.4 پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی (مقالات و بررسیها سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی مرداد 74 احمد بادکوبه هزاوه
.5 پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران- دانشگاه پیام نور با همكاری دانشگاهها علمی ـ پژوهشی خرداد 91 محمدرضا نصیری
.6 پژوهش های باستان شناسی ایران دانشگاه بوعلی سینا همدان علمی پژوهشی فروردین 91 محمد ابراهیم زارعی
.7 پژوهشهای تاریخی (ادبیات و علوم انسانیسابق) ـ دانشگاهاصفهان علمی ـ پژوهشی خرداد 80 مرتضی دهقان نژاد
.8 پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دانشگاه سیستان و بلوچستان علمی ـ پژوهشی فروردین 91 فاطمه جان احمدی
.9 پژوهشهای علوم تاریخی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی خرداد 80 منصور صفت گل
.10 تاریخ اسلام و ایران (علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه الزهرا (س) علمی ـ پژوهشی تیر 80 علی محمد ولوی
.11 تاریخ ایران (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه شهید بهشتی علمی ـ پژوهشی خرداد 80 عطاء اله حسنی
.12 تاریخ روابط خارجی ـ وزارت امور خارجه علمی- ترویجی خرداد 83 محمد علی کاظم بیگی
.13 تاریخ علم ـ پژوهشكده تاریخ علم دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی خرداد 87 حسین معصومی همدانی
.14 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها- دانشگاه
معارف اسلامی
علمی ـ پژوهشی مرداد 91 فاطمه جان احمدی
.15 تاریخ نامه ایران بعد از اسلام (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه تبریز علمی ـ پژوهشی خرداد 80 رضا دهقانی
.16 تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهراء علمی ـ پژوهشی پاییز و زمستان
92
علی محمد ولوی
.17 تاریخ و تمدن اسلامی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی ـ پژوهشی اسفند 88 هادی عالمزاده
.18 تاریخ و فرهنگ (مطالعات اسلامی سابق) ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی خرداد 80 اصغر منتظر القائم
.19 تحقیقات تاریخ اجتماعی ـ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ـ با همكاری
دانشگاههای دیگر
علمی ـ پژوهشی خرداد 90 شهرام یوسفی فر
.20 جستارهای تاریخی (فرهنگ ویژه تاریخ سابق) ـ پژوهشگاه علوم انسانی علمی ـ پژوهشی اسفند 83 پروین ترکمنی آذر
.21 سخن تاریخ جامعه المصطفی العالمیه علمی ترویجی دی 92 نعمت الله صفری فروشانی
.22 مطالعات باستانشناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی خرداد 80 کمالالدین نیكنامی
.23 مطالعات تاریخ اسلام ـ پژوهشكده تاریخ اسلام علمی ـ پژوهشی بهمن 89 مهدی محقق
.24 مطالعات تاریخ انتظامی- سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا علمی ترویجی پاییز 93 محمدامیر شیخ نوری
.25 مطالعات تاریخ فرهنگی ـ انجمن ایرانی تاریخ علمی ـ پژوهشی آبان 90 علیمحمد ولوی
.26 مطالعات تاریخی جهان اسلام جامعه المصطفی العالمیه علمی پژوهشی فروردین 92 نعمت الله صفری فروشانی
.27 Iranian Journal of Archaeological Studies
دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ با همكاری دانشگاههای دیگر
علمی ـ پژوهشی مهر 89 مهدی مرتضوی
.28 International Journal of the Society of Iranian Archaeologists- انجمن علمی
باستان شناسی ایران
علمی ـ پژوهشی No.1,winter
&spring
2015
حامد وحدتی
نشرياتي كه از سال 1386تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديدهاند.
ادبیات و زبانها «نشریات علوم انسانی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 ادب عربی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی خرداد 80 غلام عباس رضایی هفتادر
.2 ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی خرداد 80 علیرضا حاجیاننژاد
.3 نثر پژوهی ادب فارسی( ادب و زبان فارسي سابق) (دانشكده ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه
شهیدباهنر کرمان
علمی ـ پژوهشی دی 81 احمد امیری خراسانیبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »2 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.4 ادبیات پارسی معاصر- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی ـ پژوهشی مرداد 91 ابوالقاسم رادفر
.5 ادبیات پایداری (دانشكده ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان علمی ـ پژوهشی دی 81 محمد صادق بصیری
.6 ادبیات تطبیقی (دانشكده ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان علمی ـ پژوهشی دی 81 محمدرضا صرفی
.7 ادبیات عرفانی (علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه الزهرا (س) علمی ـ پژوهشی تیر 80 مهدی نیك منش
.8 ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ـ دانشگاه آزاداسلامی واحدتهرانجنوب علمی ـ پژوهشی اسفند 87 امیر بانو مصفا کریمی
.9 ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین- دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج علمی ـ ترویجی دی 93 جلیل نظری
.10 بلاغت کاربردی و نقد بلاغی دانشگاه پیام نور علمی ـ پژوهشی بهار و تابستان 95 یحیی طالبیان
.11 پژوهش ادبیات معاصر جهان (پژوهش زبانهای خارجی سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی مرداد 84 ایلمیرا دادور
.12 پژوهش زبان و ادبیات فارسی ـ پژوهشـگاه علـومانسـانی و مطالعـاتاجتمـاعی جهـاد
دانشگاهی
علمی ـ پژوهشی آذر 85 حسینعلی قبادی
.13 پژوهش زبان و ادبیات فرانسه (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه تبریز علمی ـ پژوهشی خرداد 80 اله شكر اسدالهی
.14 پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بین المللی امام خمینی
(ره)
علمی ـ پژوهشی مهر 91 امیر رضا وکیلی فرد
.15 پژوهشنامه ادب حماسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن علمی پژوهشی مهر 91 مهدی ماحوزی
.16 پژوهشنامه ادب غنایی ـ دانشگاه سیستان و بلوچستان علمی ـ پژوهشی اسفند 87 مریم خلیلی جهانتیغ
.17 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان علمی ـ پژوهشی آبان 90 احمد رضا یلمه ها
.18 پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی علمی - پژوهشی مهر 91 مرضیه یحیی پور
.19 پژوهشنامه نقد ادب عربی- دانشگاه شهید بهشتی علمی ـ پژوهشی بهار 90 حجت رسولی
.20 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دانشگاه تهران علمی پژوهشی مهر 91 علی محمد موذنی
.21 پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا سابق) ـ انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران علمی ـ پژوهشی شهریور 85 سید علی اصغر میرباقری فرد
.22 پژوهش های ادبی ـ انجمن زبان و ادبیات فارسی علمی ـ پژوهشی فروردین 82 مهین پناهی
.23 پژوهش های ادبیات تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس علمی ـ پژوهشی فروردین 92 رویا لطافتی
.24 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی تیر 92 رضا ناظمیان
.25 پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی (پژوهش زبانهای خارجی سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی مرداد 84 سید محمد علوی
.26 پژوهش های زبانشناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه اصفهان علمی ـ پژوهشی خرداد 80 محمد عموزاده
.27 پژوهش های زبانشناسی تطبیقی دانشگاه بوعلی سینا همدان علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 91 امید طبیب زاده
.28 پژوهش های زبانی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی خرداد 80 غلامحسین کریمی دوستان
.29 تاریخ ادبیات (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه شهید بهشتی علمی ـ پژوهشی خرداد 80 احمد خاتمی
.30 جستارهای ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی خرداد 80 محمد تقوی
.31 جستارهای زبانی (مدرس سابق) ـ دانشگاه تربیت مدرس علمی ـ پژوهشی خرداد 80 حمید رضا شعیری
.32 رودکی (پژوهشهای زبانی و ادبی در آسیای مرکزی)- رایزنی فرهنگی سـفارت جمهـوری
اسلامی ایران در تاجیكستان
علمی ـ ترویجی بهار و تابستان 94 ابراهیم خدایار
.33 زبان پژوهی (علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه الزهرا (س) علمی ـ پژوهشی تیر 80 فریده حقبین
.34 زبان شناخت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی ـ پژوهشی تیر 91 زهره زرشناس
.35 زبانشناسی و گویشهای خراسان (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی خرداد 80 مهدی مشكوه الدینی
.36 زبان فارسی و گویش های ایرانی (ادب پژوهي سابق) - دانشگاه گیلان علمی ـ پژوهشی دی 87 محرم رضایتی کیشه خاله
.37 زبان و ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه تبریز علمی ـ پژوهشی خرداد 80 میرجلیل اکرمی
.38 زبان و ادبیات عربی (ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی خرداد 80 عباس عرب
.39 زبان و ادبیات فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه خوارزمی علمی ـ پژوهشی خرداد 80 غلامعلی فلاح
.40 زبان و زبانشناسی ـ انجمن زبانشناسی علمی ـ پژوهشی تیر 84 یحیی مدرسی تهرانی
.41 سبكشناسی نظم و نثر فارسی ـ موسسه انتشارات امید مجد علمی ـ پژوهشی تیر 89 فاطمه مدرسی
.42 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) ـ دانشگاه شیراز علمی ـپژوهشی مهر 78 کاووس حسن لی
.43 فرهنگ و ادبیات عامه دانشگاه تربیت مدرس علمی ـ پژوهشی پاییز و زمستان 92 حسن ذوالفقاری
.44 فنون ادبی ـ دانشگاهاصفهان ـ باهمكاری انجمنترویج زبان و ادبفارسی علمی ـ پژوهشی خرداد 88 اسحاق طغیانی
.45 کاوش نامه ادیبات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه علمی ـ پژوهشی مهر 91 تورج زینی وندبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »3 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.46 کاوشنامه زبان و ادبیات فارسی (کاوشنامه سابق) ـ دانشگاه یزد علمی ـ پژوهشی مرداد 86 مهدی ملك ثابت
.47 کهن نامه ادب پارسی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی ـ پژوهشی تیر 91 ابوالقاسم رادفر
.48 لسان مبین ـ دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ـ با همكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی مهر 89 احمد پاشا زانوس
.49 متن پژوهی ادبی( زبان و ادب سابق) ـ دانشگاه علامه طباطبایی علمی ـ ترویجی مرداد 82 عباسعلی وفایی
علمی ـ پژوهشی تیر 89
.50 متنشناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)ـ دانشگاه اصفهان علمی ـ پژوهشی خرداد 80 حسین آقا حسینی
.51 مطالعات ادبیات تطبیقی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت علمی ـ ترویجی دی 89 بهرام مقدادی
.52 مطالعات ادبیات کودک ـ دانشگاه شیراز ـ با همكـاری انجمـن تـرویج زبـان و ادبیـات
فارسی
علمی ـ پژوهشی آبان 88 سعید حسام پور
.53 مطالعات ایرانی ـ دانشگاه کرمان علمی ـ ترویجی مرداد 84 شمس الدین نجفی
.54 مطالعات ترجمه ـ خصوصی علمی ـ پژوهشی بهار 82 فرزانه فرحزاد
.55 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث- دانشگاه تربیت مدرس علمی ـ پژوهشی بهار و تابستان
93
سعید نجفی اسدالهی
.56 مطالعات تطبیقی فارسی و عربی- انجمن علمی زبان و ادبیـات فارسـی- بـا همكـاری
دانشگاه بغداد
علمی ـ پژوهشی اسفند 94 غلامحسین غلامحسین زاده
.57 مطالعات زبان فرانسه دانشگاه اصفهان علمی ـ پژوهشی تیر 91 محمودرضا گشمردی
.58 مطالعات زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید چمران اهواز علمی ـ پژوهشی تیر 91 حسن فروغی
.59 مطالعات زبان و ترجمه (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی خرداد 80 علی خزاعی فرید
.60 مطالعات بلاغی (دانشكده علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه سمنان ـ با همكاری انجمـن زبـان و
ادبیات فارسی
علمی ـ ترویجی شهریور 83 محمد غلامرضایی
.61 مطالعات شبه قاره ـ دانشگاه سیستانوبلوچستان ـ باهمكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی بهمن 88 عباس کیمنش
.62 نامه فرهنگستان ـ فرهنگستان زبان و ادب فارسی علمی ـ پژوهشی بهمن 78 احمد سمیعی (گیلانی)
.63 نقد ادب معاصر عربی ـ دانشگاه یزد ـ با همكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی آبان 90 محمدعلی آذرشب
.64 نقد ادبی ـ مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس علمی ـ پژوهشی شهریور 89 محمود فتوحی رودمعجنی
.65 نقــد زبــان و ادبیــات خــارجی (پژوهشــنامه ادبیــات و علــوم انســانی ســابق) ـ دانشــگاه
شهید بهشتی
علمی ـ پژوهشی خرداد 80 جلال سخنور
.66 نقد و نظریه ادبی - (ادب پژوهي سابق) - دانشگاه گیلان علمی ـ پژوهشی بهار و تابستان 95 بهزاد برکت
.67 Iranian Journal of Applied Language Studies
دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ با همكاری انجمن زبانشناسی ایران
علمی ـ پژوهشی آبان 88 علی اصغر رستمی ابوسعیدی
.68 Iranian Journal of Applied Linguistics
زبانشناسی کاربردی ـ دانشگاه خوارزمی
علمی ـ پژوهشی دی 81 محمد حسین کشاورز
.69 Iranian Journal of English for Academic Purposes- دانشگاه دریانوردی و علوم
دریایی چابهار
علمی ـ پژوهشی ش. 2015-4 اسماعیل زارع بهتاش
کریم صادقی Vol.4,Issue 3 علمی ـ پژوهشی Iranian Journal of Language Teaching Research-دانشگاه ارومیه . 70
.71 دانشگاه علامه طباطبایی با همكاری دانشگاهها - Issues in Language Teaching علمی ـ پژوهشی تیر 91 ضیاءالدین تاج الدین کاوردی
.72 Journal of English Language Teaching and Learning
مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه تبریز
علمی ـ پژوهشی خرداد 80 مسعود رحیم پور
علیرضا جلیلی فر Fall 2011 علمی پژوهشی Journal of Research in Applied Linguistic – دانشگاه شهید چمران اهواز . 73
.74 Journal of Teaching Language Skills
آموزش مهارتهای زبان (علوم اجتماعی و انسانی سابق) ـ دانشگاه شیراز
علمی ـ پژوهشی مهر 78 رحمان صحراگرد
.75 دانشگاه اصفهان– Applied Research on English Language علمی ـ پژوهشی مهر 90 سعید کتابی
.76 قلم ـ انجمن زبان و ادبیات فرانسه ـ Plume علمی ـ پژوهشی اسفند 83 نسرین خطاط
.77 انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران- Teaching English Language علمی ـ پژوهشی شهریور 83 رضا خانی
.78 آفاق الحضاره الاسلامیه ـ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی ـ پژوهشی اسفند 90 صادق آیینهوند
.79 اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج علمی ـ پژوهشی فروردین 91 سیدمحمد حسینیبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »4 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.80 الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محكمه ـ انجمن زبان و ادبیات عربی علمی ـ پژوهشی آبان 83 فرامرز میرزایی
.81 اللغه العربیه و آدابها ـ پردیس قم دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی اسفند 88 محمد رضایی
.82 بحوث فی اللغه العربیه ـ دانشگاه اصفهان علمی ـ پژوهشی پاییز و زمستان
88
محمد خاقانی
.83 دراسات الادب المعاصر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت علمی ـ ترویجی پاییز 90 نادر نظام تهرانی
.84 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها ـ دانشگاه سمنان ـ با همكاری دانشگاه تشرین سوریه علمی ـ پژوهشی بهار 89 محمود خورسندی
.85 دراسات فی العلوم الانسانیه دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی خرداد 93 کبری روشنفكر
علوم سیاسی «نشریات علوم انسانی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 آفاق امنیت دانشگاه جامع امام حسین (ع) علمی ـ پژوهشی مهر 90 سید یحیی صفوی
.2 امنیت دفاعی دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع علمی ترویجی فروردین 92 حسین عصاریان نژاد
.3 امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی علمی ـ پژوهشی دی 91 حسین عصاریان نژاد
.4 پژوهش اطلاعاتی ـ امنیتی ـ دانشكده اطلاعات علمی ـ پژوهشی آبان 89 جواد شیخزادگان
.5 پژوهش سیاست نظری ـ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی علمی ـ پژوهشی شهریور 89 عباس منوچهری
.6 پژوهشنامه انقلاب اسلامی ـ دانشگاه همدان ـ باهمكاریدانشگاههایدیگر علمی ـ پژوهشی دی 90 جلال درخشه
.7 پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی مهر 91 محسن خلیلی
.8 پژوهشنامه علوم سیاسی ـ انجمن علوم سیاسی علمی ـ پژوهشی آذر 85 مجتبی مقصودی
.9 پژوهشهای انقلاب اسلامی انجمن علمی انقلاب اسلامی علمی پژوهشی مهر 91 محمدرضا مجیدی
.10 پژوهشهای حفاظتی امنیتی دانشگاه جامع امام حسین (ع) علمی ـ پژوهشی فروردین 91 برزو فرهی بوزنجانی
.11 پژوهشهای راهبردی سیاست دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی تیر 92 ابراهیم برزگر
.12 پژوهشهای روابط بینالملل ـ انجمن علمی ایرانی روابط بینالملل علمی ـ پژوهشی خرداد 90 رضا سیمبر
.13 پژوهش های سیاست اسلامی پژوهشكده علوم اسلامی امام صادق(ع) علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 92 مرتضی شیرودی
.14 پژوهشهای سیاسی جهان اسلام انجمن مطالعات جهان اسلام علمی ـ پژوهشی تیر 91 حمید رضا ملك محمدی
.15 تحقیقات سیاسی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا علمی پژوهشی مهر 91 محمود کتابی
.16 جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام- دانشگاه شاهد علمی پژوهشی تابستان 92 زاهد غفاری
.17 جستارهای سیاسی معاصر- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی ـ پژوهشی فروردین 89 یحیی فوزی
.18 دانش سیاسی ـ دانشگاه امام صادق (ع) علمی ـ پژوهشی مرداد 87 ناصر جمالزاده
.19 دولت پژوهی- دانشگاه علامه طباطبایی با همكاری انجمن علوم سیاسی علمی ـ پژوهشی بهار و تابستان
94
شجاع احمدوند
.20 راهبرد ـ مرکز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام علمی ـ پژوهشی بهمن 88 محمدرحیم عیوضی
.21 راهبرد دفاعی ـ مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی علمی ـ پژوهشی اسفند 89 سیدضیاء الدین قاضی زاده فرد
.22 روابط خارجی ـ پژوهشكده تحقیقاتراهبردیمجمعتشخیصمصلحتنظام علمی ـ پژوهشی شهریور 89 سید کاظم سجاد پور
.23 رهیافت انقلاب اسلامی ـ خصوصی علمی ـ ترویجی اسفند 88 سیدجلال دهقانی فیروزآبادی
علمی ـ پژوهشی دی 90
.24 رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ـ دانشگاه شهید بهشتی علمی ـ پژوهشی خرداد 88 حسین پوراحمدی میبدی
.25 سیاست (حقوق و علوم سیاسی سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی اسفند 84 عبدالرحمان عالم
.26 سیاست جهانی دانشگاه گیلان با همكاری انجمن ایرانی روابط بین الملل علمی پژوهشی مهر 91 رضا سیمبر
.27 سیاست خارجی ـ وزارت امور خارجه علمی ـ ترویجی دی 81 بهادر امینیان
.28 سیاست دفاعی ـ دانشگاه امام حسین (ع) علمی ـ ترویجی مهر 82 سیدیحیی رحیم صفوی
علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 91
.29 سیاستگذاری عمومی- دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی بهار 94 کیومرث اشتریان
.30 مجلس و راهبرد ـ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی علمی ـ پژوهشی اسفند 90 حسن سبحانیبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »5 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.31 مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ـ مرکـز آمـوزش و پـژوهش هـای بـین المللـی وزارت
امورخارجه
علمی ـ ترویجی اسفند 81 سهراب شهابی
علمی ـ پژوهشی تیر 91
.32 مطالعات اوراسیای مرکزی- دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 91 الهه کولایی
.33 مطالعات اطلاعاتی ـ دانشكده اطلاعات علمی ـ ترویجی آبان 89 ابراهیم متقی
.34 مطالعات انقلاب اسلامی ـ دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظـم
رهبری در دانشگاهها
علمی ـ پژوهشی اسفند 88 منوچهر محمدی
.35 مطالعات بیداری اسلامی سازمان بسیج اساتید علمی ـ ترویجی مهر 91 ابراهیم برزگر
.36 مطالعات بینالمللی ـ خصوصی علمی ـ ترویجی مرداد 85 محمود منشیپور
.37 مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی علمی پژوهشی تیر 91 ناصر پور صادق
.38 مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی ـ سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی علمی ـ ترویجی دی 89 غلامرضا محمد نسل
.39 مطالعات خاور میانه- مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیك خاورمیانه علمی ـ ترویجی بهار 91 حمید احمدی
.40 مطالعات دفاعی راهبردی (مطالعات دفاعي استراتژيک سابق) ـ دانشگاه عالی دفاع ملی علمی ـ پژوهشی فروردین 87 محمد مهدی نژاد نوری
.41 مطالعات دفاع مقدس- پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس علمی ـ ترویجی تابستان 96 غلامحسین نیكوکار
.42 مطالعات راهبردی ـ پژوهشكده مطالعات راهبردی علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 89 امیر محمد حاجی یوسفی
.43 مطالعات راهبردی بسیج پژوهشكده مطالعات و تحقیقات بسیج علمی ـ پژوهشی مهر 91 خدابخش احمد نوده
.44 مطالعات روابط بین الملل (پژوهشنامه روابط بین الملل سابق)دانشگاه آزاد اسلامی واحد
تهران مرکزی
علمی پژوهشی مهر 91 حبیب الله ابوالحسنی شیرازی
.45 مطالعات سیاسی جهان اسلام دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) علمی ـ پژوهشی فروردین 91 محمد رحیم عیوضی
.46 مطالعات قدرت نرم سازمان بسیج اساتید با همكاری دانشگاهها علمی ـ پژوهشی تیر 91 علی اصغر افتخاری
.47 مطالعات ملی ـ موسسه مطالعات ملی علمی ـ پژوهشی اسفند 84 ابرهیم برزگر
.48 Iranian Review of Foreign Affairs
پژوهشكده تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام
علمی ـ پژوهشی اسفند 90 سید محمدکاظم سجادپور
.49 انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد- Iranian Review of UN علمی ـ پژوهشی تابستان 96 محمدتقی ضیایی بیگدلی


نشرياتي كه از سال 1386تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديدهاند.

علوم اجتماعی «نشریات علوم انسانی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 اعتیاد پژوهی ستاد مبارزه با مواد مخدرریاست جمهوری علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 91 حسن احدی
.2 الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سازمان بسیج اساتید علمی ـ پژوهشی بهار و تابستان
94
غلامرضا جمشیدیها
.3 امنیت پژوهی ـ دانشكده علوم و فنون فارابی علمی ـ ترویجی تیر 89 حمید احمدی
علمی ـ پژوهشی اسفند 90
.4 انتظام اجتماعی ـ دانشگاه علوم انتظامی ـ با همكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی بهمن 87 عزت اله سام آرام
.5 پژوهشنامه انسان شناسی (انسان شناسي سابق)(نامه انسان شناسی سابق) ـ انجمن انسان
شناسی ایران
علمی ـ پژوهشی خرداد 83 جلال الدین رفیع فر
.6 بررسی مسائل اجتماعی ایران (نامه علوم اجتماعی سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی مهر 80 علیرضا محسنی تبریزی
.7 برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی ـ دانشگاه علامه طباطبایی ـ با همكاری دانشگاههای
دیگر
علمی ـ پژوهشی اسفند 88 جعفر هزار جریبی
.8 پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) علمی ـ پژوهشی فروردین 91 محمد جواد سبحانی فر
.9 پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده- جامعه المصطفی العالمیه علمی ـ پژوهشی بهار و تابستان
93
علی نقی فقیهی
.10 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی
علمی ـ پژوهشی فروردین 90 سیدفضل اله موسوی
.11 پژوهشنامه خراسان بزرگ-دانشگاه امام رضا علمی ـ پژوهشی اسفند 90 عزت اله عزتی
.12 پژوهشنامه زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی ـ پژوهشی بهار 90 ناهید موید حكمتبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »6 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.13 پژوهشنامه فرهنگی استان هرمزگان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان علمی ترویجی فروردین 91 اقبال زارعی
.14 پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی بهار 94 محمد زاهدی اصل
.15 پژهشنامه مطالعات مرزی مرکز تحقیقات و مطالعات فرماندهی مرزبانی ناجا علمی پژوهشی مهر 92 عباس خورشیدی
.16 پژوهشهای ارتباطی ـ سازمان صدا و سیما علمی ـ پژوهشی دی 87 اسماعیل سعدی پور بیابانگرد
.17 پژوهشهای اطلاعاتی و جناییدانشگاه علوم انتظامی علمی ـ پژوهشی آذر 91 جعفر هزار جریبی
.18 پژوهشهای انسانشناسی ایران (نامه علوم اجتماعی سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی مهر 80 ناصر فكوهی
.19 پژوهشهای ایرانشناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی خرداد 80 ژاله آموزگار یگانه
.20 پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی- دانشگاه اصفهان علمی ـ پژوهشی فروردین 91 علی ربانی خوراسگانی
.21 پژوهشهای جامعه شناسی معاصر دانشگاه بوعلی سینا همدان علمی ـ پژوهشی مهر 91 اسدا... نقدی
.22 پلیس زن ـ مجتمع آموزش عالی کوثر علمی ـ ترویجی مرداد 87 فریبا شایگان
.23 تحقیقات فرهنگی ایران ـ پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم علمی ـ پژوهشی خرداد 87 سید سعید رضا عاملی
.24 تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه شهید بهشتی علمی ـ پژوهشی خرداد 80 مصطفی اجتهادی
.25 توسعه اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز علمی ـ پژوهشی زمستان 90 عبدالحسین نبوی
.26 توسعه محلی (روستایی شهری) (توسعه روستایی سابق) (نامه علوم اجتماعی سابق) ـ دانشگاه
تهران
علمی ـ پژوهشی مهر 80 مهدی طالب
.27 جامعه پژوهی فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی ـ پژوهشی فروردین 90 احمد کتابی
.28 جامعهشناسی آموزش و پرورش (مطالعات اجتماعی آموزش و پرورش سابق) ـ
انجمن جامعهشناسی آموزش و پرورش ایران
علمی ـ ترویجی دی 89 سوسن باستانی
.29 جامعه شناسی ایران ـ انجمن جامعهشناسی ایران علمی ـ پژوهشی اسفند 81 فرهنگ ارشاد
.30 جامعه شناسی تاریخی دانشگاه تربیت مدرس علمی ـ پژوهشی پاییز 90 سعید معیدفر
.31 جامعه شناسی کاربردی (پژوهشی سابق) ـ دانشگاه اصفهان علمی ـ پژوهشی خرداد 80 علی ربانی خوراسگانی
.32 جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دانشگاه مازندران علمی ـ پژوهشی بهار و تابستان
95
اکبر علیوردی نیا
.33 جامعه شناسی هنر و ادبیات (نامه علوم اجتماعی سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی مهر 80 اعظم راودراد
.34 جامعه، فرهنگ، رسانه ـ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات علمی ـ ترویجی اسفند 90 علی ربیعی
.35 جمعیت ـ سازمان ثبت احوال علمی ـ ترویجی آبان 77 محمدجواد محمودی
.36 جهانی رسانه دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی مهر 90 حمید عبدالهیان
.37 دانش انتظامیـ دانشگاه علومانتظامی ـ با همكاری انجمنجامعهشناسی ایران علمی ـ ترویجی آذر 83 حسین آقایینیا
علمی ـ پژوهشی خرداد 87
.38 دانش های بومی ایران دانشگاه علامه طباطبایی علمی ـ پژوهشی بهار و تابستان
93
مرتضی فرهادی
.39 دین و ارتباطات- دانشگاه امام صادق (ع) علمی ـ پژوهشی بهار 90 حسن بشیر
.40 راهبرد اجتماعی فرهنگی پژوهشكده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام علمی ـ پژوهشی فروردین 91 مهرداد نوابخش
.41 راهبرد فرهنگ ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی علمی ـ پژوهشی مهر 88 محمد رضا مخبر دزفولی
.42 راهور ـ دفتر تحقیقات کاربردی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا علمی ـ ترویجی تیر 88 حمید سوری
.43 رسانه ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علمی ـ ترویجی دی 86 محمد سلطانی فر
.44 رسانه و فرهنگ- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 91 سیدحسن حسینی سروری
.45 رفاهاجتماعی ـ دانشگاهعلومبهزیستی ـ باهمكاریانجمنجامعهشناسیایران علمی ـ پژوهشی فروردین 83 محمدجواد زاهدی مازندرانی
.46 روششناسی علوم انسانی ـ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه علمی ـ پژوهشی دی 87 محمد تقی ایمان
.47 زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان سابق) ـ مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی بهمن 82 سهیلا صادقی فسائی
.48 زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان سابق) ـ مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی بهمن 82 عزت ملا ابراهیمی
.49 زن و جامعه (جامعه شناسی زنان) ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ـ با همكاری
انجمن علمی ایرانی مطالعات زنان
علمی ـ پژوهشی خرداد 90 حبیب احمدی
.50 علوم اجتماعی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی خرداد 80 علی یوسفی
.51 علوم و فنون نظامی ـ دانشكده فرماندهی و ستاد ارتش ج.ا.ا علمی ـ ترویجی اسفند 89 فرهاد جاویدرادبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »7 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.52 فصلنامه علوم اجتماعیـ دانشگاه علامه طباطبایی علمی ـ ترویجی خرداد 83 مرتضی فرهادی
علمی ـ پژوهشی تیر 86
.53 فرهنگ ایلام ـ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام علمی ـ ترویجی مهر 90 محمد علی اکبری
.54 فرهنگ در دانشگاه اسلامی (دانشگاه اسلامی سابق) ـ پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
علمی ـ ترویجی تیر 86 سید رضا سید جوادین
علمی ـ پژوهشی دی 90
.55 کارآگاه ـ معاونت آگاهی ناجا علمی ـ ترویجی دی 86 غلامحسین بیابانی
.56 متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) ـ پژوهشكده امام خمینی (ره) علمی ـ پژوهشی تیر 86 سیدمحمدموسویبجنوردی
.57 مسائل اجتماعی ایران (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه خوارزمی علمی ـ پژوهشی خرداد 80 سید حسین سراج زاده
.58 مطالعات اجتماعی ـ روانشناختی زنان(مطالعات زنان سابق) ـ دانشگاه الزهرا(س) علمی ـ پژوهشی دی 83 خدیجه سفیری
.59 مطالعات اجتماعی ایران ـ انجمن جامعهشناسی ایران علمی ـ پژوهشی خرداد 87 سوسن باستانی
.60 مطالعات امنیت اجتماعی ـ معاونت اجتماعی نیروی انتظامی علمی ـ پژوهشی تیر 89 غلامرضا غفاری
.61 مطالعات بینالمللی پلیس ـ پلیس بینالملل ناجا علمی ـ ترویجی آبان 90 حمید سوری
.62 مطالعات پژوهشی راهور دفتر تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا علمی ـ پژوهشی آبان 91 محمود صفارزاده
.63 مطالعات پیشگیری از جرم ـ پلیس پیشگیری نیروی انتظامی علمی ـ ترویجی تیر 89 حسین غلامی
.64 مطالعات توسعه اجتماعی ایران ـ دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی ـ پژوهشی آبان 90 غلامعباس توسلی
.65 مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی- موسسه آموزش عالی سبز با همكاری انجمن ایرانی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات
علمی ـ پژوهشی خرداد 91 محمود شارع پور
.66 مطالعات جامعه شناختی (نامه علوم اجتماعی سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی مهر 80 یوسفعلی اباذری
.67 مطالعات جامعه شناختی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان علمی پژوهشی اسفند 91 فریدون وحیدا
.68 مطالعات زن و خانواده دانشگاه الزهرا (س) علمی پژوهشی مهر 91 انسیه خزعلی
.69 مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی(مطالعات راهبردی جهانی شدن سـابق) مرکـز
ملی مطالعات جهانی شدن
علمی ـ پژوهشی بهار 91 حسام الدین آشنا
.70 مطالعات راهبردی زنان ـ شورای فرهنگی اجتماعی زنان علمی ـ پژوهشی مرداد 87 طوبی کرمانی
.71 مطالعات رسانه های نوین- دانشگاه علامه طباطبایی علمی ـ پژوهشی بهار 94 هادی خانیكی
.72 مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات ـ پژوهشـگاه فرهنـگ، هنـر و ارتباطـات وزارت فرهنـگو
ارشاداسلامی ـ باهمكاریانجمنایرانیمطالعاتفرهنگیوارتباطات
علمی ـ پژوهشی آبان 90 محمد مهدی فرقانی
.73 مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی علمی ـ ترویجی شهریور 91 زهرا علیزاده بیرجندی
.74 مطالعاتفرهنگی و ارتباطات ـ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی وارتباطات علمی ـ پژوهشی آذر 85 هادی خانیكی
.75 مطالعات میان رشتهای در علوم انسانی ـ پژوهشگاه مطالعات فرهنگـی و اجتمـاعی وزارت
علوم، تحقیقات و فناوری
علمی ـ پژوهشی آبان 88 عباس منوچهری
.76 مطالعات میان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی علمی ـ پژوهشی دی 90 نوذر شفیعی
.77 مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران علمی پژوهشی مهر 91 محمدرضا جوادی یگانه
.78 نامه انجمن جمعیتشناسی ـ انجمن جمعیتشناسی ایران علمی ـ پژوهشی فروردین 87 حبیب اله زنجانی
.79 نظریههای اجتماعی متفكرانمسلمان (نامهعلوماجتماعیسابق) ـ دانشگاهتهران علمی ـ پژوهشی مهر 80 غلامرضا جمشیدیها
.80 رساله التقریب ـ مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی علمی ـ ترویجی اردیبهشت 78 محمد حسین مختاری
.81 Iranian Journal of Educational Sociology- انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش
ایران
علمی ـ پژوهشی بهار 96 هما زنجانی زاده
.82 العلوم الانسانیه الدولیه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه
The Journal of Humanities دانشگاه تربیت مدرس ـ
علمی ـ پژوهشی تیر 83 عباس منوچهری
.83 انجمن ایرانی مطالعات جهان با همكاری دانشگاه تهران - World Sociopolitical Studies علمی ـ پژوهشی بهار 96 سیدمحمد علی موسوی
نشرياتي كه از سال 1386تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديدهاند.بر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »8 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

علوم قرآن و حدیث «نشریات علوم انسانی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث- دانشگاه ایلام علمی ـ پژوهشی بهار و تابستان
94
سهراب مروتی
.2 آموزه های قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی علمی ـ پژوهشی خرداد 91 حسن خرقانی
.3 پژوهش دینی ـ خصوصی ـ با همكاری انجمن علوم قرآن و حدیث ایران علمی ـ پژوهشی فروردین 84 مجید معارف
.4 پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن دانشگاه پیام تور با همكاری دانشگاه ها علمی ـ پژوهشی مهر 91 عبدالهادی فقهی زاده
.5 پژوهشنامه نهج البلاغه دانشگاه بوعلی سینا همدان با همكاری دانشگاه های دیگر علمی ـ پژوهشی فروردین 92 سیدمهدی مسبوق
.6 پژوهشنامه قرآن و حدیث ـ انجمن علوم قرآن و حدیث علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 86 عباس همامی
.7 پژوهشنامه علوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی ـ پژوهشی مرداد 91 علیرضا میرزامحمد
.8 پژوهشنامه معارف قرآنی دانشگاه علامه طباطبایی علمی ـ ترویجی فروردین 92 عنایت اله شریفی
.9 پژوهشهای تفسیر تطبیقی- دانشگاه قم علمی پژوهشی بهار و تابستان
94
علی احمد ناصح
.10 پژوهشهای زبانشناختی قرآن دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی فروردین 91 نصراله شاملی
.11 پژوهشهای ادبی- قرآنی دانشگاه اراک با همكاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی فروردین 92 محسن ذوالفقاری
.12 پژوهشهای قرآن و حدیث (مقالات و بررسیها سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی مرداد 74 منصور پهلوان
.13 پژوهشهای نهج البلاغه-بنیاد نهج البلاغه علمی ـ پژوهشی شهریور 91 عبداله موحدی محب
.14 تحقیقات علوم قرآن و حدیث ـ دانشگاه الزهرا (س) علمی ـ پژوهشی تیر 86 فتحیه فتاحی زاده
.15 حدیث پژوهی ـ دانشگاه کاشان ـ با همكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی اسفند 87 سید رضا مودب
.16 سراج منیر- دانشگاه علامه طباطبایی علمی ـ ترویجی فروردین 92 محمدکاظم شاکر
.17 سفینه ـ موسسه فرهنگی نبأ مبین علمی ـ ترویجی تیر 85 منصور پهلوان
.18 علوم حدیث ـ دانشكده علوم حدیث علمی ـ پژوهشی مهر 85 مهدی مهریزی
.19 علوم قرآن و حدیث (مطالعات اسلامی سابق) ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی خرداد 80 سید کاظم طباطبایی
.20 قرآن پژوهی خاورشناسان ـ جامعه المصطفی العالمیه علمی ـ ترویجی اسفند 89 محمدعلی رضایی اصفهانی
.21 قرآن و علم ـ جامعه المصطفی العالمیه علمی ـ ترویجی دی 90 محمدعلی رضایی اصفهانی
.22 فرهنگ رضوی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضـا (ع) بـا همكـاری پژوهشـگاه
فرهنگ، هنر و ارتباطات
علمی پژوهشی فروردین 92 جلال درخشه
.23 کتاب قیم ـ دانشگاه آیت اله حائری میبد علمی ـ پژوهشی مهر 89 محمد کاظم شاکر
.24 مشكوه ـ بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی علمی ـ ترویجی تیر 80 محمدمهدی رکنی یزدی
.25 مطالعات تفسیری دانشگاه معارف اسلامی علمی ـ پژوهشی دی 90 سیدرضا مودب
.26 مطالعات فهم حدیث- دانشگاه بین المللی امام خمینی علمی ـ پژوهشی پاییز و زمستان
95
فتحیه فتاحی زاده
.27 مطالعات قرائت قرآن جامعه المصطفی العالمیه علمی ـ ترویجی دی 92 محمد فاکر میبدی
.28 مطالعات قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع) علمی ـ پژوهشی مهر 90 مهدی ایزدی مبارکه
.29 مطالعات قرآن و فرهنگ اسلامی- انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی علمی ـ پژوهشی بهار 96 فروغ پارسا
.30 مطالعات قرآنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت علمی ترویجی تیر 91 مهدی ممتحن
نشرياتي كه از سال 1386تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديدهاند.بر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »9 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

اخلاق «نشریات علوم انسانی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 اخلاق وحیانی پژوهشگاه علوم وحیانی معارج علمی ـ پژوهشی تیر 92 مسعود آذربایجانی
ادیان، مذاهب و عرفان «نشریات علوم انسانی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 ادیان و عرفان (مقالات و بررسیها سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی مرداد 74 قربان علمی
.2 پژوهشنامه ادیان ـ دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات علمی ـ پژوهشی اسفند 90 سید فتح اله مجتبایی
.3 پژوهشنامه عرفان ـ انجمن علمی عرفان اسلامی علمی ـ پژوهشی دی 90 قاسم کاکایی
.4 پژوهشنامه مذاهب اسلامی- دانشگاه ادیان و مذاهب علمی ـ پژوهشی بهار و تابستان 93 محمدتقی دیاری بیدگلی
.5 پژوهشهای ادیانی- دانشگاه ادیان و مذاهب علمی ـ پژوهشی بهار و تابستان 94 سیدحسن اسلامی اردکانی
.6 شیعه شناسی ـ موسسه شیعه شناسی علمی ـ پژوهشی مرداد 87 سید محمدباقر حجتی
.7 عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان علمی پژوهشی تیر 91 قربان علمی
.8 مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی علمی ترویجی دی 92 حامد صدقی
.9 مطالعات عرفانی ـ دانشگاه کاشان علمی ـ پژوهشی خرداد 87 محمود عابدی
.10 معرفت ادیان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) علمی ـ پژوهشی مهر 90 محمد علی شمالی
–Religious Inquiries دانشگاه ادیان و مذاهب .11 علمی پژوهشی Winter
2012
محسن جوادی


نشرياتي كه از سال 1386تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديدهاند.

فلسفه و کلام «نشریات علوم انسانی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 آموزه های فلسفه اسلامی دانشگاه جامع علوم انسانی رضوی علمی پژوهشی فروردین 90 رضا اکبریان
.2 آینه معرفت ـ دانشگاه شهید بهشتی علمی ـ پژوهشی دی 86 محمد علی شیخ
.3 اخلاق در علوم و فناوری ـ انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری علمی ـ پژوهشی مرداد 84 داریوش فرهود
.4 الهیات تطبیقی ـ دانشگاه اصفهان علمی ـ پژوهشی تیر 88 محمد بیدهندی
.5 اندیشه دینی ـ دانشگاه شیراز ـ با همكاری انجمن معارف اسلامی ایران علمی ـ پژوهشی اسفند 82 قاسم کاکائی
.6 اندیشه نوین دینی ـ نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها علمی ـ پژوهشی تیر 86 احمد بهشتی
.7 انسان پژوهی دینی ـ مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی علمی ـ پژوهشی دی 90 اسحاق طاهری
.8 پژوهشنامه اخلاق ـ دانشگاه معارف اسلامی ـ نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاهها
علمی ـ پژوهشی اسفند 90 احدفرامرز قراملكی
.9 پژوهشنامه امامیه- دانشگاه ادیان و مذاهب علمی ـ پژوهشی بهار و تابستان 94 اسحاق طاهری
.10 پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حكمت سابق) ـ دانشگاه امام صادق (ع) علمی ـ پژوهشی تیر 86 رضا اکبری
.11 پژوهشنامه کلام- جامعه المصطفی العالمیه علمی ـ پژوهشی پاییز و زمستان
93
سید مرتضی حسینی
شاهرودی
.12 پژوهشهای اخلاقی (انجمن معارف اسلامی سابق) ـ انجمن معارف اسلامی علمی ـ پژوهشی آبان 83 محسن جوادی
.13 پژوهشهای اعتقادی کلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه علمی ـ پژوهشی فروردین 91 محمدحسن قدردان ملكی
.14 پژوهشهای فلسفی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه تبریز علمی ـ پژوهشی خرداد 80 محمد اصغری
.15 پژوهشهای فلسفی ـ کلامی ـ دانشگاه قم علمی ـ پژوهشی مرداد 84 زهرا خزاعی
.16 پژوهشهای علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی ـ پژوهشی فروردین 89 عبدالرزاق حسامی فر
.17 پژوهشهای معرفت شناختی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز علمی ـ پژوهشی بهار و تابستان 93 موسی ملایری
.18 پژوهشهای هستی شناختی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با همكاری
دانشگاههای دیگر
علمی ـ پژوهشی شهریور 91 عین اله خادمی
.19 تاریخ فلسفه ـ انجمن علمی تاریخ فلسفه علمی ـ پژوهشی اسفند 90 حسین کلباسی اشتری
.20 تاملات فلسفی دانشگاه زنجان علمی پژوهشی فروردین 92 سحر کاوندیبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »10 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.21 جاویدان خرد ـ موسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ـ با همكـاری انجمـن حكمـت و
فلسفه ایران
علمی ـ پژوهشی شهریور 89 غلامحسینابراهیمی دینانی
.22 جستارهای فلسفه دین انجمن علمی فلسفه دین ایران علمی ـ پژوهشی اسفند 90 حمیدرضا آیت الهی
.23 حكمت سینوی (مشكوه النور) ـ دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران علمی ـ پژوهشی خرداد 88 سیدحسن سعادت مصطفوی
.24 حكمت صدرایی دانشگاه پیام نور با همكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی آبان 91 سیدعلی علم الهدی
.25 حكمت معاصر- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی ـ پژوهشی خرداد 91 طاهره کمالی زاده
.26 حكمت و فلسفه ـ دانشگاه علامه طباطبایی علمی ـ پژوهشی مهر 88 فرشته نباتی
.27 خردنامه صدرا ـ بنیاد حكمت اسلامی صدرا علمی ـ پژوهشی آذر 85 سیدمحمدحسینی خامنهای
.28 شناخت (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه شهید بهشتی علمی ـ پژوهشی خرداد 80 نصراله حكمت
.29 غرب شناسی بنیادی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی ـ پژوهشی مرداد 91 حسین کلباسی اشتری
.30 فلسفه ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 89 حسین غفاری
.31 فلسفه دین ـ پردیس قم دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی دی 87 محمد محمدرضایی
.32 فلسفه علم ـ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ـ با همكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی خرداد 90 سید حسن حسینی سروری
.33 فلسفه و کلام (مطالعات اسلامی سابق) ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی خرداد 80 سید مرتضی حسینی
شاهرودی
.34 فلسفه و کلام اسلامی (مقالات و بررسیها سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی مرداد 74 عبدالرسول کشفی
.35 قبساتـ خصوصی علمی ـ ترویجی خرداد 79 محمد محمدرضایی
علمی ـ پژوهشی شهریور 86
.36 متافیزیك (ادبیات و علوم انسانیسابق) ـ دانشگاهاصفهان علمی ـ پژوهشی خرداد 80 غلامحسین توکلی
.37 مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی- پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی علمی ـ پژوهشی فروردین 91 عبدالحسین خسروپناه
.38 منطق پژوهی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی ـ پژوهشی مرداد 91 غلامرضا ذکیانی
.39 معرفت ـ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) علمی ـ ترویجی شهریور 86 ابوالفضل ساجدی
.40 معرفت فلسفی ـ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) علمی ـ پژوهشی اسفند 87 محمد فنایی
.41 معرفت کلامی موسسه آموزشی امام خمینی (ره) علمی ـ پژوهشی مهر 91 ابوالفضل ساجدی
.42 هستی و شناخت دانشگاه مفید علمی پژوهشی فروردین 93 سید ضیاء موحد
.43 رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان - Spektrum Iran علمی پژوهشی N.1,2014 حمیدرضا یوسفی
نشرياتي كه از سال 1386تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديدهاند.

 

فقه و حقوق «نشریات علوم انسانی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 آموزه های فقه مدنی- دانشگاه علوم اسلامی رضوی علمی ـ پژوهشی مرداد 91 محمد امامی
.2 آموزه های حقوق کیفری ـ دانشگاه علوم اسلامی رضوی علمی ـ پژوهشی اسفند 90 علی حسین نجفی
.3 پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب- دانشگاه قم علمی ـ پژوهشی پاییز 93 عادل ساریخانی
.4 پژوهش حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی تیر 92 محمد رضا پاسبان
.5 پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) ـ دانشگاه علامه طباطبایی علمی ـ پژوهشی آذر 85 منصور جباری
.6 پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی تیر 92 حسین غلامی
.7 پژوهشهای حقوق تطبیقی ـ (مدرس سابق) ـ دانشگاه تربیت مدرس علمی ـ پژوهشی خرداد 80 محمد عیسایی تفرشی
.8 پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشكده حقوقی شهر دانش علمی پژوهشی تیر 92 محمد آشوری
.9 پژوهشهایحقوقی ـ موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقیشهردانش علمی ـ ترویجی مرداد 84 سید قاسم زمانی
.10 پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل علمی ـ پژوهشی دی 90 علی اکبر ایزدی فرد
.11 پژوهشهای فقهی- دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی اسفند 90 رسول آهنگران
.12 پژوهشنامه حقوق اسلامی- دانشگاه امام صادق(ع) علمی ـ پژوهشی مهر 90 نجاد علی الماسی
.13 پژوهشنامه حقوق کیفری- دانشگاه گیلان علمی ـ پژوهشی مهر 89 علی حسین نجفی
.14 تحقیقات حقوقی ـ دانشگاه شهید بهشتی علمی ـ پژوهشی تیر 86 منصور امینیبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »11 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

روانشناسی «نشریات علوم انسانی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 پژوهش در سلامت روانشناختی ـ دانشگاه خوارزمی علمی ـ پژوهشی اسفند 87 علیرضا مرادی
.2 پژوهشنامه روانشناسی مثبت- دانشگاه اصفهان با همكاری قطـب علمـی روانشناسـی
معنویت و شادی
علمی ـ پژوهشی بهار 94 شعله امیری
.3 پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره (مطالعات تربیتـی و روانشناسـی سـابق)ــ دانشـگاه
فردوسی مشهد
علمی ـ پژوهشی خرداد 83 بهرامعلی قنبری
.4 پژوهشهای روانشناختی ـ خصوصی علمی ـ پژوهشی خرداد 73 رضا زمانی
.5 پژوهشهای روانشناسی اجتماعی ـ انجمن روانشناسی اجتماعی ایران علمی ـ پژوهشی اسفند 89 محمود ایروانی
.6 پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی بهمن 82 محمد خدایاریفرد

 

.15 تعالی حقوق دادسرای عمومی و انقلاب تهران علمی ترویجی اسفند 91 جعفر دولت آبادی
.16 حقوق اسلامی ـ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی علمی ـ پژوهشی بهمن 89 عبدالحسین شیروی
.17 حقوق اداری مرکز آموزش مدیریت دولتی علمی ـ پژوهشی مهر 92 منوچهر طباطبایی موتمن
.18 حقوق تطبیقی (نامه مفید سابق) ـ دانشگاه مفید علمی ـ پژوهشی بهمن 79 ربیعا اسكینی
.19 حقوق خصوصی( اندیشههایحقوقیسابق) ـ پردیس قم دانشگاه تهران علمی ـ ترویجی شهریور 82 عبدالحسین شیروی
علمی ـ پژوهشی دی 89
.20 دانش حقوق عمومی مرکز تحقیقات شورای نگهبان علمی پژوهشی مهر 91 سیامك ره پیك
.21 مجله حقوقی بین المللی- دفتر آموزش و تحقیقات مرکز امور بین المللی ریاست جمهوری علمی ـ ترویجی خرداد 76 عباسعلی کدخدایی
علمی- پژوهشی فروردین 91
.22 حقوقی دادگستری ـ قوه قضاییه علمی ـ پژوهشی اسفند 89 حسین میر محمد صادقی
.23 دانش حقوق مدنی ـ دانشگاه پیام نور ـ با همكاری دانشگاه های دیگر علمی ـ پژوهشی اسفند 90 ابراهیم تقی زاده
.24 دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق) ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی خرداد 83 عبدالرضا جوان
.25 دیدگاههای حقوق قضایی ـ دانشگاه علوم قضایی ـ با همكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی اسفند 90 سید مرتضی قاسم زاده
.26 فقه مقارن- دانشگاه مذاهب اسلامی علمی ـ پژوهشی بهار و تابستان
92
عابدین مومنی
.27 فقه و اصول (مطالعات اسلامی سابق) ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی خرداد 80 محمدتقی فخلعی
.28 فقه و حقوق اسلامی ـ (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه تبریز علمی ـ پژوهشی خرداد 80 حیدر باقری
.29 فقه و حقوق خانواده ـ دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران علمی ـ ترویجی مهر 89 محمد علی اردبیلی
.30 فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسیها سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی مرداد 74 علی مظهر قراملكی
.31 مطالعات حقوقی (علوم اجتماعی و انسانی سابق) ـ دانشگاه شیراز علمی ـ پژوهشی مهر 78 محمد امامی
.32 مطالعات حقوق انرژی- دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی بهار و تابستان
95
الهام امین زاده
.33 مطالعات حقوق بشر اسلامی- سازمان بسیج اساتید علمی ـ ترویجی فروردین 92 خیراله پروین
.34 مطالعات حقوق تطبیقی موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 91 سعید حبیبا
.35 مطالعات حقوق خصوصی(حقوق سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی اسفند 84 حسن بادینی
.36 مطالعات حقوق عمومی ( حقوق سابق )ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی دی 93 عباسعلی کدخدایی
.37 مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی دی 93 سیدمحمد حسینی
.38 مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق- جامعه المصطفی العالمیه علمی ـ ترویجی زمستان 92 کریم عبدالهی نژاد
.39 مطالعات فقه تربیتی- جامعه المصطفی العالمیه علمی ـ پژوهشی پاییز و
زمستان 93
علیرضا اعرافی
.40 مطالعات فقه و حقوق اسلامی( دانشكده علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه سمنان علمی ـ ترویجی شهریور 83 حمید مسجد سرایی
علمی ـ پژوهشی مهر 89بر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »12 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.7 پژوهشهای نوین روانشناختی (روانشناسیسابق) ــ دانشـگاه تبریـز ـ باهمكـاری انجمـن
روانشناسی ایران
علمی ـ پژوهشی مرداد 83 امیرهوشنگ مهریار
.8 پژوهشهای مشاوره (تازهها و پژوهشهای مشاوره سابق) ـ انجمن مشاوره ایران علمی ـ پژوهشی آذر 83 باقر ثنایی ذاکر
.9 تازههای علومشناختی ـ موسسه مطالعات علومشناختی علمی ـ ترویجی فروردین 82 علیرضا کیامنش
علمی ـ پژوهشی تیر 90
.10 خانواده پژوهی ـ پژوهشكده خانواده دانشگاه شهید بهشتی علمی ـ پژوهشی اسفند 86 محمدعلی مظاهریتهرانی
.11 خانواده و پژوهش ـ پژوهشكده مطالعات آموزش و پرورش ـ با همكاری انجمن مددکاری
اجتماعی ایران
علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 89 شكوه نوابینژاد
.12 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان ـ بـا
همكاری انجمن روانشناسی ایران
علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 90 اصغر آقایی جشوقانی
.13 دستاوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) ـ دانشگاه شهید چمران اهواز علمی ـ پژوهشی تیر 79 مهناز مهرابیزادههنرمند
.14 رویش روانشناسی انجمن بالینی کودک و نوجوان علمی ـ ترویجی زمستان 92 رضا پورحسین
.15 روانشناسی ـ انجمن ایرانی روانشناسی علمی ـ پژوهشی دی 83 محمد کریم خداپناهی
.16 روانشناسی افراد استثنایی ـ دانشگاه علامه طباطبایی ـ با همكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی آبان 89 حمید علیزاده
.17 روانشناسی بالینی ـ دانشگاه سمنان علمی ـ پژوهشی خرداد 88 شاهرخ مكوند حسینی
.18 روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور سابق) ـ دانشگاه شاهد علمی ـ پژوهشی خرداد 80 محمدعلی اصغری مقدم
.19 روانشناسی پیری- دانشگاه رازی کرمانشاه علمی ـ پژوهشی زمستان 94 خدامراد مومنی
.20 روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی سابق) ـ دانشگاه آزاد اسلامی علمی ـ پژوهشی تیر 86 محمدکریم خدپناهی
.21 روانشناسی تربیتی ـ دانشگاه علامه طباطبایی علمی ـ پژوهشی خرداد 88 علی دلاور
.22 روانشناسی خانواده- انجمن علمی روانشناسی خانواده علمی ـ پژوهشی بهار و تابستان
93
رضا خجسته مهر
.23 روانشناسی سلامت ـ دانشگاه پیام نور ـ با همكاری دانشگاه های دیگر علمی ـ پژوهشی اسفند 90 احمد علی پور
.24 روانشناسی شناختی دانشگاه خوارزمی علمی ـ پژوهشی پاییز 94 محمدحسین عبدالهی
.25 روانشناسی کاربردی ـ دانشگاه شهید بهشتی علمی ـ پژوهشی مهر 89 عصمت دانش
.26 روانشناسی مدرسه ـ دانشگاه محقق اردبیلی ـ با همكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی اسفند 90 محمد نریمانی
.27 روانشناسی معاصر ـ انجمن روانشناسی ایران علمی ـ پژوهشی اسفند 85 محمدعلی بشارت
.28 روانشناسی نظامی ـ دانشگاه امامحسین (ع) ـ باهمكاری انجمن روانشناسی نظامی علمی ـ پژوهشی تیر 89 رضا کرمینیا
.29 روش ها و مدل های روانشناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت علمی ـ پژوهشی مهر 91 امیرهوشنگ مهریار
.30 شناخت اجتماعیدانشگاه پیام نور با همكاری انجمن روانشناسی اجتماعی ایران علمی ـ پژوهشی دی 90 حسین زارع
.31 عصب روانشناسی- دانشگاه پیام نور با همكاری انجمن عصب روانشناسی علمی ـ پژوهشی ش. 1پاییز 94 محمد اورکی
.32 علوم روانشناختی ـ خصوصی علمی ـ پژوهشی دی 83 محمود منصور
.33 فرهنگ مشاوره و روان درمانی(فرهنگ مشاوره سابق)ــ دانشـگاه علامـهطباطبـایی ـ
باهمكاری دانشگاههای دیگر
علمی ـ پژوهشی اسفند 88 عبداله شفیع آبادی
.34 مشاوره شغلی و سازمانی ـ دانشگاه شهید بهشتی ـ با همكاری انجمن مشاوره ایران علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 89 سیمین حسینیان
.35 مشاوره کاربردی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز علمی ـ پژوهشی فروردین 90 غلامرضا رجبی
.36 مشاوره و روان درمانی خانواده ـ دانشگاه کردستان ـ باهمكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی تیر 90 ناصر یوسفی
.37 مطالعات روانشناختی ـ دانشگاهالزهرا (س) علمی ـ پژوهشی دی 83 سیده منور یزدی
.38 مطالعات روانشناسی بالینی ـ دانشگاه علامه طباطبایی ـ با همكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی مهر 89 فرامرز سهرابی اسمرود
.39 مطالعات روانشناسی تربیتی ـ دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ با همكاری انجمن ایرانی
روانشناسی
علمی ـ پژوهشی تیر 89 بهروز بیرشك
.40 International Journal of Psychology
روانشناسی ـ انجمن روانشناسی ایران
علمی ـ پژوهشی دی 82 حسین شكرکن
.41 Journal of Behavioral Sciences-)(علوم رفتاری سابق
دانشگاه علوم پزشكی بقیهاله (عج)
علمی ـ پژوهشی مهر 86 علی فتحی آشتیانی
نشرياتي كه از سال 1386تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديدهاند.بر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »13 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

علوم تربیتی «نشریات علوم انسانی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 آموزش در علوم انتظامی-معاونت تربیت و آموزش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
با همكاری دانشگاه ها
علمی ـ پژوهشی بهمن 91 سید حمید خداد حسینی
.2 آموزش عالی ایران ـ انجمن آموزش عالی ایران علمی ـ پژوهشی شهریور 83 محمدیمنیدوزیسرخابی
.3 آموزش علوم دریایی دانشگاه علوم دریـایی امـام خمینـی(ره) بـا همكـاری انجمـن
مدیریت آموزشی ایران
علمی ـ پژوهشی بهار 95 سیدمحمد میرکمالی
.4 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار- دانشگاه پیام نور علمی ـ پژوهشی زمستان 94 سید محمد شبیری
.5 آموزش و ارزشیابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز علمی ـ پژوهشی فروردین 93 سید داود حسینی نسب
.6 ابتكار و خلاقیت در علوم انسانی ـ باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی ـ بـا
همكاری دانشگاه های دیگر
علمی ـ پژوهشی اسفند 90 حسن احدی
.7 اندازهگیری تربیتی ـ دانشگاهعلامهطباطبایی ـ باهمكاریدانشگاههایدیگر علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 89 علی دلاور
.8 اندیشههای نوینتربیتی ـ دانشگاه الزهرا (س) ـ با همكاری انجمن ایرانی تعلیم و تربیت علمی ـ پژوهشی دی 83 طیبه ماهروزاده
.9 برنامه ریزی درسی نظریه و عمل انجمن مطالعات برنامـه درسـی ایـران بـا همكـاری
دانشگاه خوارزمی
علمی ـ پژوهشی مرداد 91 محمد عطاران
.10 بصیرت و تربیت اسلامی دفتر مطالعات و تحقیقات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا علمی ترویجی مهر 90 مجید معارف
.11 پژوهش در برنامهریزی درسی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحـد خوراسـگان ـ بـا همكـاری
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
علمی ـ پژوهشی تیر 90 محمد حسین یارمحمدیان
.12 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان سمت علمی ـ ترویجی تیر 91 احمد احمدی
علمی ـ پژوهشی تیر 91
.13 کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)ـ وزارت آموزش و پرورش علمی ـ پژوهشی مرداد 84 داریوش فرهود
.14 پژوهش در نظامهای آموزشی ـ انجمن پژوهشهای آموزشی ایران علمی ـ پژوهشی اسفند 84 فریبرز درتاج
.15 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت ـ انجمن تعلیم و تربیت علمی ـ پژوهشی اسفند 82 علی ذکاوتی قراگوزلو
.16 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی ـ دانشگاه امام حسین (ع) علمی ـ ترویجی اردیبهشت86 سعید بهشتی
علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 91
.17 پژوهش در یادگیری آموزشگاهی دانشگاه پیام نور علمی ـ پژوهشی فروردین 93 حسین زارع
.18 پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی ـ موسسهپژوهش و برنامهریزی آموزش عالی علمی ـ پژوهشی آبان 78 رضا نوروززاده
.19 پژوهش های آموزش و یادگیری دانشگاه شاهد علمی پژوهشی فروردین 92 مهدی سبحانی نژاد
.20 پژوهشهای انتظامی اجتماعی زنان و خانواده مجتمع آموزشی زنان پلـیس دانشـگاه
علوم انتظامی امین
علمی پژوهشی مهر 92 سیمین حسینیان
.21 پژوهشهای برنامه درسی ـ دانشگاه شیراز ـ با همكاری انجمن مطالعات برنامـه درسـی
ایران
علمی ـ پژوهشی دی 89 محمد مزیدی
.22 پژوهشهای تربیتی ـ دانشگاه خوارزمی علمی ـ ترویجی اردیبهشت 80 علی ذکاوتی قراگوزلو
.23 پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دانشگاه اصفهان علمی ـ پژوهشی مهر 91 مختار ملك پور
.24 پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت (مطالعات تربیتی و روانشناسی سـابق)ــ دانشـگاه فردوسـی
مشهد ـ با همكاری انجمن تعلیم و تربیت
علمی ـ پژوهشی خرداد 83 بختیار شعبانی ورکی
.25 تدریس پژوهی- دانشگاه کردستان علمی ـ پژوهشی تابستان 95 محبوبه عارفی
.26 تربیت اسلامی ـ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه علمی ـ پژوهشی تیر 88 محمد جعفر پاک نیت
.27 تعلیم و تربیت ـ وزارت آموزش و پرورش علمی ـ پژوهشی شهریور 85 محمود مهرمحمدی
.28 تعلیم و تربیت استثنایی ـ سازمان آموزش و پرورش علمی ـ ترویجی دی 89 داریوش فرهود
.29 تفكر و کودک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی ـ پژوهشی بهار 89 مسعود صفایی مقدم
.30 توانمندسازی کودکان استثنایی- انجمن علمی کودکان استثنایی ایران علمی ـ پژوهشی ش. 17بهار 95 غلامعلی افروزبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »14 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.31 راهبردهای شناختی در یادگیری- دانشگاه بوعلی سینا همدان علمی ـ پژوهشی بهار و تابستان
94
ابوالقاسم یعقوبی
.32 رویكردهای نوین آموزشی ـ دانشگاه اصفهان علمی ـ پژوهشی تیر 90 احمدرضا نصراصفهانی
.33 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت علمی ـ پژوهشی فروردین 90 محمدرضا بهرنگی
.34 چاپ و نشر دانشگاه امام رضا(ع) علمی ـ ترویجی دی 90 محمد خزایی
.35 علوم تربیتی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) ـ دانشگاه شهید چمران اهواز علمی ـ پژوهشی تیر 79 یداله مهرعلیزاده
.36 علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران علمی ـ ترویجی بهار و تابستان
94
افضل السادات حسینی
.37 فرهنگی تربیتی زنان و خانواده- دانشگاه امام حسین (ع) علمی ـ پژوهشی مرداد 91 زهرا درویزه
.38 مدیریت بر آموزش انتظامی ـ معاونت آموزشی ناجا ـ بـا همكـاری انجمـن پژوهشـهای
آموزشی ایران
علمی ـ ترویجی اسفند 87 محمدرضا بهرنگی
.39 مدیریت و برنامه ریزی در نظامهای آموزشی ـ دانشگاه شهیدبهشتی علمی ـ پژوهشی بهمن 90 کوروش فتحیواجارگاه
.40 مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی- پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش علمی ـ پژوهشی تابستان 96 معصومه صمدی
.41 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) ـ دانشگاه شیراز علمی ـ پژوهشی مهر 78 فریده یوسفی
.42 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دانشگاه فرهنگیان علمی ـ پژوهشی تیر 91 سید محمد میر کمالی
.43 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش و آموزش کشور علمی ـ پژوهشی فروردین 92 جواد حاتمی
.44 مطالعات برنامه درسی ـ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 84 نعمت اله موسیپور
.45 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ـ انجمن مطالعاتبرنامهدرسی ایران علمی ـ پژوهشی بهمن 88 کوروش فتحیواجارگاه
.46 مطالعات برنامهریزی آموزشی ـ دانشگاه مازندران ـ باهمكـاری انجمـن آمـوزش عـالی
ایران
علمی ـ پژوهشی آبان 90 ابراهیم صالحی عمران
.47 مهارت آموزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای- با همكاری انجمن پژوهشهای آموزشی
ایران
علمی ترویجی مهر 91 یداله مهرعلیزاده
.48 ناتوانیهای یادگیری ـ دانشگاه محقق اردبیلی ـ انجمن پژوهشهای آموزشی ایران علمی ـ پژوهشی آبان 90 غلامعلی افروز
.49 نامه آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی علمی ـ ترویجی تابستان 90 ابراهیم خدایی
.50 نوآوری و ارزش آفرینی جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه بـا همكـاری
موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان
علمی پژوهشی آبان 91 مسعود شفیعی
.51 نوآوریهای آموزشی ـ وزارت آموزش و پرورش علمی ـ پژوهشی فروردین 83 علیرضا کیامنش
نشرياتي كه از سال 1386تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديدهاند.
کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی «نشریات علوم انسانی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 آینه میراث ـ مرکز پژوهشی میراث مكتوب علمی ـ ترویجی اردیبهشت 83 مجدالدین کیوانی
علمی ـ پژوهشی اسفند 90
.2 پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات(علوم وفناوری اطلاعـات سـابق)- پژوهشـگاه
علوم وفناوری اطلاعات ایران با همكاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی
علمی ـ پژوهشی خرداد 88 سید رحمت اله فتاحی
.3 پژوهشنامه علم سنجی دانشگاه شاهد علمی ـ پژوهشی بهار و تابستان
94
عبدالرضا نوروزی چاکلی
.4 پژوهشنامه کتابداری و اطلاعرسانی (مطالعات تربیتی و روانشناسی سابق)ـ دانشگاه فردوسـی
مشهد
علمی ـ پژوهشی خرداد 83 سید رحمت اله فتاحی
.5 ترویج علم ـ انجمن ترویج علم ایران علمی ـ ترویجی دی 89 رضا منصوری
.6 تحقیقات اطلاعرسانی و کتابخانههای عمومی ـ نهاد کتابخانههای عمومیکشور علمی ـ پژوهشی اسفند 88 غلامرضا فدایی عراقی
.7 تحقیقـــات کتابـــداری و اطـــلاعرســـانی دانشـــگاهی( کتابـــداری ســـابق) ــــ
دانشگاه تهران
علمی ـ ترویجی اردیبهشت 80 فاطمه فهیم نیا
علمی ـ پژوهشی دی 89
.8 تعامل انسان و اطلاعات دانشگاه خوارزمی علمی ـ پژوهشی بهار 93 نصرت ریاحی نیابر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »15 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.9 رهیافت ـ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور علمی ـ ترویجی مرداد 84 سیدحسن قدسیپور
.10 سیاست علم و فناوری ـ مرکز تحقیقات و سیاست علمیکشـور ـ بـا همكـاری انجمـن
مدیریت تكنولوژی ایران
علمی ـ پژوهشی فروردین 87 سید سپهر قاضی نوری
.11 کتابداری و اطلاع رسانی ـ آستان قدس رضوی علمی ـ پژوهشی فروردین 84 سعید رضایی شریف آبادی
.12 گنجیه اسناد ـ سازمان اسناد کتابخانه ملی ج.ا.ا علمی ـ ترویجی دی 87 سعید رضایی شریفآبادی
علمی ـ پژوهشی آبان 89
.13 مدیریت اطلاعات- انجمن مدیریت اطلاعات ایران علمی ـ پژوهشی تابستان 94 محمد ابویی اردکان
.14 مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) ـ دانشگاه شهید چمـران
اهواز
علمی ـ پژوهشی تیر 79 عبدالحسین فرج پهلو
.15 مطالعات ملی کتابداری و سازماندهیاطلاعات ـ سازمان اسنادکتابخانهملی علمی ـ ترویجی مهر 80 نرگس نشاط
علمی ـ پژوهشی آبان 90
.16 International Journal of Information Science& Management مرکز منطقهای
اطلاعرسانی علوم و فناوری
علمی ـ پژوهشی مرداد 87 جعفر مهراد


نشرياتي كه از سال 1386تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديدهاند.

تربیت بدنی «نشریات علوم انسانی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 پژوهش در طب ورزشی و فناوری (علوم حرکتی و ورزش سابق) ـ دانشگاه خوارزمی علمی ـ پژوهشی مهر 90 حیدر صادقی
.2 پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش سابق) ـ دانشگاه تربیت
معلم
علمی ـ پژوهشی آبان 83 عباس بهرام
.3 پژوهش در ورزش تربیتی ( پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق)- پژوهشگاه تربیـت
بدنی و علوم ورزشی
علمی ـ پژوهشی دی 91 رضا اندام
.4 پژوهش در توانبخشی ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان علمی پژوهشی فروردین 92 علی یلفانی
.5 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی ـ دانشگاه مازندران علمی ـ پژوهشی تیر 88 الهه طالبی
.6 پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی ـ دانشگاه مازندران علمی ـ پژوهشی دی 89 سید محمد حسین رضوی
.7 پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور علمی پژوهشی تیر 91 ابوالفضل فراهانی
.8 پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش ـ جهاد دانشگاهی علمی ـ پژوهشی اسفند 90 علی اصغر رواسی
.9 پژوهشهای معاصر در مـدیریت ورزشـی (پـژوهش هـای مـدیریت ورزشـی و علـوم
حرکتی)ـ دانشگاه بوعلی سیناهمدان ـ با همكاری دانشگاههایدیگر
علمی ـ پژوهشی فروردین 90 غلامرضا شعبانی بهار
.10 رشد و یادگیری حرکتی ـ ورزشی (حرکت سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی دی 80 فضل اله باقرزاده
.11 رفتار حرکتی (پژوهش در علوم ورزشی سابق) ـ پژوهشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی علمی ـ پژوهشی مرداد 83 مهدی نمازی زاده
.12 رویكردهای نوین در مدیریت ورزشی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران علمی ـ پژوهشی تیر 92 غلامرضا شعبانی بهار
.13 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی- دانشگاه گیلان علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 91 حمید محبی
.14 طب ورزشی (حرکت سابق)- دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی شهریور 91 محمد حسین علیزاده
.15 علوم زیستی ورزشی (حرکت سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی دی 80 علی اصغر رواسی
.16 فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی سابق) ـ پژوهشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی علمی ـ پژوهشی مرداد 83 حمید رجبی
.17 فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی ـ دانشگاه شهید بهشتی علمی ـ پژوهشی مهر 90 خسرو ابراهیم
.18 مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دانشگاه پیام نور علمی ترویجی تیر 92 حمید قاسمی
.19 مدیریت منابع انسانی در ورزش- دانشگاه صنعتی شاهرود علمی ـ پژوهشی پاییز و
زمستان 93
رضا اندام
.20 مدیریت ورزشی (حرکت سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی دی 80 محمود گودرزی
.21 مدیریت و توسعه ورزش دانشگاه گیلان علمی ـ پژوهشی دی 91 رحیم رمضانی نژادبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »16 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.22 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان مرکز پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان علمی پژوهشی فروردین 92 سید نصراله سجادی
.23 مطالعات روانشناسی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی علمی پژوهشی مهر 91 سید محمد کاظم واعظ
موسوی
.24 مطالعات طب ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی سابق) ـ پژوهشـكده تربیـت بـدنی و علـوم
ورزشی
علمی ـ پژوهشی مرداد 83 رضا رجبی
.25 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش- دانشگاه بیرجند علمی ـ پژوهشی پاییز و زمستان
92
محمداسماعیل افضل پور
.26 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش- دانشگاه پیام نور علمی ـ پژوهشی بهار 93 مجید جلالی فراهانی
.27 مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی سابق) ـ پژوهشكده تربیت بدنی و علـوم
ورزشی ـ با همكاری انجمن تربیت بدنی
علمی ـ پژوهشی مرداد 83 سیدنصراله سجادی
.28 ورزش و علوم زیست حرکتی ـ دانشگاه سبزوار علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 90 محمدرضا حامدی نیا


نشرياتي كه از سال 1386تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديدهاند.

جغرافیا «نشریات علوم انسانی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 آمایش جغرافیایی فضا- دانشگاه گلستان علمی ـ پژوهشی پاییز 90 جعفر میرکتولی
.2 آمایش سرزمین پردیس قم دانشگاه تهران علمی پژوهشی اسفند 90 محمد محمودی
.3 آمایش محیط ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر علمی ـ پژوهشی بهمن 89 بیژن رحمانی
.4 اقتصاد فضا و توسعه روستایی دانشگاه خوارزمی علمی ـ پژوهشی مهر 91 حسن افراخته
.5 اطلاعات جغرافیایی(سپهر سابق) سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح علمی ـ پژوهشی تابستان 93 مهدی مدیری
.6 برنامه ریزی توسعه کالبدی دانشگاه پیام نور علمی ـ پژوهشی بهار 96 مصطفی تالشی
.7 برنامه ریزی فضایی دانشگاه اصفهان علمی ـ پژوهشی تیر 91 اصغر ضرابی
.8 برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت علمی ـ پژوهشی تیر 91 علی شكور
.9 برنامهریزی و آمایش فضا ـ (مدرس سابق) ـ دانشگاه تربیت مدرس علمی ـ پژوهشی خرداد 80 محمدرضا حافظ نیا
.10 برنامه ریزی و توسعه گردشگری دانشگاه مازندران علمی پژوهشی تیر 91 سعید راسخی
.11 پژوهشنامه جغرافیـای انتظـامی سـازمان تحقیقـات و مطالعـات ناجـا پژوهشـكده
جغرافیای انتظامی
علمی پژوهشی فروردین 92 رحیم سرور
.12 پژوهش و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی فروردین 91 علی اکبر عنابستانی
.13 پژوهش و برنامه ریزی شهری ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت علمی ـ پژوهشی آبان 90 مسعود تقوایی
.14 پژوهشهای اقلیمشناسی ـ پژوهشكده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی ـ با همكاری
انجمن سنجش از دور
GISایران
علمی ـ پژوهشی بهمن 88 علی اکبر متكان
.15 پژوهشهای بوم شناسی شهری دانشگاه پیام نور علمی ـ پژوهشی ش. 13بهار و
تابستان 95
نفیسه مرصومی
.16 پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهشهای جغرافیایی سابق) ـ موسسه جغرافیـای دانشـگاه
تهران
علمی ـ پژوهشی مرداد 80 کرامت اله زیاری
.17 پژوهشهای جغرافیای برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی بهار 93 احمد پوراحمد
.18 پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهشهای جغرافیایی سابق) ـ موسسه جغرافیـای دانشـگاه
تهران
علمی ـ پژوهشی مرداد 80 قاسم عزیزی
.19 پژوهشهای روستایی ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی آبان 89 محمد رضا رضوانی
.20 پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی- انجمن ژئومورفولوژی علمی ـ پژوهشی تیر 91 شهرام روستایی
.21 پژوهشهای فرسایش محیطی ـ دانشگاه هرمزگان ـ باهمكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 90 احمد نوحه گر
.22 تحقیقات جغرافیایی ـ خصوصی علمی ـ پژوهشی آذر 78 محمدرضا کاویانی
.23 تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ـ دانشگاه خوارزمی ـ با همكاری انجمن جغرافیای
ای
علمی ـ پژوهشی دی 89 پرویز ضیائیان فیروزآبادیبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »17 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.24 تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دانشگاه خوارزمی با همكاری قطب علمـی تحلیـل
فضایی مخاطرات محیطی
علمی ـ پژوهشی بهار 93 بهلول علیجانی
.25 جغرافیا ـ انجمن جغرافیایی ایران علمی ـ پژوهشی خرداد 82 عباس سعیدی
.26 جغرافیا (برنامهریزی منطقهای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 91 محمدولی شریعت پناهی
.27 جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای دانشگاه سیستان و بلوچستان علمی ـ پژوهشی تیر 91 عیسی ابراهیم زاده
.28 جغرافیا و برنامهریزی ـ دانشگاه تبریز علمی ـ پژوهشی بهمن 88 علی محمد خورشیددوست
.29 جغرافیا و برنامهریزی محیطی (پژوهشی سابق) ـ دانشگاه اصفهان علمی ـ پژوهشی خرداد 80 محمد حسین رامشت
.30 جغرافیا و پایداری محیط دانشگاه رازی کرمانشاه علمی ـ پژوهشی پاییز 94 ایرج جباری
.31 جغرافیا و توسعه ـ دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ با همكاری انجمن جغرافیای ایران علمی ـ پژوهشی آبان 83 حسنعلی غیور
.32 جغرافیا و توسعه فضای شهری دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی پاییز 93 محمد رحیم رهنما
.33 جغرافیا و توسعه ناحیهای ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی اسفند 86 سعداله ولایتی
.34 جغرافیا و مخاطرا ت محیطی ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ با همكاری دانشـگاههـای
دیگر
علمی ـ پژوهشی اسفند 90 سید رضا حسین زاده
.35 جغرافیای سیاسی- دانشگاه فردوسی مشهد با همكاری انجمن ژئوپلیتیك ایران علمی ـ پژوهشی بهار 95 محمدباقر قالیباف
.36 جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان علمی پژوهشی فروردین 93 محمدرضا ثروتی
.37 ژئوپلتیك ـ انجمن ژئوپلتیك ایران علمی ـ پژوهشی مرداد 83 محمدرضا حافظ نیا
.38 سنجش از دور و GISایران ـ انجمن سنجش از دور ایران علمی ـ پژوهشی بهمن 87 سیدجمالالدین
خواجهالدین
.39 فضای جغرافیایی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر علمی ـ پژوهشی بهمن 88 علیمحمد خورشیددوست
.40 علوم و فنون مرزی دانشكده علوم و فنون مرز دانشگاه علوم انتظامی علمی ترویجی فروردین 91 محمد اخباری
.41 مدیریت مخاطرات محیطی(دانش مخاطرات سابق)- انجمن مخاطره شناسی ایـران بـا
همكاری دانشگاه تهران
علمی ـ پژوهشی پاییز 93 ابراهیم مقیمی
.42 مخاطرات محیط طبیعی- دانشگاه سیستان و بلوچستان علمی ـ پژوهشی بهار 94 محمود خسروی
.43 مطالعات برنامه ریزی سكونتگاههای انسانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت علمی ـ پژوهشی بهار 95 نصراله مولایی هشجین
.44 مطالعات جغرافیایی مناطق خشك ـ دانشگاه تربیـت معلـم سـبزوار ـ بـا همكـاری
دانشگاههای دیگر
علمی ـ پژوهشی تیر 89 جعفر جوان
.45 نگرشهای نو در جغرافیای انسانی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار علمی ـ پژوهشی تیر 90 عزت اله عزتی
.46 هیدروژئومورفولوژی- دانشگاه تبریز علمی ـ پژوهشی پاییز 95 مریم بیاتی خطیبی


نشرياتي كه از سال 1386تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديدهاند.
اقتصاد «نشریات علوم انسانی»

ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 اقتصاد انرژی ایران دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی آبان 92 مسعود درخشان
.2 اقتصاد اسلامی ـ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ـ بـا همكـاری انجمـن اقتصـاد
اسلامی ایران
علمی ـ پژوهشی مهر 86 عباس عرب مازار
.3 اقتصاد پولی ـ مالی (دانش و توسعه سابق) ـ دانشگاه فردوسی ـ با همكاری انجمن بازرگانی علمی ـ پژوهشی خرداد 83 محمود هوشمند
.4 اقتصاد تطبیقی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی ـ ترویجی بهار 93 محسن رنانی
.5 اقتصاد مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز علمی ـ پژوهشی 35.ش
تابستان 95
جمشید پژویان
.6 اقتصاد مقداری (تحقیقات اقتصادی ایران سابق) ـ دانشگاه شهید چمران اهواز علمی ـ پژوهشی خرداد 87 عنایت اله فخرایی
.7 اقتصاد و الگو سازی (اقتصاد سابق) ـ دانشگاه شهید بهشتی علمی ـپژوهشی بهار 95 محمد نو فرستی
.8 اقتصاد و تجارت نوین ـ وزارت بازرگانی علمی ـ پژوهشی دی 89 مهدی غضنفری
.9 اقتصاد و توسعه منطقهای (دانش و توسعه سابق) ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی خرداد 83 مصطفی سلیمی فر
.10 اقتصاد و مدیریت شهری انجمن علمی اقتصاد شهری علمی ـ پژوهشی دی 91 مهدی صادقی شاهدانیبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »18 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.11 برنامهریزی و بودجه( برنامه و بودجه سابق) ـ موسسه عالی آموزش و پژوهش
مدیریتوبرنامهریزیمعاونت برنامهریزی ونظارتراهبردی ریاستجمهوری
علمی ـ ترویجی آبان 81 محمود متوسلی
علمی ـ پژوهشی مهر 90
.12 پژوهشنامه اقتصادی ـ پژوهشكده امور اقتصادی و دارایی ـ با همكاری انجمن بازرگانی علمی ـ پژوهشی شهریور 83 اکبر کمیجانی
.13 پژوهشنامه اقتصاد کلان (پژوهشنامه علوم اقتصادی سابق) ـ دانشگاه مازندران علمی ـ پژوهشی مرداد 85 احمد جعفری صمیمی
.14 پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی علمی ـ ترویجی اسفند 80 محسن مهرآرا
علمی ـ پژوهشی مهر 90
.15 پژوهشنامه مالیات ـ سازمان امور مالیاتی کشور علمی ـ پژوهشی شهریور 89 جمشید پژویان
.16 پژوهشهای اقتصادی ایران ـ دانشگاه علامه طباطبائی علمی ـ پژوهشی تیر 81 احمد مجتهد
.17 پژوهشهای پولی بانكی پژوهشكده پولی و بانكی بانك مرکزی جمهوری اسلامی
ایران
علمی پژوهشی فروردین 92 احمد مجتهد
.18 پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی ـ دانشگاه پیام نور استان مرکزی ـ با همكاری
دانشگاههای دیگر
علمی ـ پژوهشی مهر 89 محمدرضا لطفعلیپور
.19 پژوهشــهای رشــد و توســعه پایــدار (پژوهشــهای اقتصــادی ســابق) ـــ دانشــگاه
تربیتمدرس
علمی ـ پژوهشی خرداد 83 یداله دادگر
.20 تحقیقات اقتصادی ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی اسفند 80 جعفر عبادی
.21 تحقیقات مدلسازی اقتصادی ـ دانشگاه خوارزمی ـ با همكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی تیر 89 محسن ابراهیمی
.22 جستارهای اقتصادی ـ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه علمی ـ پژوهشی اسفند 84 سیدهادی عربی
.23 راهبرد اقتصادی پژوهشكده تحقیقات راهبردی علمی ـ پژوهشی تیر 91 اکبرکمیجانی
.24 راهبرد توسعه (راهبرد یاس) ـ خصوصی علمی ـ ترویجی اسفند 86 حسن سبحانی
.25 سیاستگذاری اقتصادی ـ دانشگاه یزد ـ با همكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 88 کاظم یاوری
.26 مطالعات و سیاستهای اقتصادی (سیاستهای اقتصادی) (نامه مفید سابق) ـ دانشگاه مفید علمی ـ پژوهشی بهمن 79 اکبر کمیجانی
.27 سیاست های مالی و اقتصادی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی علمی ترویجی مهر 92 داوود منظور
.28 مدلسازی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه علمی ـ پژوهشی تیر 90 نادر مهرگان
.29م مدلسازی اقتصاد سنجی- دانشگاه سمنان علمی ـ پژوهشی زمستان 95 اسماعیل ابونوری
.30 معرفت اقتصاد اسلامی- موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) علمی ـ پژوهشی خرداد 91 حسن آقانظری
.31 مطالعات اقتصاد اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) علمی ـ پژوهشی مهر 90 محمد مهدی عسگری
.32 مطالعات اقتصاد انرژی ـ موسسه مطالعات بینالمللی انرژی علمی ـ پژوهشی آذر 87 حمید ابریشمی
.33 مطالعات اقتصاد کاربردی ایران ـ دانشگاه بوعلی سینا همدان ـ با همكاری دانشگاههای
دیگر
علمی ـ پژوهشی اسفند 90 محمد حسن فطرس
.34 اقتصاد و بانكداری اسلامی (نامه اقتصاد اسلامی) ـ انجمن اقتصاد اسلامی ایران علمی ـ ترویجی دی 90 عباس عرب مازار
.35 نظریه های کاربردی اقتصاد- دانشگاه تبریز علمی پژوهشی بهار 94 محمد علی متفكر آزاد
.36 دانشگاه تهران– Iranian Economic Review علمی پژوهشی خرداد 91 حسین عباسی نژاد
.37 اقتصاد بینالملل (پژوهشی سابق) ـ دانشگاه اصفهان- International Economic Studies علمی ـ پژوهشی خرداد 80 سید کمیل طیبی
.38 Iranian Journal of Economic Studies
(علوم اجتماعی و انسانی سابق) ـ دانشگاه شیراز
علمی ـ پژوهشی مهر 78 کریم اسلاملوئیان
.39 پژوهشكده پولی و بانكی Money and Economy علمی ـ پژوهشی Winter 2013 غلامعلی شرزه ای
حسابداری «نشریات علوم انسانی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 بررسیهای حسابداری و حسابرسی ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی مرداد 79 ساسان مهرانی
.2 پژوهشهای تجربی حسابداری - دانشگاه الزهراء (س) علمی ـ پژوهشی فروردین 91 ویدا مجتهد زاده
.3 پژوهشهایحسابداریمالی ـ دانشگاهاصفهانـ همكاریبا دانشگاههایدیگر علمی ـ پژوهشی خرداد 88 محسن دستگیربر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »19 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.4 پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی علمی پژوهشی تیر 91 رضوان حجازی
.5 پژوهشهای کـاربردی در گزارشـگری مـالی- مرکـز تحقیقـات تخصصـی حسـابداری و
حسابرسی سازمان حسابرسی
علمی ـ پژوهشی بهار 95 حمید حقیقت
.6 پیشرفتهای حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) ـ دانشگاه شیراز علمی ـ پژوهشی مهر 78 محمد نمازی
.7 تحقیقات حسابداری و حسابرسی (تحقیقات حسابداری سابق) ـ انجمن حسابداری ایران علمی ـ پژوهشی خرداد 87 علی ثقفی
.8 دانش حسابداری ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان ـ با همكاری انجمن حسابداری ایران علمی ـ پژوهشی دی 88 امید پورحیدری
.9 دانش حسابداری مالی- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) علمی ـ پژوهشی تیر 93 غلامرضا کردستانی
.10 دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت انجمن حسابداری مدیریت ایران علمی ـ پژوهشی فروردین 91 هاشم نیكو مرام
.11 دانش حسابرسی ـ دیوان محاسبات علمی ـ ترویجی مرداد 89 اصغر عربیان
علمی ـ پژوهشی آذر 90
.12 حسابداری ارزشی و رفتاری- دانشگاه خوارزمی با همكاری انجمن حسابداری مدیریت
ایران
علمی ـ پژوهشی بهار و تابستان
95
زهرا دیانتی دیلمی
.13 حسابداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه علمی ـ پژوهشی خرداد 91 محسن دستگیر
.14 حسابداری مدیریت ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی ـ پژوهشی فروردین 90 فریدون رهنمای
رودپشتی
.15 مطالعات تجربی حسابداری مالی- دانشگاه علامه طباطبایی علمی ـ پژوهشی خرداد 91 جعفر باباجانی
.16 مطالعات حسابداری و حسابرسی ـ انجمن حسابداری ایران علمی ـ ترویجی آبان 90 علی ثقفی
.17 International Journal of Finance and Managerial Accounting- انجمن
مهندسی مالی ایران با همكاری انجمن حسابداری مدیریت ایران
علمی ـ پژوهشی No.1,2016 شمس فلاح


نشرياتي كه از سال 1386تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديدهاند.
مالی «نشریات علوم انسانی»

ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 بورس اوراق بهادار ـ سازمان بورس و اوراق بهادار علمی ـ پژوهشی مهر 89 احمد احمدپور
.2 تحقیقات مالی ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی دی 89 رضا راعی
.3 تحقیقات مالی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) علمی پژوهشی مهر 91 سید عباس موسویان
.4 دانش سرمایه گذاری - انجمن مهندسی مالی ایران علمی ـ پژوهشی فروردین 91 فریدون رهنمای رودپشتی
.5 دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ـ دانشگاهآزاداسلامیواحد علوم تحقیقات علمی ـ پژوهشی تیر 90 هاشم نیكومرام
.6 چشم انداز مدیریت مالی- دانشگاه شهید بهشتی علمی ـ پژوهشی تابستان 94 محمداسماعیل فدایی نژاد
.7 راهبرد مدیریت مالی دانشگاه الزهراء علمی ـ پژوهشی تابستان 95 ابراهیم عباسی
.8 مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی علمی ـ پژوهشی فروردین 90 فریدون رهنمای رودپشتی
.9 مدیریت دارایی و تاًمین مالی دانشگاه اصفهان با همكاری دانشگاه های دیگر علمی ـ پژوهشی اردیبهشت
92
رضوان حجازی
مدیریت «نشریات علوم انسانی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 آموزش و توسعه منابع انسانی انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران علمی ـ پژوهشی تابستان 93 کورش فتحی واجارگاه
.2 آینده پژوهی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات علمی ـ پژوهشی بهار 96 ناصر میرسپاسی
.3 آینده پژوهی دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا علمی ـ پژوهشی ش. 1تابستان
95
محمود میرزمانی
.4 اندیشه آماد- معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی ج .ا.ا علمی ـ ترویجی خرداد 91 سیاوش نصرت پناه
.5 اندیشه مدیریت راهبردی ـ دانشگاه امام صادق (ع) علمی ـ پژوهشی آبان 89 علی رضائیان
.6 بررسیهای بازرگانی ـ موسسه مطالعـات پژوهشـهای بازرگـانی ـ بـا همكـاری انجمـن
بازرگانی
علمی ـ ترویجی آبان 83 علینقی مشایخیبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »20 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.7 بهبود مدیریت ـ موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی علمی ـ پژوهشی شهریور 90 حمیدرضا فرتوکزاده
.8 پژوهشنامه بازرگانی ـ موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی علمی ـ پژوهشی بهمن 78 مهدی تقوی
.9 پژوهشنامه بیمه( صنعت بیمه سابق) ـ بیمه مرکزی ج.ا. ا علمی ـ ترویجی مرداد 84 حسین رحمان سرشت
علمی ـ پژوهشی تیر 90
.10 پژوهشنامه مدیریت اجرایی ـ دانشگاه مازندران ـ با همكاری انجمن مدیریت ایران علمی ـ پژوهشی مهر 88 مهرداد مدهوشی
.11 پژوهشنامه مدیریت تحول ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ با همكـاری انجمـن مـدیریت
راهبردی ایران
علمی ـ پژوهشی تیر 88 سعید مرتضوی
.12 پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی ـ سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا علمی ـ ترویجی اسفند 87 علی دلاور
علمی ـ پژوهشی مهر 89
.13 پژوهشهای سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی- وزارت نیرو علمی ـ پژوهشی اسفند 94 داوود منظور
.14 پژوهشهای مدیریت انتظامی ـ دانشگاه علوم انتظامی علمی ـ پژوهشی خرداد 88 سید مهدی الوانی
.15 پژوهشهای مدیریت در ایران ـ دانشگاه تربیت مدرس علمی ـ پژوهشی خرداد 80 عادل آذر
.16 پژوهشهای مدیریت عمومی ـدانشگاه سیستان و بلوچستان ـ با همكاری انجمن علـوم
مدیریت ایران
علمی ـ پژوهشی مرداد 90 عادل آذر
.17 پژوهشهای مدیریت راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی علمی پژوهشی تیر 91 علی اکبر فرهنگی
.18 پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ـ دانشگاه امام حسین (ع) علمی ـ پژوهشی مرداد 89 برزو فرهی بوزنجانی
.19 پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی دانشگاه تربیت مدرس علمی ـ پژوهشی فروردین 90 شعبان الهی
.20 پژوهشهای نوین در تصمیم گیری- انجمن مدیریت صنعتی ایران علمی ـ پژوهشی زمستان 94 عادل آذر
.21 تحقیقات بازاریابینوین ـ دانشگاهاصفهان ـ با همكاری دانشگاههایدیگر علمی ـ پژوهشی بهمن 89 علی صنایعی
.22 توسعه سازمانی پلیس(توسعه انسانی پلیس سابق) ـدفتر تحقیقات کـاربردی معاونـت
طرح و برنامهریزی ناجا
علمی ـ ترویجی بهمن 88 علی محمد احمدوند
.23 توسعه کارآفرینی ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی آبان 87 سید محمد مقیمی
.24 توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی ـ دانشگاه علوم انتظامی علمی ـ ترویجی بهمن 88 سید حمید خداداد حسینی
.25 چشــم انــداز مــدیریت بازرگــانی (چشــم انــداز مــدیریت ســابق) ـ دانشــگاه
شهید بهشتی
علمی ـ پژوهشی اردیبهشت
88
عباسعلی حاج کریمی
.26 چشم انداز مدیریت دولتی ـ دانشگاه شهید بهشتی علمی ـ پژوهشی تیر 90 علی رضائیان
.27 چشم انداز مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی علمی ـ پژوهشی زمستان 90 حسن فارسیجانی
.28 دانش پیشگیری و مدیریت بحران- سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران علمی ـ ترویجی بهار 94 علی اکبر قهرمانی لكوزان
.29 راهبردهای بازرگانی دانشگاه شاهد علمی پژوهشی فروردین 93 احمد سرداری
.30 سیاستهای راهبردی و کلان کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمـع تشـخیص مصـلحت
نظام
علمی ـ ترویجی فروردین 92 حسین علایی
.31 علوم مدیریت ایران ـ انجمن علوم مدیریت ایران علمی ـ پژوهشی اسفند 86 ابوالحسن فقیهی
.32 فرآیند مدیریت و توسعه ـ موسسه عالی آموزش و پژوهش مـدیریت و برنامـهریـزی
ریاست جمهوری
علمی ـ پژوهشی دی 89 عباس منوریان
.33 کاوشهای مدیریتبازرگانی ـ دانشگاهیزد ـ باهمكاریدانشگاههایدیگر علمی ـ پژوهشی بهمن 87 محمدرضا حمیدیزاده
.34 گردشگری شهری دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی زمستان 95 مهدی قره خلونره
.35 گردشگری و توسعه- انجمن علمی گردشگری ایران علمی ـ پژوهشی تابستان 95 محمدتقی رهنماییبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »21 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.36 مدیریت استاندارد و کیفیت مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی علمی ترویجی فروردین 91 علیرضا بوشهری
.37 مدیریت اسلامی ـ دانشگاه امام حسین (ع) علمی ـ پژوهشی خرداد 90 سید محمد مقیمی
.38 مدیریت بازرگانی (دانشمدیریت سابق) ـ دانشگاهتهران علمی ـ پژوهشی دی 86 طهمورث حسنقلیپور
.39 مدیریت برند دانشگاه الزهراء علمی ـ پژوهشی پاییز 94 احمد امیرشاهی
.40 مدیریت بحران دانشگاه مالك اشتر با همكاری انجمن ایمنی ایران علمی ـ پژوهشی خرداد 91 علیرضا آزموده اردلان
.41 مدیریت بر آموزش سازمان ها انجمن مدیریت آموزشی ایران علمی پژوهشی مهر 91 محمدرضا بهرنگی
.42 مدیریت بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز علمی پژوهشی فروردین 92 ناصر میرسپاسی
.43 مدیریت توسعه فناوری ـ سازمان پژوهشهای علمی و صـنعتی ایـران ـ بـا همكـاری
انجمن مدیریت تكنولوژی ایران
علمی ـ پژوهشی دی 89 لعیا الفت
.44 مدیریتتولید و عملیات ـ دانشگاهاصفهان ـ باهمكاریدانشگاههایدیگر علمی ـ پژوهشی مرداد 89 بهرام رنجبریان
.45 مدیریت دولتی (دانش مدیریت سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی دی 86 غلامرضا طالقانی
.46 مدیریت در دانشگاه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی علمی ـ پژوهشی دی 90 حسن زارعی متین
.47 مدیریت سازمانهای دولتی دانشگاه پیام نور علمی ـ پژوهشی تابستان 93 محمدعلی سرلك
.48 مدیریت سرمایه اجتماعی پردیس فارابی دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی تابستان 95 حسن زارعی متین
.49 مدیریت صنعتی (دانش مدیریت سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی دی 86 عزت اله اصغریزاده
.50 مدیریت فردا ـ خصوصی ـ با همكاری انجمن مدیریت راهبردی ایران علمی ـ پژوهشی تیر 88 علیرضا علی احمدی
.51 مدیریت فرهنگ سازمانی( فرهنگ مدیریت سابق) ـ پردیس قم دانشگاه تهران علمی ـ ترویجی فروردین 87 حسن زارعی متین
علمی ـ پژوهشی دی 89
.52 مدیریت فناوری اطلاعات (دانش مدیریت سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی دی 86 بابك سهرابی
.53 مدیریت مدرسه- دانشگاه کردستان با همكاری انجمن مدیریت آموزشی علمی ـ پژوهشی بهار و
تابستان 95
ناصر شیربگی
.54 مدیریت نظامی ـ دانشگاه افسری امام علی (ع) علمی ـ ترویجی اسفند 84 عباس خورشیدی
علمی ـ پژوهشی بهمن 90
.55 مدیریت نوآوری موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفـاعی بـا همكـاری انجمـن
مدیریت تكنولوژی ایران
علمی ـ پژوهشی تیر 91 مهدی نقیان فشارکی
.56 مدیریت و پژوهشهای دفاعی ـ دانشگاه جامع امام حسین (ع) علمی ـ ترویجی دی 90 محمدباقر بابایی طلاتپه
.57 مدیریت و توسعه ـ مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت علمی ـ ترویجی بهمن 81 محمدعلی سبحان الهی
.58 مدیریت منابع انسانی در صنعتنفت ـ موسسه مطالعات بینالمللیانرژی علمی ـ پژوهشی مرداد 89 شمسالسادات زاهدی
.59 مدیریت منابع در نیروی انتظامی- دانشكده فرماندهی و ستاد نیروی انتظامی علمی ـ پژوهشی پاییز 92 علی اصغر انواری رستمی
.60 مطالعات اجتماعی گردشگری- پژوهشكده گردشگری جهاد دانشگاهی علمی ـ پژوهشی بهار و تابستان
94
حمید ضرغام بروجنی
.61 مطالعات مدیریت گردشگری ـ دانشگاه علامه طباطبایی علمی ـ پژوهشی دی 89 سید حسین ابطحی
.62 مطالعات رفتار سازمانی انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی علمی پژوهشی دی 92 شمس السادات زاهدی
.63 مطالعــات مــدیریت بهبــود و تحــول(مطالعــات مــدیریت ســابق) ـــ دانشــگاه
علامه طباطبایی
علمی ـ ترویجی اسفند 81 علی اکبر افجه
علمی ـ پژوهشی مرداد 89
.64 مطالعات مدیریت ترافیك ـ دانشگاه علوم انتظامی علمی ـ ترویجی دی 87 محمود صفارزاده
.65 مطالعات مدیریت راهبردی ـ انجمن مدیریت راهبردی ایران علمی ـ پژوهشی اسفند 88 سیدمحمد اعرابیبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »22 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.66 مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی علمی ـ پژوهشی بهار 96 ناصر پور صادق
.67 مطالعات مدیریت صنعتی ـ دانشگاه علامه طباطبایی علمی ـ پژوهشی مهر 88 منصور امیری
.68 مطالعات منابع انسانی ـ دانشگاه هوایی شهید ستاری ـ با همكـاری انجمـن مـدیریت
راهبردی ایران
علمی ـ ترویجی آبان 90 فرج اله ره نوردآهن
.69 منابع انسانی ناجا ـ معاونت نیروی انسانی ناجا علمی ـ ترویجی اسفند 89 ناصر میرسپاسی
.70 نظارت و بازرسی ـ بازرسی کل ناجا علمی ـ ترویجی دی 87 سید محمد اعرابی
.71 Iranian Journal of Management Studies (IJMS)
دانشگاه تهران پردیس قم
علمی ـ پژوهشی دی 90 غلامرضا جندقی
.72 International Journal of Business and Development
دانشگاه سیستان و بلوچستان
علمی ـ پژوهشی بهمن 89 احمد اکبری


نشرياتي كه از سال 1386تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديدهاند.
بر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »23 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396


فنی مهندسی

برق و کامپیوتر « فنی و مهندسی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 الكترومغناطیس کاربردی دانشگاه جامع امام حسین (ع) با همكاری انجمـن
جنگال ایران
علمی پژوهشی بهمن 91 حسن مهدیان
.2 انرژی ایران ـ کمیته ملی انرژی ج.ا.ا علمی ـ ترویجی اسفند 77 سید محمد صادقزاده
.3 پردازش علائم و دادهها ـ پژوهشكده پردازش داده علمی ـ پژوهشی بهمن 88 احمد اکبری
.4 رادار دانشگاه جامع امام حسین(ع) علمی ـ پژوهشی بهمن 91 عباس شیخی
.5 سامانه های غیر خطی در مهندسی برق- دانشگاه صنعتی سهند علمی ـ پژوهشی تابستان 96 اکبر غفارپور رهبر
.6 هوش محاسباتی در مهندسی برق و کامپیوتر ـ دانشگاه اصفهان ـ با همكـاری
دانشگاههای دیگر
علمی ـ پژوهشی مرداد 89 امین خدابخشیان
.7 صنایع الكترونیك ـ پژوهشگاه الكترونیك ایران علمی ـ پژوهشی اسفند 90 محمدکاظم مروج فرشی
.8 علوم رایانشی- انجمن انفورماتیك ایران علمی ـ ترویجی تابستان 94 عباس نوذری دالینی
.9 کنترل ـ انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران علمی ـ پژوهشی خرداد 82 علی خاکی صدیق
.10 کنترل صنعتی انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران علمی ـ ترویجی بهمن 93 حسین احمدی نوبری
.11 محاسبات نرم ـ دانشگاه کاشان ـ با همكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ ترویجی آبان 90 سعید جلیلی
.12 مدلسازی در مهندسی ـ دانشگاه سمنان علمی ـ پژوهشی آبان 89 نیما امجدی
.13 مهندسی و مدیریت انرژی ـ دانشگاه کاشان ـ با همكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی اسفند 88 محسن محسننیا
.14 مهندسی برق دانشگاه تبریز (دانشكده فنی سابق) ـ دانشگاه تبریز علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 80 ابراهیم بابایی
.15 مهندسی برق مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابق) ـ دانشگاه تربیت مدرس علمی ـ پژوهشی مهر 80 وحید احمدی
.16 مهندسی برق و الكترونیكایران ـ انجمنمهندسین برق و الكترونیكایران علمی ـ پژوهشی فروردین 83 گئورگ قره پتیان
.17 مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ـ جهاد دانشگاهی علمی ـ پژوهشی فروردین 83 حمیدرضاصادقمحمدی
.18 Amirkabir International Journal of Electrical and Electronic
Engineering
(امیرکبیر سابق) ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 78 عبدالعلی عبدی پور
.19 Amirkabir International Journal of Modeling, Identification,
Simulation & Control
(امیرکبیر سابق) ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 78 محمد باقر منهاج
.20 CSI Journal on Computer Science and Engineering- انجمن کامپیوتر
ایران
(توضیح: اين نشريه قبلا با عنوان علوم و مهندسی کامپیوتر از شماره تابستان 82تا بهار 89داراي اعتبار
علمي پژوهشي بوده است. اين نشريه مجددا با عنوان انگليسي فوق داراي اعتبار علمي
پژوهشي مي باشد)
علمی ـ پژوهشی تابستان 82 حمید سربازی آزاد
دارا معظمی June 2015 علمی ـ پژوهشی Journal of Algorithms and Computation- دانشگاه تهران . 21
.22 Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering
مهندسی برق و الكترونیك ـ دانشگاه علم و صنعت
علمی ـ پژوهشی آذر 81 شهرام جدید
.23 Iranian Journal of Science & Technology- Transaction of
Electrical Engineering
علوم و تكنولوژی ـ مهندسی برق - دانشگاه شیراز
علمی ـ پژوهشی خرداد 80 محمدعلی مسندی شیرازی
.24 International Journal of Information and Communication
Technology Research (IJICTR)
پژوهشگاه فضای مجازی
علمی ـ پژوهشی بهمن 88 کامبیز بدیع
حمیدرضا حسنی Autumn 2012 علمی پژوهشی Journal of Communication Engineering – دانشگاه شاهد . 25
.26 Journal of Computing and Security – دانشگاه اصفهان با همكاری
انجمن رمز ایران
علمی پژوهشی دی 92 احمدرضا نقش نیلچیبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »24 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.27 Journal of Energy Management and Technology- انجمن علمی انرژی
ایران
علمی پژوهشی زمستان 95 حسین شایقی
.28 The ISC International Journal of Information Security
انجمن رمز ایران
علمی ـ پژوهشی دی 90 رسول جلیلی
.29 دانشگاه صنعتی شریف ـ  Scientia Iranica علمی ـ پژوهشی خرداد 80 ابوالحسن وفایی
.30 Journal of Artificial Intelligence and Data Mining
دانشگاه صنعتی شاهرود
علمی پژوهشی اسفند 92 حمید حسن پور
.31 Journal of Operation and Automation in Power Engineering
-دانشگاه محقق اردبیلی با همكاری انجمن مهندسین برق و الكترونیك ایران
علمی پژوهشی بهمن 91 حیدر علی شایانفر


اين نشريات در پايگاه WOSاز موسسه ISIنمايه شدهاند.
اين نشريات در پايگاه JCRاز موسسه ISIنمايه شدهاند و داراي ضريب تأثير ( )IFميباشد.

صنایع « فنی و مهندسی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (بینالمللی علوم مهندسی سابق) ـ دانشگاه علم
و صنعت
علمی ـ پژوهشی مرداد 80 سید محمد سید حسینی
.2 پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولید دانشگاه بوعلی سینای همدان بـا
همكاری انجمن مهندسی صنایع ایران
علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 92 پرویز فتاحی
.3 توسعه تكنولوژی صنعتی- پژوهشكده توسعه تكنولوژی جهاد دانشگاهی (توضیح: ايـن
نشريه قبلا از شماره مرداد 89تا مرداد 91لغو اعتبار علمي شده است. اين نشريه مجـددا از بهـار و تابسـتان 94داراي
اعتبار علمي
ترويجي مي باشد).
علمی ـ ترویجی بهار و تابستان
94
محمدصادق حاجی
تاروردی
.4 رشد فناوری ـ مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) علمی ـ ترویجی مرداد 87 جعفر توفیقی
.5 علوم و فناوری نساجی موسسه نساجی امروز علمی ـ ترویجی دی 90 پرویز نورپناه
.6 کیفیت و بهرهوری صنعت برق ایران ـ انجمن مهندسی بهرهوری صنعت برق ایران علمی ـ پژوهشی مهر 90 حسین عسكریان ابیانه
.7 مدیریت زنجیره تامین دانشگاه امام حسین (ع) علمی ـ ترویجی مرداد 91 بهروز کریمی
.8 مهندسی صنایع (دانشكده فنی سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی تیر 80 رضا توکلی مقدم
.9 مهندسی صنایع و مدیریت (شریف سابق) ـ دانشگاه صنعتی شریف علمی ـ پژوهشی خرداد 84 سید تقی اخوان نیاکی
.10 مهندسی و مدیریت کیفیت مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان علمی پژوهشی دی 90 رسول نور السناء
.11 Journal of Industrial Engineering International
مهندسی صنایع ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
علمی ـ پژوهشی آبان 87 رسول نورالسناء
.12 International Journal of Industrial Engineering and Productional
Research
بینالمللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (بین المللی علوم مهندسی سابق) ـ دانشگاه علم
و صنعت
علمی ـ پژوهشی مرداد 80 محمد سعیدی مهرآباد
.13 Journal of Industrial and Systems Engineering
مهندسی صنایع و سیستم ها ـ انجمن مهندسی صنایع ایران
علمی ـ پژوهشی تیر 86 احمد ماکویی
.14 Journal of Industrial Engineering and management Studies-
مرکز مطالعات مدیریت ایران
علمی ـ پژوهشی Autumn
&winter
2014
میرمهدی سیداصفهانی
.15 Journal of optimization in Industrial Engineering
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
علمی ـ پژوهشی Winter 2011 محمد سعیدی مهرآباد
.16 انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران– Journal of Textiles and Polymers علمی پژوهشی June 2013 محمد کریمی
عمران « فنی و مهندسی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 اساس ـ انجمن مهندسین عمران ایران علمی ـ پژوهشی آبان 88 علیرضا رهایی
.2 پژوهشنامه حمل و نقل ـ دانشگاه علم وصنعت ایران علمی ـ پژوهشی آبان 83 محمد شكرچی زاده
.3 تحقیقات بتن- دانشگاه گیلان علمی ـ پژوهشی مهر 90 علی صدر ممتازیبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »25 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.4 جاده ـ دانشگاه علم و صنعت ایران علمی ـ ترویجی آبان 82 محمد شكرچی زاده
.5 سازه و فولاد ـ انجمن سازههای فولادی ایران علمی ـ پژوهشی دی 83 فرهاد دانشجو
.6 سد و نیروگاه برق آبی انجمن برق آبی ایران علمی ـ پژوهشی دی 92 غلامرضا عرب ماکده
.7 علوم و فنون نقشهبرداری (مهندسی نقشهبرداری سابق) ـ انجمن مهندسی نقشهبرداری
و ژئوماتیك ایران
علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 90 یحیی جمور
.8 فناوری حمل و نقل ـ وزارت راه و ترابری ـ با همكاری انجمن مهندسی حمل و نقل ایران علمی ـ ترویجی مهر 89 سید جواد میر محمد صادقی
.9 مصالح و سازه های بتنی انجمن علمی بتن ایران علمی ـ ترویجی بهار و تابستان 95 علیرضا خالو
.10 مهندسی ترافیك ـ سازمان حمل و نقل و ترافیك تهران علمی ـ ترویجی تیر 89 محمود صفارزاده
.11 مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دانشگاه صنعتی شاهرود با همكاری انجمن تونـل
ایران
علمی ـ پژوهشی دی 91 سیدمحمداسماعیل
جلالی
.12 مهندسی حمل و نقل ـ انجمن مهندسی حمل و نقل ایران ـ با همكاری انجمن مهندسـی
حمل و نقل ریلی ایران
علمی ـ پژوهشی بهمن 87 محمود صفارزاده
.13 مهندسی زیرساخت های حمل و نقل دانشگاه سمنان علمی ـ پژوهشی بهار 94 غلامعلی شفابخش
.14 مهندسی سازه و ساخت انجمن مهندسی سازه ایران علمی ـ پژوهشی بهمن 93 حمزه شكیب
.15 مهندسی عمران شریف (شریف ویژه مهندسی عمران سابق) ـ دانشگاه صنعتی شریف علمی ـ پژوهشی خرداد 84 ابوالحسن وفایی
.16 مهندسی عمران فردوسی (دانشكده مهندسی سابق) ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی خرداد 79 محمدرضا اصفهانی
.17 مهندسی عمران مدرس (فنی و مهندسیمدرس سابق) ـ دانشگاه تربیت مدرس علمی ـ پژوهشی مهر 80 مسعود قدسیان
.18 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر (امیرکبیر سابق) ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 78 علیرضا رهایی
.19 مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز (دانشكده فنی سابق) ـ دانشگاه تبریز علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 80 محمد علی کینژاد
.20 مهندسی فناوری اطلاعات مكانی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با همكاری قطب
علمی فناوری اطلاعات مكانی
علمی ـ پژوهشی مهر 92 محمد جواد ولدان زوج
.21 مهندسی نقشهبرداری و اطلاعات مكـانی ـ انجمـن علمـی مهندسـی نقشـهبـرداری و
ژئوماتیك ایران
علمی ـ ترویجی آبان 88 یحیی جمور
.22 هیدرولیك ـ انجمن هیدرولیك ایران علمی ـ پژوهشی اسفند 82 علی اکبر صالحی
نیشابوری
.23 انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران - Advances in Railway Engineering علمی ـ پژوهشی دی 91 جبارعلی ذاکری
.24 Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing)
آسیایی مهندسی عمران ـ مرکز تحقیقات ساختمان و مسكن
علمی ـ پژوهشی دی 83 علی کاوه
( دانشكده فنی سابق) ـ دانشگاه تهران Civil Engineering Infrastructures .25 علمی ـ پژوهشی تیر 80 مسعود تابش
.26 International Journal of Advanced Strutural Engineering – دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
علمی پژوهشی March
2013
فریبرز ناطق الهی
.27 International Journal of Civil Engineering
بینالمللی مهندسی عمران ـ دانشگاه علم و صنعت ـ با همكاری انجمن مهندسی عمران
علمی ـ پژوهشی آذر 81 محمدحسن بازیار
.28 International Journal of Energy and Environmental Engineering _
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با همكاری انجمن احتراق ایران
علمی پژوهشی Marc.A.Rosen Vol.3 2012
.29 International Journal of Optimization in Civil Engineering
دانشگاه علم و صنعت ـ با همكاری قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه
علمی ـ پژوهشی خرداد 90 علی کاوه
.30 International Journal of Transportation Engineering- پژوهشكده حمل و نقل
پارسه با همكاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
علمی ـ پژوهشی آبان 91 محمود صفارزاده
.31 Iranian Journal of Science & Technology-Transaction of Civil
Engineering
علوم و تكنولوژی ـ مهندسی عمران دانشگاه شیراز
علمی ـ پژوهشی خرداد 80 ناصر طالب بیدختی
.32 دانشگاه علم و صنعت ایران با همكاری قطب حمل و نقل – Journal of Railway Research
ریلی ایران
علمی ـ پژوهشی آذر 92 داوود یونسیان
علی خیرالدین Feb 2013 علمی پژوهشی Journal of Rehabilitation in Civil Engineering – دانشگاه سمنان . 33
No.1,Sep.2
016
علمی پژوهشی Numerical Methods in Civil Engineering-دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی . 34 بهروز عسگریان


اين نشريات در پايگاه WOSاز موسسه ISIنمايه شدهاند.
اين نشريات در پايگاه JCRاز موسسه ISIنمايه شدهاند و داراي ضريب تأثير ( )IFميباشد.
بر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »26 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

فناوری اطلاعات « فنی و مهندسی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات انجمن رمز ایران علمی ـ ترویجی فروردین 91 جواد شیخ زادگان
.2 رایانش نرم و فناوری اطلاعات ـ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ـ بـا همكـاری انجمـن
فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
علمی ـپژوهشی دی 90 علی آقا گل زاده
.3 سیاست نامه علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف علمی ـ ترویجی زمستان 91 رضا روستا آزاد
.4 صنعت و توسعه فناوری ـ وزارت صنایع و معادن ـ با همكاری جمعیـت ایرانـی پیشـبرد
ارتباط صنعت و دانشگاه
علمی ـ ترویجی دی 89 مسعود شفیعی
.5 صنعت و دانشگاه ـ جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه علمی ـ ترویجی شهریور 86 فتح اله مضطرزاده
.6 فناوری آموزش ـ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی علمی ـ پژوهشی آبان 88 علی نوری بروجردی
.7 فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ـ انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران علمی ـ پژوهشی تیر 86 حسن آقایی نیا
.8 ماشین بینایی و پردازش تصویر انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران علمی ـ پژوهشی بهمن 93 احسان اله کبیر
.9 Iranian Journal of Operations Research
تحقیق در عملیات ـ انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
علمی ـ پژوهشی مرداد 87 نظامالدین مهدوی
.10 Journal of Information Systems and Telecommunication
پژوهشكده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی ـ با همكـاری انجمـن فنـاوری
اطلاعات و ارتباطات ایران
علمی ـ پژوهشی دی 90 مسعود شفیعی
مكانیك « فنی و مهندسی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 انرژیهای تجدید پذیر و نو انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران علمی ـ ترویجی تابستان 94 مصطفی مافی
.2 تحقیقات موتور ـ شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو علمی ـ پژوهشی مرداد 87 علی کشاورز
.3 دانش و فناوری هوافضا- دانشگاه صنعتی مالك اشتر علمی ـ پژوهشی پاییز 91 شهرام یوسفی
.4 سوخت و احتراق ـ انجمن احتراق ایران علمی ـ پژوهشی تیر 86 غلامحسین نجفی
.5 روشهای عددی در مهندسی (استقلال سابق) ـ دانشگاه صنعتی اصفهان علمی ـ پژوهشی اسفند 77 بیژن برومند
.6 صوت و ارتعاش انجمن آکوستیك و ارتعاشات ایران علمی ترویجی فروردین 91 فیروز بختیاری نژاد
.7 علوم کاربردی و محاسباتی در مكانیك (دانشكده مهندسی سابق) ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی خرداد 79 محمد رضا مهپیكر
.8 علوم و فناوری فضایی ـ انجمن هوا فضای ایران ـ با همكاری پژوهشگاه هوا فضا علمی ـ پژوهشی آبان 87 جعفر روشنی یان
.9 علوم و فنون بسته بندی ـ دانشگاه جامع امام حسین (ع) ـ با همكاری انجمن نگهـداری
و تعمیرات ایران
علمی ـ ترویجی خرداد 90 مهدی نوری
.10 مكانیك سازهها و شارهها ـ دانشگاه صنعتی شاهرود ـ با همكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی بهمن 89 محمود شریعتی
.11 مكانیك سیالات و آیرودینامیك دانشگاه جامع امام حسین (ع) علمی پژوهشی دی 91 محمد طیبی رهنی
.12 مكانیك هوا فضا ـ دانشگاه امامحسین (ع) علمی ـ پژوهشی مرداد 83 ناصر سلطانی
.13 مهندسی ساخت و تولید انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران علمی ـ پژوهشی زمستان 94 غلامحسین لیاقت
.14 مهندسی شناورهای تندرو- دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) علمی ـ ترویجی بهار و تابستان
94
حسن قاسمی
.15 مهندسی مكانیك امیرکبیر (امیرکبیر سابق) ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 78 مجید صفار اول
.16 مهندسی مكانیك ـ انجمن مهندسی مكانیك ایران علمی ـ ترویجی خرداد 87 عباس راستگو
.17 مهندسی مكانیك ایران ـ انجمن مهندسی مكانیك ایران علمی ـ پژوهشی تیر 83 محمدرضا اسلامی
.18 مهندسی مكانیك دانشگاه تبریز (دانشكده فنی سابق) ـ دانشگاه تبریز علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 80 سید اسماعیل رضوی
.19 مهندسی مكانیك شریف (شریف ویژه مهندسی مكانیك سابق) ـ دانشگاه صنعتی شریف علمی ـ پژوهشی خرداد 84 حسن ظهور
.20 مهندسی مكانیك مدرس (فنیومهندسی مدرس سابق) ـ دانشگاهتربیتمدرس علمی ـ پژوهشی مهر 80 مهدی معرفت
.21 مهندسی هوانوردی ـ دانشگاه علوم و فنون هوایی شهیدستاری ـ با همكاری انجمن
هوافضا
علمی ـ پژوهشی آبان 88 فرهاد جاویدرادبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »27 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

Summer
2013
علمی ـ پژوهشی Energy Equipment and Systems- دانشگاه تهران . 22
فرشاد کوثری
.23 Iranian Journal of Mechanical Engineering
مهندسی مكانیك ـ انجمن مهندسی مكانیك ایران
علمی ـ پژوهشی دی 82 محمدرضا اسلامی
.24 Iranian Journal of Science & Technology- Transaction of Mechanical
Engineering
علوم و تكنولوژی ـ مهندسی مكانیك - دانشگاه شیراز
علمی ـ پژوهشی خرداد 80 محمد اقتصاد
.25 International Journal of Advanced Design & Manufacturing Technology
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
علمی ـ پژوهشی June 2012 صادق رحمتی
.26 International Journal of Automotive Engineering
مهندسی خودرو ـ دانشگاه علم و صنعت ـ با همكاری انجمن مهندسی خودرو ایران
علمی ـ پژوهشی مرداد 89 محمدحسن شجاعیفرد
.27 International Journal of Robotics
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
علمی ـ پژوهشی مرداد 89 علی غفاری
.28 Journal of Aerospace Science and Technology
علوم و تكنولوژی هوا فضا ـ انجمن هوا فضای ایران
علمی ـ پژوهشی آذر 83 کریم مظاهری
.29 Journal of Applied Fluid Mechanics “JAFM”
مكانیك سیالات کاربردی ـ انجمن فیزیك ایران
علمی ـ پژوهشی شهریور 83 ابراهیم شیرانی
No.2, July
2015
علمی ـ پژوهشی Journal of Computational Applied Mechanics- دانشگاه تهران . 30
عباس راستگو قمصری
.31 Journal of Computational and Applied Research in Mechanical
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی – ) Engineering(JCARME
علمی ـ پژوهشی Sep.2011 کارن ابری نیا
.32 Journal of Solid Mechanics
مكانیك جامدات ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
علمی ـ پژوهشی دی 89 محمد شرعیات
.33 Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics- انجمن آکوستیك
و ارتعاشات ایران
علمی ـ پژوهشی آذر 93 حمید احمدیان
No.1,April
2014
علمی ـ پژوهشی Mechanics of Advanced Composite Structures- دانشگاه سمنان . 34 عبدالحسین فریدون
.35 دانشگاه سیستان و بلوچستان- Transport Phenomena in Nano and Micro Scales علمی ـ پژوهشی آبان 91 امین بهزادمهر


اين نشريات در پايگاه WOSاز موسسه ISIنمايه شدهاند.
اين نشريات در پايگاه JCRاز موسسه ISIنمايه شدهاند و داراي ضريب تأثير ( )IFميباشد.

مهندسی دریا «فنی و مهندسی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 دریافنون- دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) با همكاری دانشگاه علم و صـنعت
ایران
علمی ـ پژوهشی بهار 94 سیدمحمدرضا موسوی
میرکلایی
.2 علوم و فناوری دریا ـ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) بـا همكـاری انجمـن
علوم و فنون دریایی ایران
علمی ـ ترویجی دی 87 احمد معتمد
.3 مهندسی دریا ـ انجمن مهندسی دریایی ایران علمی ـ پژوهشی دی 82 محمدسعید سیف
.4 International Journal of Coastal & Offshore Engineering-
انجمن مهندسی دریایی ایران
علمی ـ پژوهشی Summer 2015 حمید شیخ بهایی
.5 International Journal of Maritime Technology –
انجمن مهندسی دریایی ایران
علمی پژوهشی Spring 2013 محمد سعید سیف
مواد و متالوژی « فنی و مهندسی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 تحقیق و توسعه مواد پرانرژی ـ انجمن علمی مواد پرانرژی علمی ـ ترویجی دی 86 مرتضی غفوری
.2 پژوهشنامه ریخته گری انجمن علمی ریخته گری ایران علمی پژوهشی تابستان 96 سید محمد علی بوترابی
.3 ریخته گری ـ انجمن ریخته گران ایران علمی ـ ترویجی خرداد 82 جلال حجازی
.4 سرامیك ایران ـ انجمن سرامیك ایران علمی ـ ترویجی خرداد 84 حسین سرپولكی
.5 علم و مهندسی سرامیك ـ انجمن سرامیك ایران علمی ـ پژوهشی دی 90 حسین سرپولكی
.6 علوم و مهندسی سطح ایران ـ انجمن علوم وتكنولوژی سطح ایران علمی ـ پژوهشی اسفند 82 مهدی صالحی
.7 علوم و مهندسی خوردگی ـ انجمن خوردگی ایران علمی ـ پژوهشی فروردین 90 محمدعلی گلعذاربر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »28 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.8 علوم و فناوری پیشرفته دفاعی ـ دانشگاه صنعتی مالك اشتر علمی ـ پژوهشی فروردین 90 علی جبار رشیدی
.9 علوم و فناوری جوشكاری ایران- انجمن جوشكاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران علمی ـ پژوهشی بهار 94 مرتضی شمعانیان اصفهانی
.10 علوم و فناوری کامپوزیت- دانشگاه علم و صنعت با همكاری قطـب علمـی مكانیـك
جامدات و انجمن علمی کامپوزیت ایران
علمی ـ پژوهشی بهار و تابستان
94
محمود مهرداد شكریه
.11 فرآیندهای نوین در مهندسی مواد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی علمی ـ پژوهشی مهر 90 علی شكوه فر
.12 مواد پرانرژی ـ انجمن مواد پرانرژی علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 84 حسین فخرائیان
.13 مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال سابق) ـ دانشگاه صنعتی اصفهان علمی ـ پژوهشی اسفند 77 محمدعلی گلعذار
.14 مواد پیشرفته و پوششهای نوین - انجمن علمی رنگ ایران علمی ـ پژوهشی آبان 91 کمال الدین قرنجگ
.15 مواد نوین ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ـ با همكاری انجمـن آهـن و فـولاد
ایران
علمی ـ پژوهشی مهر 89 سید احمد جنابعلی جهرمی
.16 مواد و فناوریهای پیشرفته پژوهشگاه مواد و انرژی علمی پژوهشی مهر 91 سعید حصارکی
.17 مهندسی متالورژی ـ انجمن مهندسی متالورژی ایران علمی ـ ترویجی دی 80 محمود نیلی احمد آبادی
علمی پژوهشی فروردین 93
.18 مهندسی متالورژی و مواد (دانشكده مهندسی سابق) ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی خرداد 79 جلیل وحدتی خاکی
.19 نانو مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود علمی ـ پژوهشی دی 90 محمدرضا رحیمی پور
.20 Advanced Ceramics Progress
پژوهشگاه مواد و انرژی با همكاری انجمن سرامیك ایران
علمی پژوهشی خرداد 93 محمدرضا رحیمی پور
رامین ابراهیمی April 2014 علمی پژوهشی Iranian Journal of Materials Forming- دانشگاه شیراز . 21
.22 Iranian Journal of Materials Science and Engineering
علوم و مهندسی مواد ـ دانشگاه علم و صنعت ـ با همكاری انجمن مهندسی متالوژی و
انجمن سرامیك ایران
علمی ـ پژوهشی آذر 81 بیژن افتخاری یكتا
.23 International Journal of Engineering
بینالمللی مهندسی ـ پژوهشگاه مواد و انرژی
علمی ـ پژوهشی آبان 78 قاسم نجف پور
.24 International Journal of Iron & Steel Society of Iran
بین المللی آهن و فولاد ـ انجمن آهن و فولاد ایران
علمی ـ پژوهشی مرداد 82 علی سعیدی
No.1,Summer
2016
علمی ـ پژوهشی Journal of Stress Analysis-دانشگاه بوعلی سینا . 25
امیرحسین محمودی
.26 Journal of Advanced Materials and Processing- دانشگاه آزاد اسلامی واحد
نجف آباد با همكاری انجمن آهن و فولاد ایران
علمی ـ پژوهشی آبان 91 رضا ابراهیمی کهریز سنگی
سیف اله سعدالدین Spring 2014 علمی ـ پژوهشی Journal of Heat and Mass Transfer Research – دانشگاه سمنان . 27
.28 Journal of Renewable Energy and Environment-
پژوهشگاه مواد و انرژی با همكاری انجمن مهندسی شیمی ایران
علمی پژوهشی اردیبهشت 92 محمد پازوکی
.29 Journal of Ultrafine Grained and Nanostructures Materials
(دانشكده فنی سابق) ـ دانشگاه تهران
علمی ـ پژوهشی تیر 80 محمود حیدرزاده سهی
.30 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات - Progress in Biomaterials علمی ـ پژوهشی November
2013
حمید میرزاده
مهندسی شیمی، نفت، پلیمر « فنی و مهندسی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 اکتشاف و تولید نفت و گاز- شرکت ملی نفت ایران علمی ترویجی اسفند 91 حسن گل شیرازی
.2 بسپارش- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران علمی ترویجی دی 90 علیرضا مهدویان
.3 پژوهش نفت ـ پژوهشگاه صنعت نفت علمی ـ پژوهشی دی 80 علی اکبر سیف کردی
.4 پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران- انجمن پلیمر ایران علمی ـ ترویجی شماره 1 فاطمه گوهرپی
.5 پژوهشهای کاربردی مهندسی شیمیپلیمر - دانشگاه تربیـت مـدرس بـا همكـاري
انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران
علمی ـ پژوهشی تابستان 96 محمدرضا امیدخواه
.6 ژئومكانیك نفت انجمن ژئومكانیك نفت ایران علمی ـ پژوهشی زمستان 95 بهزاد تخم چی
.7 صنعت لاستیك ـ شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیك علمی ـ ترویجی شهریور 86 سعید تقواییبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »29 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.8 علوم و تكنولوژی پلیمر ـ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران علمی ـ پژوهشی دی 78 علیرضا مهدویان
.9 علوم و فناوری رنگ ـ پژوهشكده صنایع رنگ علمی ـ پژوهشی دی 87 سعید پورمهدیان
.10 علوم و مهندسی جداسازی ـ دانشگاه شهید بـاهنر کرمـان ـ بـا همكـاری انجمـن
مهندسی شیمی ایران
علمی ـ پژوهشی دی 86 سید سیاوش مدائنی
.11 فرآیند نو ـ شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی علمی ـ ترویجی دی 86 عبدالرضا مقدسی
.12 فناوریهای نوین غذایی- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران علمی ـ پژوهشی زمستان 93 محمد حسن ایكانی
.13 مطالعات در دنیای رنگ ـ پژوهشكده صنایع رنگ ـ با همكاری انجمن صـنایع رنـگ
ایران
علمی ـ ترویجی خرداد 90 شهره روحانی
.14 مهندسی شیمی ایران ـ انجمن مهندسی شیمی ایران علمی ـ ترویجی اسفند 84 جلال الدین شایگان
.15 مهندسی گاز ایران انجمن مهندسی گاز ایران علمی ـ ترویجی تیر 92 رضا مسیبی بهبهانی
.16 Advances in Environmental Technology- سازمان پژوهشهای علمی و
صنعتی ایران با همكاری انجمن مهندسی شیمی ایران
علمی ـ پژوهشی N.1,Spring201
5
جلال شایگان
.17 Iranian Journal of Chemical Engineering
مهندسی شیمی ـ انجمن مهندسی شیمی ایران
علمی ـ پژوهشی آبان 81 حسن پهلوان زاده
.18 Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
ایران
علمی ـ پژوهشی V.1,Issue
1,2014
حسین غریبی
.19 Progress in Color, Colorants and Coatings
فناوری در رنگ، رنگ دهندهها و پوششدهندها ـ پژوهشكده صنایع رنگ ایران
علمی ـ پژوهشی مرداد 89 فرحناز نورمحمدیان
.20 Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology- دانشگاه صنعت
نفت
علمی پژوهشی Fall 2012 ریاض خراط
.21 پلیمر ـ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران- Iranian Polymer Journal علمی ـ پژوهشی دی 78 مهدی نكومنش
( پژوهشی سابق) ـ دانشگاه اصفهان - Gas Processing .22 علمی ـ پژوهشی خرداد 80 محمدرضا طلایی
.23 Journal of Chemical and Petroleum Eng “JCHPE”
مهندسی شیمی و نفت (دانشكده فنی سابق) ـ دانشگاه تهران
علمی ـ پژوهشی تیر 80 مجتبی شریعتی نیاسری
.24 انجمن مهندسی گاز ایران - Journal of Gas Technology علمی ـ پژوهشی شهریور 92 علی وطنی
.25 Journal of Particle Science and Technology- سازمان پژوهشهای علمی و
صنعتی ایران
Issue 1,winter
2015
علمی ـ پژوهشی
عبدالرضا صمیمی
محمدرضا جعفری نصر N.1 , 2011 علمی ـ پژوهشی Journal of Petroleum Science and Technology - پژوهشگاه صنعت نفت . 26
.27 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران- Polyolefins Journal علمی ـ پژوهشی N.1 ,Jan. 2014 عباس رضوی


اين نشريات در پايگاه WOSاز موسسه ISIنمايه شدهاند.

اين نشريات در پايگاه JCRاز موسسه ISIنمايه شدهاند و داراي ضريب تأثير ( )IFميباشد.
مهندسی معدن « فنی و مهندسی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن- دانشگاه یزد علمی ـ پژوهشی فروردین 91 محمد فاتحی
.2 زمینشناسی مهندسی ـ انجمن زمین شناسی مهندسی ایران علمی ـ پژوهشی آذر 83 ماشااله خامه چیان
.3 مهندسی معدن ـ انجمن مهندسی معدن ایران علمی ـ پژوهشی اسفند 82 محمود عبدالهی
.4 International Journal of Mining and Geo-Engineering
مهندسی زمین و معدن (دانشكده فنی سابق) ـ دانشگاه تهران
علمی ـ پژوهشی تیر 80 عباس مجدی
.5 Journal of Mining and Environment –
محیط و معدن ـ دانشگاه صنعتی شاهرود ـ با همكاری انجمن مهندسی معدن ایران
علمی ـ پژوهشی دی 89 محمد عطایی
.6 مكانیك سنگ- انجمن مكانیك سنگ ایران علمی ـ پژوهشی بهار 96 کوروش شهریار
مهندسی زلزله « فنی و مهندسی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 پژوهشنامه زلزلهشناسی و مهندسی زلزله ـ پژوهشگاه بـینالمللـی زلزلـهشناسـی و
مهندسی زلزله
علمی ـ ترویجی اسفند 77 عباسعلی تسنیمیبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »30 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.2 علوم و مهندسی زلزله- پژوهشگاه بین المللی زلزلـه شناسـی و مهندسـی زلزلـه بـا
همكاری انجمن مهندسی زلزله ایران
علمی ـ پژوهشی زمستان 93 محسن کمالیان
.3 Journal of Seismology and Earthquake Engineering
زلزله شناسی و مهندسی زلزله ـ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
علمی ـ پژوهشی شهریور 80 عباسعلی تسنیمی
مهندسی آب « فنی و مهندسی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 آب و فاضلاب ـ مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب علمی ـ پژوهشی خرداد 84 احمد ابریشم چی
.2 تحقیقات منابع آب ایران ـ انجمن علوم و مهندسی منابع آب علمی ـ پژوهشی مرداد 82 رضا کراچیان
.3 علوم و مهندسی آب و فاضلاب انجمن آب و فاضلاب ایران علمی ـ ترویجی زمستان 95 حمیدرضا صفوی
مهندسی پزشكی « فنی و مهندسی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 مهندسی پزشكی زیستی ـ انجمن مهندسی پزشكی ایران علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 82 فرزاد توحیدخواه
پدافند غیر عامل « فنی و مهندسی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 پدافند غیرعامل ـ دانشگاه جامع امام حسین (ع) علمی ـ ترویجی دی 90 علی سعیدی
.2 پدافند غیرعامل و امنیت-دانشكده علوم و فنون فارابی علمی ـ ترویجی بهار 95 محمدباقر خرمشاد
.3 پدافند الكترونیكی و سایبری دانشگاه جامع امام حسین (ع) علمی پژوهشی مهر 92 عبدالرسول میرقدری
.4 علوم و فناوریهای پدافند نوین ـ دانشگاه امام حسین (ع) با همكاری دانشگاههـا و
مراکز دیگر
علمی ـ پژوهشی آبان 89 حسین فخراییان


میان رشته ای «فنی و مهندسی»

ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 کارافن دانشگاه فنی و حرفه ای علمی ترویجی مهر 91 ویدا تقواییبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »31 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396


کشاورزی، منابع طبیعی، دامپزشكی

آب و خاک « کشاورزی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 آب و توسعه پایدار- دانشگاه فردوسی مشهد با همكاری شرکت آبنا مشهد علمی ترویجی شهریور 93 بیژن قهرمان
.2 آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق) ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی خرداد 80 امیر فتوت
.3 آبیاری و زهكشی ـ انجمن آبیاری و زهكشی ایران علمی ـ پژوهشی خرداد 85 امین علیزاده
.4 پژوهش آب ایران ـ دانشگاه شهرکرد علمی ـ پژوهشی تیر 89 منوچهر حیدر پور
.5 پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب سابق) ـ مؤسسه تحقیقات خاک و آب علمی ـ پژوهشی دی 81 حمید سیادت
.6 پژوهشهای حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعـی گرگـان سـابق) ـ دانشـگاه
گرگان
علمی ـ پژوهشی آبان 78 فرهاد خُرمالی
.7 پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب سابق) ـ مؤسسه تحقیقات خاک و آب علمی ـ پژوهشی دی 81 حمید سیادت
.8 تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) ـ پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه تهران
علمی ـ پژوهشی مهر 86 عبدالمجید لیاقت
.9 تحقیقات کاربردی خاک دانشگاه ارومیه علمی ـ پژوهشی پاییز و زمستان
93
عباس صمدی
.10 تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهكشی (تحقيقـات مهندسـيكشـاورزي سـابق) ـ
موسسهتحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
علمی ـ پژوهشی بهمن 79 نادر عباسی
.11 دانش آب و خاک (دانش کشاورزی سابق) ـ دانشگاه تبریز علمی ـ پژوهشی خرداد 80 سیدعلی اشرف الدینی
.12 زیست شناسی خاک انجمن علوم خاک ایران علمی ـ پژوهشی آبان 91 هادی اسدی رحمان
.13 حفاظت منابع آب و خاک ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی ترویجی شهریور 89 حسین بابازاده
علمی ـ پژوهشی تیر 91
.14 علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) ـ دانشگاه صنعتی اصفهان علمی ـ پژوهشی اسفند 77 مجید افیونی
.15 علوم و مهندسی آبیاری (علمی کشاورزی سابق) ـ دانشگاه شهید چمران اهواز علمی ـ پژوهشی تیر 78 سید محمود کاشفی پور
.16 مدیریت آب در کشاورزی انجمن علمی آبیاری و زهكشی ایران علمی ترویجی اسفند 92 حسین دهقانی
.17 مهندسی آبیاری و آب ایران ـ انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران علمی ـ پژوهشی بهمن 89 محمدجواد خانجانی
.18 مهندسی منابع آب ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 90 ناصر طالب بیدختی
.19 مدیریت آب و آبیاری دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی بهار 90 علی رحیمی خوب
.20 مدیریت خاک و تولید پایدار ـ انجمن علوم خاک ایران علمی ـ پژوهشی بهمن 89 فرهاد خرمالی
.21 هواشناسی کشاورزی انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران علمی ـ پژوهشی پاییز 92 علی خلیلی
اقتصاد کشاورزی « کشاورزی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 اقتصاد کشاورزی و توسعه ـ وزارت جهاد کشاورزی علمی ـ پژوهشی بهمن 79 بهاءالدین نجفی
.2 اقتصاد کشاورزی ـ انجمن اقتصاد کشاورزی ایران علمی ـ پژوهشی مرداد 84 سعید یزدانی
.3 اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایعکشاورزی سابق) ـ دانشگاهفردوسیمشهد علمی ـ پژوهشی خرداد 80 ناصرشاه نوشیفروشانی
.4 تحقیقات اقتصاد کشاورزی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت علمی ـ پژوهشی تیر 89 غلامرضا سلطانی
.5 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) ـ پردیس کشاورزی
و منابع طبیعی دانشگاه تهران
علمی ـ پژوهشی مهر 86 حسین شعبانعلی فمیبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »32 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

اکولوژی « کشاورزی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 اکوبیولوژی تالاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز علمی پژوهشی فروردین 92 شهربانو عریان
.2 بوم شناسی کاربردی (علوم و فنون کشاورزی ایران سابق) ـ دانشگاه صنعتی اصفهان علمی ـ پژوهشی اسفند 77 نصراله محبوبی صوفیان
.3 اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران با همكاری انجمن آبخیزداری ایران علمی پژوهشی اسفند 92 سید جواد ساداتی نژاد
.4 بومشناسی کشاورزی ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی آبان 89 پرویز رضوانی مقدم
.5 حفاظت زیست بوم گیاهان- دانشگاه گنبد کاووس علمی ـ پژوهشی بهار و تابستان 93 عباس بیابانی
.6 خشكبوم ـ دانشگاه یزد ـ با همكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 89 محمدرضا اختصاصی
.7 دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی سابق) ـ دانشگاه تبریز علمی ـ پژوهشی خرداد 80 عادل دباغ محمدی
.8 کشاورزی بوم شناختی ـ انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران علمی ـ پژوهشی بهمن 89 اسكندر زند
.9 Caspian Journal of Environmental Sciences –
علوم محیطی خزر ـ دانشگاه گیلان
علمی ـ پژوهشی تیر 89 مسعود ستاری
.10 دانشگاه تربیت مدرس – Ecopersia علمی پژوهشی فروردین 92 حمیدرضا صادقی
.11 Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture-
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ـ با همكاری دانشگاههای دیگر
علمی ـ پژوهشی مرداد 90 حسین پور مقدس
باغبانی « کشاورزی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 تحقیقاتگیاهاندارویی و معطرایران ـ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتعایران علمی ـ پژوهشی مرداد 85 فاطمه سفیدکن
.2 رستنیها ـ وزارت جهاد کشاورزی علمی ـ پژوهشی خرداد 82 سعید شیرزادیان
.3 علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی سابق) ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی خرداد 80 غلامحسین داوری نژاد
.4 علوم باغبانی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) ـ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
علمی ـ پژوهشی مهر 86 علی عبادی
.5 علوم و فنون باغبانی ایران ـ انجمن باغبانی ایران علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 83 مصطفی مبلی
.6 علوم و فنون کشتهای گلخانهای ـ دانشگاه صنعتی اصفهان علمی ـ پژوهشی فروردین 90 امیرحسینخوشگفتارمنش
.7 International Journal of Horticultural Science and Technology-
پردیس ابوریحان دانشگاه تهران با همكاری انجمن علوم باغبانی ایران
علمی ـ پژوهشی N.1,2014 مرتضی خوشخوی
.8 Journal of Ornamental Plants
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
علمی پژوهشی December
2013
روح انگیز نادری
.9 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان - Journal of Nuts علمی پژوهشی N.1,2014 داراب حسنی
بیوتكنولوژی و ژنتیك گیاهی « کشاورزی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 بیوتكنولوژی کشاورزی ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان ـ با همكاری انجمن
بیوتكنولوژی ایران
علمی ـ پژوهشی مهر 88 مختار جلالی
.2 پژوهشهای ژنتیك گیاهی- دانشگاه لرستان علمی ـ پژوهشی بهار 95 فرهاد نظریان فیروزآبادی
.3 زیست فناوری گیاهان زراعی ـ دانشگاه پیام نور ـ با همكـاری دانشـگاه و موسسـات
دیگر
علمی ـ پژوهشی مرداد 90 محسن مردی
.4 فــنآوری زیســتی در کشــاورزی (پــژوهش کشــاورزی ســابق) ـ دانشــگاههــای
منطقه غرب
علمی ـ پژوهشی اسفند 83 دوستمراد ظفری
.5 مهندسی ژنتیك و ایمنی زیستی ـ انجمن ایمنی زیستی ایران علمی ـ پژوهشی دی 89 مقصود پژوهندهبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »33 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.6 تحقیقات ژنتیك و اصلاح گیاهان مرتعی ـ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران علمی ـ پژوهشی مهر 85 حسین میرزایی ندوشن
.7 ژنتیك نوین ـ انجمن ژنتیك ایران علمی ـ پژوهشی مهر 85 منصور امیدی
.8 Iranian Journal Of Genetics and Plant Breeding-
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با همكاری انجمن بیوتكنولوژی ایران
علمی پژوهشی October 2012 رحیم حداد
.9 Journal of Plant Molecular Breeding
پژوهشكده ژنتیك و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
علمی پژوهشی December 2012 قربانعلی نعمت زاده
جنگلداری « کشاورزی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 بوم شناسی جنگل های ایران- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری علمی ـ پژوهشی پاییز و زمستان
95
حمید جلیلوند
.2 پژوهش و توسعه جنگل دانشگاه ارومیه علمی ـ پژوهشی بهار 94 جواد اسحاقی راد
.3 پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل (علوم کشـاورزی و منـابع طبیعـی گرگـان سـابق) ـ
دانشگاه گرگان
علمی ـ پژوهشی آبان 78 تقی طبرسا
.4 تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
کشور
علمی ـ پژوهشی تیر 91 محمد متینی زاده
.5 تحقیقات جنگل و صنوبر ایران ـ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران علمی ـ پژوهشی اسفند 84 خسرو ثابت طالبی
.6 جنگل ایران ـ انجمن جنگلبانی ایران علمی ـ پژوهشی بهمن 87 پدرام عطارد
.7 جنگل و فرآوردههای چوب (منابع طبیعی ایران سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی خرداد 79 علی اصغر درویش
مكانیزاسیون کشاورزی « کشاورزی »
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 پژوهشهای مكانیك ماشینهای کشاورزی- دانشگاه شهرکرد علمی ـ پژوهشی پاییز و زمستان
94
رحیم ابراهیمی
.2 تحقیقات سامانه ها و مكانیزاسیون کشاورزی(تحقیقات مهندسیکشـاورزی سـابق) ـ
موسسهتحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
علمی ـ پژوهشی بهمن 79 ارژنگ جوادی
.3 ماشینهای کشاورزی ـ دانشگاه فردوسی مشـهد ـ بـا همكـاری انجمـن مهندسـان
مكانیك ایران
علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 89 محمدحسین عباسپورفرد
.4 مهندسی زراعی (علمی کشاورزی سابق) ـ دانشگاه شهید چمران اهواز علمی ـ پژوهشی تیر 78 احمد لندی
.5 مهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) ـ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
علمی ـ پژوهشی مهر 86 اسداله کرم
زراعت « کشاورزی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 اکوفیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان علمی پژوهشی تیر 92 حمیدرضا میری
.2 اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز علمی ـ پژوهشی فروردین 91 مهرداد یارنیا
.3 بهزراعی کشاورزی (کشاورزی سابق) ـ مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی اسفند 85 ایرج اله دادی
.4 بهزراعی نهال و بذر (نهال و بذر سابق) ـ مؤسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر علمی ـ پژوهشی بهمن 81 محمد ترابی
.5 بهنژادی نهال و بذر (نهال و بذر سابق) ـ مؤسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر علمی ـ پژوهشی بهمن 81 محمد ترابی
.6 پژوهش علفهای هرز وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج علمی ـ پژوهشی اسفند 90 حسین موسوی نیا
.7 پژوهشنامه اصلاح گیاهانزراعی ـ دانشگاهعلومکشاورزی و منابعطبیعیساری علمی ـ پژوهشی تیر 89 غلامعلی رنجبر
.8 پژوهشهای پنبه ایران- موسسه تحقیقات پنبه ایران علمی ـ پژوهشی پاییز و زمستان
94
عمران عالیشاه
.9 پژوهشــهای تولیــد گیــاهی (علــوم کشــاورزی و منــابع طبیعــی گرگــان ســابق) ـ
دانشگاه گرگان
علمی ـ پژوهشی آبان 78 کامبیز مشایخیبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »34 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.10 پژوهشهای حبوبات ایران ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ با همكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 89 احمد نظامی
.11 پژوهشهای زراعی ایران ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی اسفند 84 حمید رضا خزاعی
.12 پژوهش های زعفران دانشگاه بیرجند با همكاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
ایران
علمی پژوهشی فروردین 92 محمد علی بهدانی
.13 تحقیقات غلات دانشگاه گیلان علمی ـ پژوهشی مرداد 91 بابك ربیعی
.14 تنشهای محیطی در علوم زراعی ـ دانشگاه بیرجند علمی ـ پژوهشی آبان 90 محمد کافی
.15 تولیدات گیاهی (علمی کشاورزی) ـ دانشگاه شهید چمران اهواز علمی ـ پژوهشی تیر 78 موسی مسگرباشی
.16 تولید گیاهان زراعی ـ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ـ با همكاری
انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
علمی ـ پژوهشی خرداد 87 سراله گالشی
.17 تولید محصولات زراعی و باغی دانشگاه صنعتی اصفهان علمی ـ پژوهشی فروردین 91 پرویز احسان زاده
.18 چغندرقند ـ مؤسسه تحقیقات چغندرقند علمی ـ پژوهشی اسفند 81 جواد گوهری
.19 دانش علفهای هرز ایران ـ انجمن علوم علفهای هرز ایران علمی ـ پژوهشی اسفند 82 محمدعلی باغستانی
.20 پژوهشهای کاربردی زراعـی (زراعـت سـابق) (پـژوهش و سـازندگی سـابق) ـ وزارت جهـاد
کشاورزی
علمی ـ پژوهشی اسفند 90 سیدعلیرضا بهشتی
.21 زراعت دیم ایران موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور بـا همكـاری انجمـن علـوم
زراعت و اصلاح نباتات
علمی ـ پژوهشی مهر 92 خشنود علیزاده دیزج
.22 زراعت و فناوری زعفران دانشگاه تربت حیدریه با همكاری انجمـن گیـاهی دارویـی
ایران
علمی پژوهشی مهر 92 پرویز رضوانی مقدم
.23 علوم زراعی ایران ـ انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات علمی ـ پژوهشی اسفند 78 مسعود اصفهانی
.24 علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) ـ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
علمی ـ پژوهشی مهر 86 محمد رضا نقوی
.25 علوم و تحقیقات بذر ایران- دانشگاه گیلان با همكاری انجمن مرتعداری ایران علمی ـ پژوهشی فروردین 93 حبیب اله سمیع زاده
لاهیجی
.26 علوم و فناوری بذر ایران انجمن بذر ایران با همكاری موسسه ثبت و گواهی بذر و
نهال
علمی ـ پژوهشی فروردین 92 رضا توکل افشار
.27 فناوری تولیدات گیاهی (پژوهش کشاورزی سابق)-دانشگاههای منطقه غرب کشور علمی ـ پژوهشی بهار 90 منصور غلامی
.28 فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز علمی ـ پژوهشی فروردین 92 عبدالمهدی بخشنده
.29 یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی- موسسه تحقیقـات اصـلاح و تهیـه
نهال و بذر
علمی ـ ترویجی تیر 91 فرنگیس قنواتی
.30 Crop Breeding Journal
(نهال و بذر سابق) ـ مؤسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
علمی ـ پژوهشی خرداد 80 محمدرضا جلال کمالی
.31  International Journal of Plant Production
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علمی ـ پژوهشی تیر 89 افشین سلطانی
.32  Journal of Agricultural Science and Technology
علوم و فناوری کشاورزی ـ دانشگاه تربیت مدرس
علمی ـ پژوهشی شهریور 80 کاظم پوستینی
.33 Journal of Plant Physiology and Breeding
فیزیولوژی و اصلاح گیاهان (دانش کشاورزی سابق) ـ دانشگاه تبریز
علمی ـ پژوهشی خرداد 80 محمد مقدم واحد


اين نشريات در پايگاه WOSاز موسسه ISIنمايه شدهاند.
اين نشريات در پايگاه JCRاز موسسه ISIنمايه شدهاند و داراي ضريب تأثير ( )IFميباشد.

گیاهپزشكی « کشاورزی »
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 آفات و بیماریهای گیاهی ـ مؤسسه تحقیقات گیاه پزشكی علمی ـ پژوهشی تیر 79 میرابوالفتحی
.2 بیماریهای گیاهی ـ انجمن بیماریشناسی گیاهی ایران علمی ـ پژوهشی تیر 78 ضیاءالدین بنی هاشمی
.3 پژوهش های کاربردی در گیاهپزشكی (دانش کشاورزی سابق)-دانشگاه تبریز علمی ـ پژوهشی خرداد 80 حداد ایرانی نژاد
.4 تحقیقات آفات گیاهی دانشگاه گیلان علمی ـ پژوهشی دی 90 جلیل حاجی زاده
.5 حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی خرداد 80 محمدحسنراشدمحصلبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »35 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.6 دانش بیماری شناسی گیاهی دانشگاه یاسوج علمی ترویجی مهر 90 مهدی صدروی
.7 دانش گیاهپزشكی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) ـ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
علمی ـ پژوهشی مهر 86 خلیل طالبی جهرمی
.8 کنترل بیولوژیك آفات و بیماریهای گیاهی دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی بهار 92 مسعود احمدزاده
.9 گیاهپزشكی (علمی کشاورزی سابق) ـ دانشگاه شهید چمران اهواز علمی ـ پژوهشی تیر 78 پرویز شیشهبر
.10 مهارزیستی در گیاه پزشكی موسسه تحقیقات گیاهپزشكی کشور با همكاری انجمـن
بیماری شناسی گیاهی
علمی پژوهشی فروردین 92 حسن عسگری
.11 نامه انجمن حشره شناسی ایران ـ انجمن حشرهشناسی ایران علمی ـ پژوهشی اسفند 81 فریبا مظفریان
.12 دانشگاه تربیت مدرس - Journal of Crop Protection علمی ـ پژوهشی June 2012 سعید محرمی پور
.13 Journal of Insect Biodiversity and Systematics-
انجمن حشره شناسی ایران با همكاری دانشگاه تربیت مدرس
علمی ـ پژوهشی آذر 93 علی اصغر طالبی
.14 انجمن قارچ شناسی ایران - Mycologia Iranica علمی ـ پژوهشی No.1,2014 محمدجوان نیكخواه
.15 انجمن کنه شناسی ایران- Persian Journal of Acarology علمی پژوهشی Jan 2012 علی رضا صبوری
علوم دام « کشاورزی»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 پژوهش در نشخوارکنندگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علمی پژوهشی دی 92 نورمحمد تربتی نژاد
.2 پژوهشهای تولیدات دامی ـ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری علمی ـ پژوهشی آبان 90 قدرت اله رحیمی
.3 پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) ـ دانشگاه تبریز علمی ـ پژوهشی خرداد 80 اکبر تقیزاده
.4 پژوهشهای علوم دامی ایران ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی تیر 89 رضا ولیزاده
.5 تحقیقات تولیدات دامی- دانشگاه گیلان علمی ـ پژوهشی فروردین 91 عبدالاحد شادپرور
.6 تولیدات دامی (کشاورزی سابق) ـ مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی اسفند 85 سید داود شیرین
.7 علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) ـ وزارت جهاد کشاورزی علمی ـ پژوهشی اسفند 90 حسن فضائلی
.8 علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) ـ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران
علمی ـ پژوهشی مهر 86 محمد مرادی شهربابك
.9 علوم و فنون زنبور عسل ـ انجمن زنبور عسل ایران علمی ـ ترویجی اسفند 90 غلامحسین طهماسبی
.10 Iranian Journal of Applied Animal Sciences
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
علمی پژوهشی June 2013 سید ضیاءالدین
میرحسینی
.11 Journal of Live Stock Science and Technology
دانشگاه شهید باهنر کرمان با همكاری انجمن علوم دامی
علمی پژوهشی April 2013 محمد جواد ضمیری
.12 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - Poultry Science Journal علمی پژوهشی No.1 2013 سعید زره داران
شیلات « کشاورزی »
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 آبزیان زینتی انجمن علمی ماهیان زینتی علمی ترویجی اسفند 92 محمود بهمنی
.2 بهره برداری و پرورش آبزیان- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علمی ترویجی پاییز 92 محمدرضا ایمانپور
.3 پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی- دانشگاه گنبد کاووس علمی پژوهشی مهر 92 رحمان پاتیمار
.4 توسعه آبزی پروری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان علمی پژوهشی تیر 92 شعبانعلی نظامی
.5 شیلات (منابع طبیعی ایران سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی خرداد 79 علیرضا واقفی
.6 علمی شیلات ایران ـ مؤسسه تحقیقات شیلات ایران علمی ـ پژوهشی بهمن 79 فرهاد کیمرام
.7 علوم آبزی پروری- انجمن آبزی پروری ایران علمی ـ پژوهشی بهار و تابستان 94 قباد آذری تاکامی
.8 علوم و فنون شیلات دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی دی 91 محمدرضا کلباسی
.9 International Journal of Aquatic Biology-
انجمن ماهی شناسی ایران با همكاری دانشگاه تهران
علمی پژوهشی N.2,2014 باقر مجازی امیریبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »36 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.10  Iranian Journal of Fisheries Sciences-
علوم شیلات ـ مؤسسه تحقیقات شیلات ایران
علمی ـ پژوهشی فروردین 82 نیما پورنگ


اين نشريات در پايگاه WOSاز موسسه ISIنمايه شدهاند.

اين نشريات در پايگاه JCRاز موسسه ISIنمايه شدهاند و داراي ضريب تأثير ( )IFميباشد.
صنایع چوب و کاغذ « کشاورزی »
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 تحقیقاتعلومچوب وکاغذایران ـ موسسهتحقیقات جنگلها و مراتع ایران علمی ـ پژوهشی اسفند 85 محمد مهدی فائزی پور
.2 صنایع چوب و کاغذ ایران ـ انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 89 علی عبدالخانی
صنایع غذایی « کشاورزی »
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی پژوهشكده علوم و صنایع غذایی علمی ـ پژوهشی تیر 91 سیدعلی مرتضوی
.2 پژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابق) ـ دانشگاه تبریز علمی ـ پژوهشی خرداد 80 بابك قنبرزاده
.3 پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران ـ دانشگاه فردوسی مشـهد ـ بـا همكـاری
انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
علمی ـ پژوهشی تیر 88 محمد علی رضوی
.4 فرآوری و نگهداری مواد غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با
همكاری انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران
علمی پژوهشی مهر 92 یحیی مقصودلو
.5 علوم و صنایع غذائی ایران ـ انجمن علوم وصنایع غذایی ایران علمی ـ پژوهشی اسفند 82 محمد حسین عزیزی
.6 میكروبیولـوژی کــاربردی در صــنایع غـذایی انجمــن پروبیوتیــك و غـذاهای
فراسودمند
علمی ـ پژوهشی پاییز 94 مهناز مظاهری اسدی
.7 نوآوری در علوم و فناوری غذایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار با همكـاری
انجمن متخصصان علوم و صنایع غذایی ایران
علمی پژوهشی مهر 92 سیدعلی مرتضوی
.8 انستیتو تغذیه ای و صنایع غذایی کشور- Applied Food Biotechnology علمی پژوهشی No.1,Autumn
2014
کیانوش خسروی دارانی
علوم ترویج « کشاورزی »
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 پژوهش های ترویج و آموزش کشـاورزی-دانشـگاه آزاد اسـلامی واحـد علـوم و
تحقیقات
علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 91 سیدمهدی میردامادی
.2 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی ـ موسسه آموزش عالی علمی کـاربردی وزارت
جهاد کشاورزی
علمی ـ پژوهشی دی 89 ایرج ملك محمدی
.3 تعاون و کشاورزی دفتر آموزش ، ترویج و تحقیقات تعاونی ها وزارت تعاون ، کـار
و رفاه اجتماعی
علمی پژوهشی دی 91 محمد چیذری
.4 راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی- دانشگاه علـوم کشـاورزی و منـابع طبیعـی
ساری
علمی ترویجی پاییز و زمستان 94 حمید امیرنژاد
.5 روستا و توسعه ـ جهاد کشاورزی علمی ـ پژوهشی اسفند 84 محمد حسین کریم
.6 علوم ترویج و آموزش کشاورزی ـ انجمن ترویج و آموزش کشاورزی علمی ـ پژوهشی اسفند 84 داریوش حیاتی
.7 کارآفرینی در کشاورزی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علمی ـ ترویجی بهار 93 محمدرضا محبوبی
.8 International Journal of Agricultural Management and
Development
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با همكاری انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
علمی ـ پژوهشی December 2013 محمد چیذری


.
بر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »37 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396


منابع طبیعی

آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع « منابع طبیعی »
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 آبخیزداری ایران ـ انجمن آبخیزداری ایران (توضیح: اين نشريه قبلا از شماره اسفند 84تا مرداد
91داراي اعتبار بوده است و از شماره پاييز 91تا بهار 92لغو اعتبار علمي شده است.. اين نشريه مجددا از تيرماه 92
داراي اعتبار علمي
پژوهشي مي باشد).
علمی ـ پژوهشی تیر 92 علی سلاجقه
.2 پژوهشنامه مدیریت حوزهآبخیز ـ دانشگاهعلومکشاورزی و منابعطبیعیساری علمی ـ پژوهشی اسفند 89 محمود نژاد روشن
.3 پژوهشهای آبخیزداری (پژوهش و سازندگی سابق) ـ وزارت جهاد کشاورزی علمی ـ پژوهشی آبان 89 محمد جعفری
.4 تحقیقات مرتع و بیابان ایران ـ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران ـ با همكاری
انجمن مرتعداری ایران
علمی ـ پژوهشی فروردین 84 بهرام پیمانی فرد
.5 ترویج و توسعه آبخیزداری انجمن آبخیزداری ایران علمی ترویجی فروردین 92 عطاءاله کاویان
.6 سامانه های سطوح آبگیر باران انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران علمی ترویجی مهر 92 محمود فغفور مغربی
.7 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بوشهر
علمی ـ پژوهشی دی 92 فاضل امیری
.8 مرتع ـ انجمن مرتعداری ایران علمی ـ پژوهشی شهریور 85 حسین آذرنیوند
.9 مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی خرداد 79 حسن احمدی
.10 محیطزیست طبیعی (منابع طبیعی ایران سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی خرداد 79 نعمت اله خاوری خراسانی
.11 مدیریت اراضی موسسه تحقیقات خاک و آب علمی ترویجی ش. ،1سال 94 حسین بشارتی
.12 مدیریت بیابان انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران علمی پژوهشی فروردین 92 سیدجمال الدین خواجه
الدین
.13 مهندسی اکوسیستم بیابان دانشگاه کاشان علمی پژوهشی زمستان 93 ابوالفضل رنجبر فردویی
.14 مهندسی و مدیریت آبخیز پژوهشكده حفاظت خاک و آبخیزداری علمی ـ پژوهشی مهر 90 داود نیك کامی
.15 مرکز تحقیقا ت بین المللی بیابان دانشگاه تهران ـ Desert علمی ـ پژوهشی تیر 79 داریوش مظاهری
.16 Environmental Resources Research-
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علمی پژوهشی No. 1, 2014 عبدالرسول سلمان ماهینی
.17 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد - Journal of Rangeland Science علمی پژوهشی No.4, 2012 علی اشرف جعفریبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »38 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396


دامپزشكی

دامپزشكی « دامپزشكی »
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 آسیب شناسی درمانگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز علمی ـ پژوهشی دی 92 ودود رضویلر
.2 التیام انجمن جراحی دامپزشكی ایران علمی ترویجی اسفند 92 محمدرضا امامی
.3 بهداشت مواد غذایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز علمی ـ پژوهشی تیر 90 حمید میرزایی
.4 پاتوبیولوژی مقایسهای ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی ـ پژوهشی شهریور 89 سید پژمان مرتضوی
.5 تحقیقات دامپزشكی ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی اسفند 80 داوود شریفی
.6 دامپزشكی ایران ـ دانشگاه شهید چمران اهواز علمی ـ پژوهشی مرداد 84 محمد راضی جلالی
.7 دامپزشكی (پژوهش و سازندگی سابق) ـ وزارت جهاد کشاورزی علمی ـ پژوهشی شهریور 89 رسول مدنی
.8 علوم درمانگاهی دامپزشكی ایران دانشگاه شهرکرد علمی پژوهشی فروردین 91 حمدالله مشتاقی
.9 میكروبیولوژی دامپزشكی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 91 شاهرخ رنجبر
.10 میكروب شناسی مواد غذایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد بـا همكـاری انجمـن
میكروب شناسی ایران
علمی پژوهشی آذر 93 ابراهیم رحیمی
.11 Archives of Razi Institute
علمی رازی- مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
علمی ـ پژوهشی مهر 80 رسول مدنی
.12 Iranian Journal of Aquatic Animal Health قطب علمی بهداشت و بیماریهای آبزیان
دانشگاه تهران با همكاری انجمن علمی بهداشت آبزیان ایران
علمی پژوهشی اسفند 92 عیسی شریف پور
.13  Iranian Journal of Veterinary Research
تحقیقات دامپزشكی ـ دانشگاه شیراز
علمی ـ پژوهشی فروردین 82 عزیزاله خداکرم تفتی
.14 Iranian Journal of Veterinary Medicine
بینالمللی تحقیقات دامپزشكی ـ دانشگاه تهران
علمی ـ پژوهشی خرداد 88 پرویز شایان
.15 Iranian Journal of Veterinary Science and Technology
دانشگاه فردوسی مشهد
علمی ـ پژوهشی N.1, 2015 احمدرضا موثقی
.16 Iranian Journal of Veterinary Surgery (ggvs)
جراحی دامپزشكی ـ انجمن جراحی دامپزشكی ایران
علمی ـ پژوهشی خرداد 85 ایرج نوروزیان
.17 Journal of Ruminants Health Research-
دانشگاه شهید چمران اهواز قطب علمی بهداشت و بیماریهای گاومیش
علمی پژوهشی آذر 93 محمدرحیم حاجی کلایی
.18 دانشگاه ارومیه – Veterinary Research Forum علمی ـ پژوهشی اسفند 90 فرشید صراف زاده
رضایی


اين نشريات در پايگاه WOSاز موسسه ISIنمايه شدهاند.
اين نشريات در پايگاه JCRاز موسسه ISIنمايه شدهاند و داراي ضريب تأثير ( )IFميباشد.
بر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »39 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396


علوم پایه

علوم « علوم پایه»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 نشاء علم بنیاد پیشبرد علم و فناوری علمی ـ ترویجی مرداد 91 علی اکبر موسوی موحدی
.2 علوم ـ دانشگاه تهران ـ Journal of Sciences علمی ـ پژوهشی تیر 81 محمد رضا نوری دلویی
فرید مٌر 80 خرداد علمی ـ پژوهشی Iranian Journal of Science and Technology A:Science -دانشگاه شیراز . 3
هوا شناسی « علوم پایه»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 نیوار ـ سازمان هواشناسی کشور علمی ـ ترویجی دی 76 مجید آزادی
آمار « علوم پایه»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 اندیشه آماری ـ انجمن آمار ایران علمی ـ ترویجی بهمن 79 رحیم چینی پرداز
.2 بررسیهای آمار رسمی ایران ـ مرکز آمار ایران علمی ـ ترویجی مرداد 89 محسن محمدزاده
.3 علوم آماری ایران ـ انجمن آمار ایران علمی ـ پژوهشی آبان 84 محسن محمدزاده
.4 Journal of Statistical Research of Iran
پژوهشهای آماری ایران ـ پژوهشكده آمار مرکز آمار ایران
علمی ـ پژوهشی فروردین 87 نادر نعمت الهی
.5 انجمن آمار ایران- Journal of the Iranian statistical society علمی ـ پژوهشی اسفند 82 احمد پارسیان
ریاضی « علوم پایه»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 پژوهشهای ریاضی (علوم سابق) دانشگاه خوارزمی علمی ـ پژوهشی بهار و تابستان
94
علیرضا مدقالچی
.2 پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه سابق) دانشگاه آزاد اسلامی واحـد علـوم و
تحقیقات
علمی ـ پژوهشی تیر 77 فرهاد حسین زاده لطفی
.3 تحقیق در عملیات در کاربردهای آن دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان علمی پژوهشی تیر 91 سهراب کرد رستمی
.4 ریاضی و جامعه- دانشگاه اصفهان علمی ـ ترویجی بهار 95 علیرضا عبدالهی
.5 فرهنگ و اندیشه ریاضی ـ انجمن ریاضی ایران علمی ـ ترویجی تیر 83 بیژن ظهوری زنگنه
.6 مدلسازی پیشرفته ریاضی (علوم سابق) ـ دانشگاه شهید چمران اهواز علمی ـ پژوهشی خرداد 80 عبدالرحمن راسخ
No.1,Feb
2015
علمی ـ پژوهشی Algebraic Structures and their Applications-دانشگاه یزد . 7 محمدعلی ایرانمنش
.8 گروه پژوهشی ریاضی طوسی - Annals of Functional Analysis علمی ـ پژوهشی N.1,2015 محمد صال مصلحیان
.9 گروه پژوهشی ریاضی طوسی - Banach Journal of Mathematical Analysis علمی ـ پژوهشی N.1 , 2015 محمد صال مصلحیان
.10  Bulletin of the Iranian Mathematical Society
بولتن انجمن ریاضی ـ انجمن ریاضی ایران
علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 80 عباس سالمی
.11 Categories and General Algebraic Structures with Applications-
دانشگاه شهید بهشتی
علمی ـ پژوهشی N.1,2015 محمدمهدی ابراهیمی
مهرداد لكستانی No.3,2014 علمی ـ پژوهشی Computational Methods for Differential Equations- دانشگاه تبریز . 12
.13 International Journal of Group Theory
نظریه گروهها ـ دانشگاه اصفهان ـ با همكاری دانشگاههای دیگر
علمی ـ پژوهشی مرداد 90 علیرضا عبدالهی
.14 International Journal of Industrial Mathematics
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علمی ـ پژوهشی اسفند 90 توفیق الهویرنلوبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »40 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.15  Iranian Journal of Fuzzy systems
سیستمهای فازی ایران ـ دانشگاه سیستان وبلوچستان ـ با همكاری انجمن آمار
علمی ـ پژوهشی فروردین 83 ماشاء اله ماشینچی
.16 Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics
علوم ریاضی و انفورماتیك ـ جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس
علمی ـ پژوهشی آبان 87 علی ایرانمنش
مجید اسحاقی N.1,2014 علمی ـ پژوهشی International Journal of Nonlinear Analysis and Applications- دانشگاه سمنان . 17
.18 Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization
دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی Winter 2013 محمد هادی فراهی
.19 Transactions on Combinatorics
دانشگاه اصفهان ـ با همكاری دانشگاههای دیگر
علمی ـ پژوهشی آبان 90 علیرضا عبدالهی
.20 دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان با همكاری -Wavelets and Linear Algebra
دانشگاه های دیگر
علمی ـ پژوهشی تیر 91 محمد علی دهقان
.21 Journal of Algebraic System
دانشگاه صنعتی شاهرود با همكاری دانشگاه ها
علمی پژوهشی بهمن 91 ابراهیم هاشمی


اين نشريات در پايگاه WOSاز موسسه ISIنمايه شدهاند.
اين نشريات در پايگاه JCRاز موسسه ISIنمايه شدهاند و داراي ضريب تأثير ( )IFميباشد.

زمین شناسی « علوم پایه»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 بلورشناسی وکانی شناسی ایران ـ انجمن بلورشناسی وکانی شناسی ایران علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 80 ناصر تجبر
.2 پترولوژی ـ دانشگاه اصفهان ـ با همكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی بهمن 88 قدرت ترابی
.3 پژوهشهای چینهنگاری و رسوبشناسی (پژوهشی سابق) ـ دانشگاه اصفهان علمی ـ پژوهشی خرداد 80 حسین وزیری مقدم
.4 پژوهشهای دانش زمین ـ دانشگاه شهید بهشتی علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 90 محمدحسین آدابی
.5 پژوهشهای ژئوفیزیك کاربردی- دانشگاه صنعتی شاهرود با همكاری انجمن ژئوفیزیك ایران علمی ـ پژوهشی بهار و تابستان 94 ابوالقاسم کامكار روحانی
.6 دیرینه شناسی انجمن دیرینه شناسی ایران علمی ـ پژوهشی دی 91 علیرضا عاشوری
.7 رخسارههای رسوبی ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی دی 89 علیرضا عاشوری
.8 رسوب شناسی کاربردی- دانشگاه بوعلی سینا همدان علمی ـ پژوهشی بهار 92 سعید خدابخش
.9 زمینشناسی اقتصادی ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی تیر 89 محمد حسن کریمپور
.10 زمینشناسی ایران ـ پژوهشكده علومپایه کاربردی جهاد دانشگاهی علمی ـ پژوهشی فروردین 87 محمدحسین آدابی
.11 زمینشناسی کاربردی پیشرفته (علوم سابق) ـ دانشگاه شهید چمران اهواز علمی ـ پژوهشی خرداد 80 علیرضا زراسوندی
.12 زمینشناسی مهندسی ـ دانشگاه خوارزمی علمی ـ پژوهشی دی 89 علی قنبری
.13 زمینشناسی نفت ایران ـ انجمن زمینشناسی نفت ایران علمی ـ پژوهشی آبان 89 علی صیرفیان
.14 ژئوفیزیك ایران ـ انجمن ژئوفیزیك ایران علمی ـ پژوهشی شهریور 83 علیرضا محب الحجه
.15 علوم زمین ـ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور علمی ـ پژوهشی دی 75 منوچهر قرشی
.16 کواترنری ایران- انجمن کواترنری ایران علمی ـ پژوهشی بهار 94 قاسم عزیزی
.17 یافتههای نوین در زمینشناسی (علوم سابق) دانشگاه خوارزمی علمی ـ پژوهشی تیر 81 بهزاد مهرابی
.18 یافتههای نوین زمینشناسی کاربردی ـ دانشگاه بوعلی سینای همدان علمی ـ ترویجی تیر 89 علی اصغر سپاهی
.19 دانشگاه تهران (علوم سابق ) ـ Geopersia علمی ـ پژوهشی خرداد 80 ابراهیم قاسمینژاد
.20 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد - Iranian Journal of Earth Sciences علمی ـ پژوهشی Summer 2016 حبیب ملایی
زیست شناسی « علوم پایه»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 اقیانوسشناسی ـ مرکز ملی اقیانوسشناسی ـ با همكاری انجمن علوم و فنون دریـایی
ایران
علمی ـ پژوهشی بهمن 87 احمد سواری
.2 اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان بـا همكـاری انجمـن
گیاهان دارویی ایران
علمی پژوهشی فروردین 92 محمد باقر رضایی
.3 ایمنی زیستی ـ انجمن علمی ایمنی زیستی علمی ـ ترویجی دی 86 بهزاد قرهیاضی
.4 بوم شناسی آبزیان دانشگاه هرمزگان علمی ـ پژوهشی دی 90 احسان کامرانیبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »41 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.5 پژوهشهای جانوری( زیست شناسی ایران سابق ) ـ انجمن زیست شناسی ایران علمی ـ پژوهشی آذر 77 جمشید درویش
.6 پژوهشهای سلولی و ملكولی( زیست شناسی ایران سابق ) ـ انجمن زیست شناسی ایران علمی ـ پژوهشی آذر 77 محمدرضا زمانی
.7 پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) ـ انجمن زیست شناسی ایران علمی ـ پژوهشی آذر 77 علی اصغر معصومی
.8 تاکسونومی و بیوسیستماتیك (پژوهشی سابق) ـ دانشگاه اصفهان علمی ـ پژوهشی خرداد 80 محمد رضا رحیمینژاد رنجبر
.9 دنیای میكروب ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم علمی ـ پژوهشی بهار 94 محمد کارگر
.10 زیست شناسی ایران- انجمن زیست شناسی ایران علمی ـ ترویجی بهار 95 علی فرازمند
.11 زیست شناسی تكوینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال علمی ـ پژوهشی تابستان 94 احمد مجد
.12 زیست شناسی جانوری تجربی ـ دانشگاه پیام نور ـ مرکز تهران ـ با همكـاری انجمـن
فیزیولوژی و فارموکولوژی ایران
علمی ـ پژوهشی اسفند 90 رضا حاجی حسینی
.13 زیست شناسی دریا دانشگاه آزاد اسلامی واهد اهواز علمی ـ پژوهشی فروردین 91 محمود بهمنی
.14 زیستشناسی کاربردی( علومپایه سابق) ــ دانشـگاه الزهـرا (س) ـ بـا همكـاری انجمـن
زیستشناسی ایران
علمی ـ ترویجی خرداد 80 روحا کسریکرمانشاهی
علمی ـ پژوهشی آبان 89
.15 زیستشناسی گیاهی ایران ـ دانشگاه اصفهان ـ با همكاری انجمن زیستشناسی ایران علمی ـ پژوهشی خرداد 88 منصور شریعتی
.16 زیستشناسی میكروارگانیسمها ـ دانشگاه اصفهان ـ با همكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی اسفند 90 گیتی امتیازی
.17 زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس علمی ـ پژوهشی پاییز 89 خسرو خواجه
.18 سلول و بافت ـ دانشگاه اراک ـ با همكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی تیر 89 سید محمد علی
شریعتزاده
.19 علوم و فنون دریایی ـ انجمن علوم و فنون دریایی ایران علمی ـ پژوهشی فروردین 90 وحید یاوری
.20 فیزیولوژی محیطی گیاهی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان علمی ـ پژوهشی پاییز 93 مه لقا قربانلی
.21 فیزیولوژی و بیوتكنولوژی آبزیان- دانشگاه گیلان علمی ـ پژوهشی پاییز 92 نادر شعبانی پور
.22 فرآیند و کارکرد گیاهی انجمن فیزیولوژی گیاهی علمی ـ پژوهشی فروردین 91 علی اکبر احسان پور
.23 فیزیولوژی و تكوین جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان علمی پژوهشی فروردین 91 مریم شمس لاهیجانی
.24 یافتههای نوین در علوم زیستی (علوم سابق) دانشگاه خوارزمی علمی ـ پژوهشی تیر 81 شهربانو عریان
.25 Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology- سازمان پژوهشهای
علمی و صنعتی ایران با همكاری انجمن بیوتكنولوژی ایران
علمی ـ پژوهشی تابستان 95 سعید میردامادی
.26 انجمن بیوشیمی فیزیك ایران- Biomacromolecular Journal علمی ـ پژوهشی زمستان 94 سامان حسینخانی
.27 Iranian Journal of Animal Biosystematics
بیوسیستماتیك جانوری ـ دانشگاه فردوسی مشهد
علمی ـ پژوهشی آبان 89 جمشید درویش
.28 Iranian Journal of Biotechnology
بیوتكنولوژی ایران ـ مرکزملیتحقیقاتمهندسیژنتیكو بیوتكنولوژیایران
علمی ـ پژوهشی اسفند 82 عباس صاحبقدم لطفی
No.1,March
2014
علمی ـ پژوهشی Iranian Journal of Ichthyology- انجمن ماهی شناسی ایران . 29
حمیدرضا اسماعیلی
.30 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه - Iranian Journal of Plant Physiology علمی پژوهشی تیر 92 مه لقا قربانلی
.31 Journal of Cell and Molecular Research
تحقیقات سلولی و ملكولی ـ دانشگاه فردوسی مشهد
علمی ـ پژوهشی مهر 90 احمدرضا بهرامی
.32 Journal of Medicinal Plants & By-products
انجمن گیاهان دارویی ایران
علمی ـ پژوهشی دی 90 محمدباقر رضایی
.33 Journal of The Persian Gulf Marine Sciences
علوم دریایی خلیج فارسی ـ انجمن علوم و فنون دریایی ایران
علمی ـ پژوهشی خرداد 91 شهربانو عریان
.34 Molecular Biology Research Communications
دانشگاه شیراز
علمی پژوهشی Summer 2012 مصطفی سعادت
.35 Progress in Biological Sciences
علوم زیستی پیشرفته )علوم سابق) ـ دانشگاه تهران
علمی ـ پژوهشی خرداد 80 شاهین زارع
.36 The Iranian Journal of Botany
گیاهشناسی ایران ـ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
علمی ـ پژوهشی دی 83 زیبا جم زاد


نشرياتي كه از سال 1386تاكنون از اعتبار علمي ـ ترويجي به علمي ـ پژوهشي تبديل گرديدهاند.
اين نشريات در پايگاه WOSاز موسسه ISIنمايه شدهاند.
بر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »42 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

اين نشريات در پايگاه JCRاز موسسه ISIنمايه شدهاند و داراي ضريب تأثير ( )IFميباشد.
محیط زیست « علوم پایه »
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 انسان و محیط زیست ـ انجمن متخصصان محیط زیست ایران علمی ـ ترویجی مهر 80 منصور غیاثالدین
.2 پژوهشهای محیطزیست ـ انجمن ارزیابی محیطزیست علمی ـ پژوهشی آبان 88 مجید مخدوم فرخنده
.3 علوم محیطی ـ دانشگاه شهید بهشتی علمی ـ پژوهشی مهر 85 مسعود شیدایی
.4 علوم وتكنولوژی محیط زیست ـ دانشگاه آزاداسلامی ـ با همكاری انجمن محـیط زیسـت
ایران
علمی ـ پژوهشی فروردین 83 پروین نصیری
.5 محیطزیست جانوری ـ شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش علمی ـ پژوهشی آبان 90 غلامحسین ریاضی
.6 محیطزیست و توسعه ـ انجمن ارزیابی محیطزیست علمی ـترویجی اسفند 88 عبدالرسول سلمان
ماهینی
.7 محیطشناسی ـ دانشكده محیط زیست دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی بهمن 79 علی ترابیان
.8 انجمن اقتصاد انرژی ایران- Environmental Energy and Economic Research علمی ـ پژوهشی زمستان 95 مجتبی اردستانی
.9  International Journal of Environmental Research
بینالمللی تحقیقات محیطی ـ دانشگاه تهران ـ با همكاری انجمن ارزیابی محیطزیست
علمی ـ پژوهشی تیر 84 مجتبی اردستانی
.10  International Journal of Environmental Science and Technology
بینالمللی علوم و تكنولوژی محیط زیست ـ انجمن محیط زیست ایران
علمی ـ پژوهشی اسفند 82 مجید عباسپور
.11 Global Journal of Environmental Science and Management
انجمن مهندسی و مدیریت پسماند ایران
علمی ـ پژوهشی Spring 2015 جعفر نوری
.12 دانشگاه تهران و همكاری انجمن مهندسی و مدیریت پسماند ایران- Pollution علمی ـ پژوهشی Summer 2016 عبدالرضا کرباسی
شیمی « علوم پایه »
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 آموزش الكتروشیمی- انجمن الكتروشیمی ایران علمی ـ ترویجی زمستان 94 رسول عبداله میرزایی
.2 پژوهشهای کاربردی در شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال علمی ـ پژوهشی فروردین 90 سعید تقوایی گنجوی
.3 دنیای نانو ـ انجمن نانو فناوری ایران علمی ـ ترویجی خرداد 90 محمدحسین مجلسآرا
.4 شیمی سبز و فناوریهای پایدار- پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران بـا همكـاري
انجمن مهندسی شیمی ایران
علمی ـ ترویجی تابستان 96 علی اصغر محمدی
.5 شیمی کاربردی دانشگاه سمنان علمی ـ پژوهشی مهر 90 سیدحسن زوار موسوی
.6 شیمی و مهندسی شیمی ایران ـ جهاد دانشگاهی علمی ـ پژوهشی اسفند 80 جعفر توفیقی داریان
.7 نانو مقیاس- انجمن نانو فناوری ایران علمی ـ پژوهشی بهار 92 محمدحسین مجلس آرا
.8 Analytical and Bioanalytical Electrochemistry- مرکز عالی الكتروشیمی دانشگاه
تهران
علمی ـ پژوهشی آبان 91 محمدرضا گنجعلی
علمی ـ پژوهشی Analytical and Bioanalytical Chemistry Research- انجمن شیمی ایران . 9 No.1,Sprin
g&Summer
2014
عباس افخمی
.10 International Journal of Nanoscience and Nanotechnology
بینالمللی نانو علم و فناوری نانو ـ انجمن نانو فناوری ایران
علمی ـ پژوهشی مرداد 83 مجتبی شریعتی نیاسر
.11 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا - Iranian Journal of Catalysis علمی پژوهشی July 2012 احمدرضا مساح
.12  Iranian Journal of Chemistry &Chemical Engineering
شیمی و مهندسی شیمی ـ جهاد دانشگاهی
علمی ـ پژوهشی اسفند 78 جعفر توفیقی داریان
.13 Iranian Journal of Mathematical Chemistry
شیمی ریاضی ـ دانشگاه کاشان ـ با همكاری دانشگاههای دیگر
علمی ـ پژوهشی بهمن 89 سید علیرضا اشرفی
.14 Journal of Applied Chemical Research
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علمی ـ پژوهشی دی 90 علی محمودی
.15  Journal of the Iranian Chemical Society (JICS)
انجمن شیمی ایران
علمی ـ پژوهشی آبان 88 مجتبی شمسیپوربر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »43 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.16 Journal of Nanostructures
نانو ساختارها ـ دانشگاه کاشان ـ با همكاری دانشگاههای دیگر
علمی ـ پژوهشی فروردین 90 مسعود صلواتی نیاسری
No.2,June
2015
علمی ـ پژوهشی Journal of Nanostructure in Chemistry-دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس . 17
کریم زارع
.18 انجمن شیمی ایران- Physical Chemistry Research علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 92 علی حیدر پاکیاری


اين نشريات در پايگاه WOSاز موسسه ISIنمايه شدهاند.
اين نشريات در پايگاه JCRاز موسسه ISIنمايه شدهاند و داراي ضريب تأثير ( )IFميباشد.

فیزیك « علوم پایه »
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 انجمن مهندسی صوتیات ایران انجمن مهندسی صوتیات ایران علمی پژوهشی دی 92 منیژه مختاری دیزجی
.2 پژوهش سیستمهای بسذرهای (علوم سابق) ـ دانشگاه شهید چمران اهواز علمی ـ پژوهشی خرداد 80 ایرج کاظمینژاد
.3 پژوهش فیزیك ایران ـ انجمن فیزیكایران ـ با همكاری دانشگاه صنعتی اصفهان علمی ـ پژوهشی اسفند 82 سید محمد امینی
.4 سنجش و ایمنی پرتو انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران با همكاری دانشگاه کاشان علمی پژوهشی دی 91 مصطفی زاهدی فر
.5 علوم و فنون هستهای ـ سازمان انرژی اتمی علمی ـ پژوهشی اسفند 83 محمد امیر حمزه تفرشی
.6 فیزیك روز- انجمن فیزیك ایران علمی ـترویجی آبان 91 کیوان آقا بابایی سامانی
.7 فیزیك زمین و فضا ـ مؤسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی اسفند 82 عباسعلی علی اکبری بیدختی
.8 فیزیك کاربردی (علوم پایه سابق) ـ دانشگاه الزهرا (س) علمی ـترویجی خرداد 80 رضا ثابت داریانی
.9 نور- انجمن اپتیك و فوتونیك ایران علمی ـترویجی تابستان 94 محمد آقا بلوری زاده
.10 International Journal of Optics and Photonics
بینالمللی اپتیك و فوتونیك ـ انجمن اپتیك و فوتونیك
علمی ـ پژوهشی اسفند 83 حبیب تجلی
.11 Iranian Journal of Astronomy & Astrophysic
انجمن نجوم ایران
علمی ـ پژوهشی دی 90 یوسف ثبوتی
.12 Journal of Optoelectronical Nanostructures- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرو دشت
با همكاری انجمن انرژی خورشیدی ایران
علمی ـ پژوهشی زمستان 94 جنابعلی جهرمی
.13 Journal of Theoretical and Applied Physics
فیزیك کاربردی و تئوری ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علمی ـ پژوهشی اسفند 88 هادی سوالونیبر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »44 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396


هنر و معماري

هنر «هنر و معماری»
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 اثر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری علمی ترویجی تیر 92 مهناز اشرفی
.2 پژوهش هنر- دانشگاه هنر اصفهان علمی ـ ترویجی بهار 90 مهدی حسینی
.3 تئاتر انجمن هنرهای نمایشی ایران علمی ـ پژوهشی بهار 93 مصطفی مختاباد
.4 جلوه هنر ـ دانشگاه الزهرا (س) علمی ـ ترویجی آبان 87 اشرفالسادات موسوی لر
.5 کیمیای هنر پژوهشكده هنر فرهنگستان هنر علمی پژوهشی مهر 91 سید غلامرضا اسلامی
.6 گلجام ـ انجمن علمی فرش ایران علمی ـ پژوهشی اسفند 83 حبیب اله آیت الهی
.7 مبانی نظری هنرهای تجسمی انجمن هنرهای تجسمی ایران علمی ـ پژوهشی تابستان 96 عفت السادات افضل طوسی
.8 مطالعات تطبیقی هنر ـ دانشگاه هنراصفهان ـ باهمكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی دی 89 مهدی حسینی
.9 مطالعات هنر اسلامی ـ موسسه مطالعات هنر اسلامی علمی ـ پژوهشی آبان 87 مهناز شایسته فر
.10 نامه هنرهای تجسمی و کاربردی ـ دانشگاه هنر علمی ـ پژوهشی دی 89 محمدتقی آشوری
.11 نامه هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه هنر علمی پژوهشی مهر 89 سید مصطفی مختاباد امرئی
.12 نگره ـ دانشگاه شاهد علمی ـ پژوهشی اسفند 89 حبیباله آیتالهی
.13 هنرهای تجسمی (هنرهای زیبا سابق) ـ پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی دی 80 یعقوب آژند
.14 هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا سابق) ـ پردیس هنرهای زیبا دانشگاهتهران علمی ـ پژوهشی دی 80 محمدباقر قهرمانی
معماری « هنر و معماری »
ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
.1 باغ نظر ـ خصوصی علمی ـ پژوهشی خرداد 88 احمد پور احمد
.2 پژوهشهای معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت با امتیاز قطب علمی معماری اسلامی علمی ـ پژوهشی زمستان 92 محسن فیضی
.3 صفه ـ دانشگاه شهید بهشتی علمی ـ پژوهشی اسفند 84 محمود رازجویان
.4 مدیریت شهری ـ پژوهشكده مدیریت شهری و روستایی علمی ـ پژوهشی اردیبهشت 89 محمدرضا بمانیان
.5 مرمت و معماری ایران ـ دانشگاه هنر اصفهان ـ با همكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی دی 89 احمد صالحی کاخكی
.6 مسكن و محیط روستا ـ بنیاد مسكن انقلاب اسلامی علمی ـ پژوهشی اسفند 89 محسن سرتیپی پور
.7 مطالعات شهر ایرانی ـ اسلامی ـ پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی ـ با همكاری دانشگاههای
دیگر
علمی ـ پژوهشی آبان 89 احمد پوراحمد
.8 مطالعات شهری ـ دانشگاه کردستان ـ باهمكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی مهر 90 فرشاد نوریان
.9 مطالعات معماری ایران ـ دانشگاه کاشان ـ باهمكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی مهر 90 غلامحسین معماریان
.10 معماری و شهرسازی (هنرهایزیبا سابق) ـ پردیس هنرهای زیبا دانشگاهتهران علمی ـ پژوهشی دی 80 اسفندیار زبردست
.11 معماری و شهرسازی آرمانشهر ـ شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر علمی ـ پژوهشی دی 89 مصطفی بهزادفر
.12 معماری و شهرسازی ایران- انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران علمی ـ پژوهشی دی 91 مصطفی بهزاد فر
.13 منظر- مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر علمی ـ ترویجی مرداد 91 سیدامیر منصوری
.14 نامه معماری و شهرسازی ـ دانشگاه هنر علمی ـ پژوهشی شهریور 89 ناصر برک پور
.15 نگارینه(هنر اسلامی) دانشگاه بیرجند با همكاري انجمن علمی فرش ایران علمی ـ ترویجی زمستان 95 زهرا رهبرنیا
.16 نقش جهان (مطالعات نظری و فناوری نوین در شهرسازی ایرانی و اسلامی)- دانشگاه تربیت مدرس علمی ـ پژوهشی مهر 90 محمدرضا پورجعفر
.17 هویت شهر ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی ـ پژوهشی اسفند 88 فرح حبیببر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »45 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.18 International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning
دانشگاه علم و صنعت
علمی ـ پژوهشی فروردین 90 محسن فیضی
Vol.5,Issue4,
2016
علمی ـ پژوهشی Space Ontology International Journal-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین . 19
منوچهر طبیبیان
نشریات لغو اعتبار شده
ردیف نام نشریه اعتبار سابق گروه تاریخ تصویب لغو اعتبار توضیحات
.1 رشد آموزش زبان ـ وزارت آموزش و پرورش علمی ـ ترویجی علوم انسانی دی 81 اردیبهشت 90
.2 مطالعات خاورمیانـه ـ مرکـز پژوهشـهای علمـی و مطالعـات
استراتژیك خاورمیانه
علمی ـ ترویجی علوم انسانی مرداد 80 آبان 89
.3 Chemical, Polymer and Material Science and
Technology, Amirkabir
مهندسی شیمی، پلیمر و مواد امیرکبیـر (امیرکبیـر سـابق) ـ
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علمی ـ پژوهشی فنی و مهندسی اردیبهشت 78 آبان 90
.4 مكاترونیك ـ انجمن مكاترونیك ایران علمی ـ پژوهشی فنی و مهندسی مرداد 84 شهریور 88
.5 Journal of Geological Society of Iran
زمینشناسی ایران ـ انجمن زمین شناسی ایران
علمی ـ پژوهشی علوم پایه خرداد 82 آبان 90
.6 جداسازی و پدیدههایانتقـال (دانشـكدهمهندسـی سـابق) ـ
دانشگاهفردوسیمشهد
علمی ـ پژوهشی فنی و مهندسی خرداد 79 اسفند 90
.7 اطلاعشناسی ـ دفتر پژوهشهای فرهنگی علمی ـ پژوهشی علوم انسانی اسفند 88 تیر 91
.8 تحقیقات زنان ـ انجمن ایرانی مطالعات زنان علمی ـ پژوهشی علوم انسانی شهریور 84 مرداد 91
.9 آبخیزداری ـ انجمن آبخیزداری ایران علمی ـ پژوهشی کشاورزی اسفند 84 مرداد ( 91از شماره
پاييز 91تا بهار )92
تصویب اعتبار
مجدد از تیرماه 92
.10 مدیریت منابع آب ـ انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران علمی ـ ترویجی کشاورزی تیر 89 تیر 90
.11 The Iranian Journal of International Affairs
امور بینالملل ـ وزارت امور خارجه
علمی - ترویجی علوم انسانی خرداد 82 اسفند 90
.12 پژوهشحقوقو سیاستویژهسیاست و روابطبینالمللـدانشگاه
علامه طباطبایی
علمی ترویجی علوم انسانی فروردین 82 مهر 89
.13 مهندسی ساخت و تولید ـ انجمن ساخت و تولید علمی - پژوهشی فنی ومهندسی آبان 90 آبان 91
.14 توسعه تكنولوژی صنعتی ـ پژوهشكده توسعه تكنولوژی جهاد
دانشگاهی
علمی - ترویجی فنی و مهندسی مرداد 89 مرداد 91 تصویب اعتبار مجدد از
بهار و تابستان 94
.15 تاریخنگری و تاریخنگاری (علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه الزهرا
(س)
علمی - پژوهشی علوم انسانی تیر 80 تیر 92
.16 المپیك ـ کمیته ملی المپیك ج.ا.ا علمی - پژوهشی علوم انسانی تیر 81 فروردین 92
.17 تحقیقات اسلامی ـ خصوصی علمی ـ ترویجی علوم انسانی تیر 83 پاییز 88
.18 راهبردهای آموزش ـ دانشگاه علوم پزشكی بقیهاله علمی ـ ترویجی علوم انسانی آبان 89 آبان 91
.19 فناوری ساخت و تولید ـ انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران علمی ـ ترویجی فنی و مهندسی فروردین 90 بهار 91
.20 بنا ـ انجمن مهندسی راه و ساختمان علمی ـ ترویجی فنی و مهندسی خرداد 82 زمستان 90
.21 اقتصاد منابع طبیعی (دانشكده علوم اداری و اقتصاد سابق) ـ دانشگاه
اصفهان
علمی ـ ترویجی علوم انسانی تیر 90 زمستان 91
.22 اقتصاد و الگو سازی (اقتصاد سابق) ـ دانشگاه شهید بهشتی علمی ـپژوهشی علوم انسانی آبان 90 زمستان 93
.23 مكاترونیك ـ انجمن مكاترونیك ایران علمی ـ ترویجی فنی و مهندسی تیر 89 بهار و تابستان 92
.24 منهاج ـ خصوصی ـ با همكاری انجمن علـوم قـرآن و حـدیث
ایران
علمی ـ ترویجی علوم انسانی فروردین 89 پاییز و زمستان 90
.25 ساخت شهر ـ خصوصی علمی ـ پژوهشی هنر و معماری مهر 90 پاییز 91
.26 پژوهشنامه تاریخ تشیع- انجمن ایرانی تاریخ اسلام علمی ـ ترویجی علوم انسانی خرداد 91 پاییز 91بر اساس مصوبه مورخ 83/3/9كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تا زماني كه اين كميسيون رأي جديد صادر نكرده است، اعتبار مصوب نشريات عليرغم تاريخ انقضاء باقي است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهش و فناوری « »46 کمیسیون نشریات علمی کشور ـ تیرماه 1396

 

.27 مباحث بانوان شیعه ـ موسسه شیعهشناسی علمی ـ ترویجی علوم انسانی بهمن 88 بهار 91
.28 دانش سیاسی و بینالمللی (دانشكدهعلوماداریواقتصادیسابق) ـ
دانشگاهاصفهان
علمی ـ ترویجی علوم انسانی شهریور 90 پاییزو زمستان 92
.29 Earthquake Engineering Journal(EEJ)- انجمن مهندسی
زلزله ایران
علمی ـ پژوهشی فنی و
مهندسی
آبان 91
.30 علوم سیاسی ـ دانشگاه باقرالعلوم (ع) علمی ـ ترویجی علوم انسانی خرداد 87 بهار 91
.31 مطالعات و پژوهشهای شهری ـ منطقهای ـ دانشـگاه اصـفهان
با همكاری دانشگاههای دیگر
علمی ـ پژوهشی علوم انسانی خرداد 88 تابستان 95
 
 

 

 

 

       

 

 

اوقات شرعی

وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users3
  • Active Guests3
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today114
  • Unique Visits Yesterday111
  • Visits This Week566
  • Visits Previous Week491

آمار بازدیدکنندگان

1009881
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
257
279
2172
1003006
13425
22910
1009881

آی‌پی شما: 34.236.190.216
امروز: س، 29 مرداد 1398
شما اینجا هستید: خانه اخبار فهرست نشریه های دارای اعتبار تا سال 1396 توسط وزارت علوم و تحقیقات فناوری