مجموعه مقاله های دهمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی 1399 دانشگاه تربیت مدرس

ردیف کدعنوان شماره صفحات اول هر مقالهنام نویسنده1نام خانوادگی نویسنده1نام نویسنده 2نام خانوادگی نویسنده2نام نویسنده3نام خانوادگی نویسنده3نوع پذیرش
21000پیشگفتار1       
31001بن‌ مایه‌ های تفکر خیامی در چالش‌ های داراب افسر بختیاری3علیآسمند جونقانیمعصومهمحمدنژاد   
41002تاملی بر روش نگارش تذکره‌های فارسی؛ نمونۀ مطالعاتی: تاریخ تذکره‌های فارسی17فاطمهآقانوری     
51003بررسی باده ی عرفانی در اشعار حافظ و ابن فارض31نادرابراهیمیان     
61004بررسی و تحلیل کارکردهای گفت‌وگو در بوستان سعدی41امیرحسینابوالحسنی جبلیتقیپورنامداریان   
71005بررسی انسجام زبانی(حذف، ارجاع و جایگزینی) براساس نظریه هلیدی و رقیه حسن در داستان آشغالدونی غلامحسین ساعدی57فهیمهاثنی عشری کهنوجیانیسرخشانیپریساسلیم نژاددرج در مجموعه مقالات
81006بررسی ظرفیت‌های نمایشی یادگار زریران67احساناخوان صفارنگارنوفلی  درج در مجموعه مقالات
91007تحلیل تطبیقی روابط شخصیت‌ها در دو حکایت”خلیفه مصر و شاه موصل” در مثنوی و”شیخ صنعان” در منطق الطیر79نرگسادیب راد    درج در مجموعه مقالات
101008پارادیم فضا و تصویر در  قصاید خاقانی93علی اصغرارجی    درج در مجموعه مقالات
111009مفهوم‌شناسی هنر عرفانی با تکیه بر اندیشه و شعر مولانا107سمیهاسدی    درج در مجموعه مقالات
121010تحلیل بنیان های دینی و طبیعی استعلای زمان و مکان در فرهنگ عامه جنوب کرمان115محسناکبری زاده    درج در مجموعه مقالات
131011نقد زیست بوم‌گرایانه داستان «شهرکوچک ما» از احمد محمود125سیده فاطمهامینیعبداللهآلبوغبیش  درج در مجموعه مقالات
141012بررسی عناصر تراژیک داستان فرود سیاوش137خدیجهبهرامی رهنما    درج در مجموعه مقالات
151013سطوح محافظه کاری در کلام حافظ شیرازی149مجیدبهره ورکرامت اللهراسخفرشادجلیل پیراندرج در مجموعه مقالات
161014بازتاب عناصر حماسی و پهلوانی در منظومه‌های جرون‌نامه و جنگ‌نامه‌ی کشم169محمدحسینبی ضررعلی حسنسهراب نژاد  درج در مجموعه مقالات
171015سه سبک و سه زبان در شعر مهدی اخوان ثالث183حسینعلیبیات    درج در مجموعه مقالات
181016بررسی انتقادی تصحیح مجالس‌النفایس امیر علی‌شیر نوایی193هادیبیدکی    درج در مجموعه مقالات
191017بررسی بازتاب و نقش فرهنگ عامّه در داستان زمستان 62201یزدانپاک مهرموسیپرنیانخلیلبیگزادهدرج در مجموعه مقالات
201018اهمیت و اصول تصحیح متن در نظر استاد عبدالحسین زرین کوب217رحیمپاک نژاد    درج در مجموعه مقالات
211019بررسی روان‌شناختی شخصیّت در داستان «چمدان» براساس نظریۀ اریک فروم227سهیلاپایدارسمیرااستواری  درج در مجموعه مقالات
221020جایگاه فعل ربطی  در  مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری239عابدپتاریعبدالغفورجهاندیده  درج در مجموعه مقالات
231021بررسی استعاره مفهومی دو مضمون اخلاقی نیکی و بدی در مینوی خرد  و گلستان سعدی با رویکرد شناختی249آناهیتاپرتویحسینقاسمیمرادباقرزاده کاسمانیدرج در مجموعه مقالات
241022مهم‌ترین جلوه‌های انسان‌گرایی در اسرارالتوحید269مهینپناهیآرزوشهبازی  درج در مجموعه مقالات
251023” بررسی “داستان سیاوش” تاجیک فیلم براساس نظریه اقتباس لیندا هاچن”283ساراپورفرح    درج در مجموعه مقالات
261024بررسی دو مفهوم خارپشتی و رهسپاری به تعالی تا رسیدن به ماندگاری نظریه مدیریتی کالینز  در حکایت های کلیله و دمنه مطالعه موردی: حکایت بوف و زاغ، حکایت شیر و شغال و حکایت پادشاه و برهمنان297بهنازپیامنیفرشتهاحمدی  درج در مجموعه مقالات
271025بررسی و تحلیل شخصیّت زن از منظر خاقانی شروانی311محمدرضاترکی    درج در مجموعه مقالات
281026تحلیل مؤلفه‌های پست‌مدرنیستی در دو رمان پریباد و هزار و یک شب نو از محمد علی علومی321ساراتومزادپروینتاجبخش  درج در مجموعه مقالات
291027نمادهای کهن‌الگوی سفر در قصه‌های ایرانی339سوسنجبریسحریوسفیالیاسنوراییدرج در مجموعه مقالات
301028معرفی باقر قربانی(سرایندۀ محلی) و تحلیل اشعار وی351مریمجعفرزاده    درج در مجموعه مقالات
311029بررسی ویژگیهای نحوی متون علمی قرن ششم هجری بر اساس کتابهای«گیهان‌شناخت»، «ذخیره ‌خوارزمشاهی» و«فارسنامه ابن بلخی»‌359فائزهجعفری نجفی     
321030جلوه‌های تأثیر قرآن و حدیث در شعر معاصر ایران375رضاچهرقانیمحبوبهذوالقدر  درج در مجموعه مقالات
331031شاهنامۀ طهماسبی، بر مبنای تحلیل گفتمان انتقادی(بررسی جلوه‌های سیاسی-دیپلماتیک ورزش)389منصورهحاجی هادیان    درج در مجموعه مقالات
341032درخت و حمایتگری آن در نمونه‌هایی از افسانه‌های محلّی ایران405لیداحدادکار قویسهیلافرهنگی  درج در مجموعه مقالات
351033بررسی شباهت ها و تفاوتهای مفهوم عشق در سوانح العشاق، تمهیدات و عبهرالعاشقین415سیدمحسنحسینی موخرمحمدرحمانی  درج در مجموعه مقالات
361034نقش قصه گویی دوزبانه درتبادل فرهنگی و ایجاد تعلیم وتربیت صلح محور429آرزوحقیقیسودابهشکرالله زاده  درج در مجموعه مقالات
371035تحلیل سطوح ارتباطی راوی با روایت شنو آرمانی در متون داستانی437فضل اللهخدادادی    درج در مجموعه مقالات
381036بررسی جنبه های تاریخی نمایشی خاله رورو به مثابه رویاهایِ جمعی زنان در هرمزگان447علیرضاداوری    درج در مجموعه مقالات
391037کنایات خاص و ابداعی در شاهنامه461پریساداوری    درج در مجموعه مقالات
401038تحلیل تطبیقی تیپ های اسطوره ای «آرش» و «ویلهلم تل» از لحاظ مضمون شناختی469محمدرضادبیرنیاآرشقزوینه  درج در مجموعه مقالات
411039خوانش«پنج گنج» نظامی با بازتاب نظریه ی جبران مضاعف «آلفرد آدلر»483حدیثدرست پور    درج در مجموعه مقالات
421040بررسی و تحلیل گرایش به هویت قومی در منظومه‌های معاصر (مطالعه موردی منظومه‌های عامه معاصر در جنوب ایران)491نجمهدریاحمدحاجبی سرگرویی  درج در مجموعه مقالات
431041بررسی نقش جمشید در آثار شاعران پارسی‌گوی از آغاز تا قرن نهم هجری 505عادلهرحمانی    درج در مجموعه مقالات
441042 از رنج تا گنج، با شاه شطرنج (مضمون‌آفرینی‌های مولانا با اصطلاحات بازی شطرنج)517مهردادرحمانیمسرورهمختاری  درج در مجموعه مقالات
451043بررسی تطبیقی متناقض‌نما در شعر معاصر عربی و فارسی (مطالعه موردی: ادونیس، سعدی یوسف، اخوان‌ثالث، شفیعی‎کدکنی)529امیرحسینرسول نیامریمآقاجانی  درج در مجموعه مقالات
461044بینامتنیت در داستان‌های کودک و نوجوان539سیدحسینرضویانفهیمهجاودانی زرینریحانه کیانیدرج در مجموعه مقالات
471045سیر تحول تاریخی ارکان جمله و ترتیب آن‌ها در زبان فارسی555رضارفایی قدیمی مشهدغلامحسینغلامحسین زاده  درج در مجموعه مقالات
481046تاثیر رعایت الگوهای روان‌شناختی اریک برن بر افزایش ادب زبانی و کاهش تهدیدات زبانی  (با تکیه بر گفتگوهای فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو)569رویارفیع زاده تفتی    درج در مجموعه مقالات
491047فعل گفت و جانشین های آن در شاهنامه فردوسی587زهراروحانی    درج در مجموعه مقالات
501048بررسی شگردهای حذف و ایجاز در شعر دفاع مقدس597حسینرئیسیمحمدرضانجاریانمهدیملک ثابتدرج در مجموعه مقالات
511049 تمایزمیان ماهیتِ خیال و تصویر در آراءِ منتقدان داخلی و خارجی 611ناهیدهزرعی    درج در مجموعه مقالات
521050نماد و تمثیل در سه قطره خون623ناهیدهزرعی    درج در مجموعه مقالات
531051بررسی عناصر نمایشی مجموعه «زندگی می گوید: اما باز باید زیست» مهدی اخوان ثالث(م. امید)633نیلوفرسلطانی کردشولینگار نوفلی  درج در مجموعه مقالات
541052منطق الطیر، فابل غربی یا تأویل شرقی؟643فتانهسمسارخیابانیان    درج در مجموعه مقالات
551053تحلیل و بررسی عنصر پیرنگ در مجموعه «داستان های شهر جنگی» حبیب احمدزاده655مرضیهسهامی احمد    درج در مجموعه مقالات
561054بررسی نقش و جایگاه زن در ادبیات عامیانه کردی669طاهرهسیدرضاییآریانگین تاجیطاهرهحسنیدرج در مجموعه مقالات
571055تحلیل نمایشنامه‌ی زبان تمشک‌های وحشی نغمه ثمینی، براساس نظریه‌ی الگوی سفر جوزف کمپبل681سید ابوالفضلسیروسنگارنوفلی  درج در مجموعه مقالات
581056بررسی تجارب مقدّس در اندیشه مولوی و فردوسی(با نگاهی بر خواب و رؤیا درمثنوی مولانا و شاهنامه فردوسی)695سعیدشاه محمدیمریمصحتی  درج در مجموعه مقالات
591057بررسی کاربرد بحور و اوزان و ردیف و قافیه در شعر صباحی بیدگلی709رضاشجریالهامعربشاهی کاشانی  درج در مجموعه مقالات
601058تحلیل سبک فکری شعر سپیدۀ کاشانی727رضاشجریالهامعربشاهی کاشی  درج در مجموعه مقالات
611059بررسی ترکیب‌‌های اضافی و وصفی در شعر علیرضا قزوه از منظر تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف741فاطمهشفیعی تبار    درج در مجموعه مقالات
621060بررسی و تحلیل جایگاه عشق و عقل در غزلیات حزین لاهیجی753لیلاشکارچی    درج در مجموعه مقالات
631061شیوۀ برخورد با غم‌ها از نگاه مولانا و روان‌شناسی مثبت‌گرا767ایرجشهبازی    درج در مجموعه مقالات
641062مطالعه نقش تخیل در نویسندگی نمایش های مستند تاریخی رادیو783محمدرضاشهبانی نوریمجیدشریف خداییمحمداخگریدرج در مجموعه مقالات
651063فرهنگ گفت‌وگو در قرآن، با تکیه بر تحلیل صداها در قصه موسی و فرعون793زهراصابری تبریزی    درج در مجموعه مقالات
661064خرده قواعدی از ریختارشناسی در خوانش داستان805حسینصافی پیرلوجه    درج در مجموعه مقالات
671065بررسی تجربیات عرفانی روزبهان بقلی در کشف الاسرار بر اساس نظریۀ ویلیام جیمز819میلادصلاحی خلخالی    درج در مجموعه مقالات
681066بررسی مقایسه‌ای کهن الگوها در کمدی الهی و حی ابن یقظان ابن سینا831محمدعلیضیاییالههداداش زاده  درج در مجموعه مقالات
691067بررسی نظام عاطفی گفتمان در خطبه غدیریه امام رضا(ع) با تکیه بر نظریه گرمس843علیضیغمیمسعودسلمانی حقیقی  درج در مجموعه مقالات
701068نگاهی به اشتباهات مصححان و پژوهشگران منابع ادبی با تکیه بر فرهنگ‌های فارسی855سیدمهدیطباطبایی    درج در مجموعه مقالات
711069تصویرشناسی هندیان در شاهنامۀ فردوسی865زهرهعلی احمدی    درج در مجموعه مقالات
721070 تحلیل و مقایسه‌ی طرحواره‌های حجمی و قدرتی قرآن در حدیقه‌الحقیقه سنایی و تمهیدات عین‌القضات همدانی877زهراعلی پور    درج در مجموعه مقالات
731071نگارش تاریخ ادبیات تطبیقی فارسی و عربی بر اساس الگوی دوره بندی تاریخی887اسماعیلعلی پور    درج در مجموعه مقالات
741072نقد تطبیقی ساختار روایی دو اثر “روز اسبریزی” بیژن نجدی و “سگ ولگرد” صادق هدایت901عادلعلی نیا    درج در مجموعه مقالات
751073بررسی و تحلیل مفاهیم و موضوعات مرتبط با زمین در کلیات شمس919حسینعلیقلی زاده    درج در مجموعه مقالات
761074تحلیل جامعه شناختی داستان کوتاه یک گل سرخ برای امیلی  با تکیه بر نظریات «لوسین گلدمن» 933فائزهغفوری    درج در مجموعه مقالات
771075بررسی تطبیقی مضامین مشترک در سفرنامه ناصرخسرو و ابن فضلان947فائزهغفوریمحمداحمدی  درج در مجموعه مقالات
781076بررسی تطبیقی تابوشکنی در در اشعار غنایی خاقانی و ابونواس با رویکرد جامعه شناسانه961فادزهغفوری    درج در مجموعه مقالات
791077بررسی تکنیک های رمان نویسی در رمان عابر سریر اثر احلام مستغانمی977عبدالاحدغیبینازیبرزگر خلجانی  درج در مجموعه مقالات
801078ساختار روایت در سه قصۀ عامیانۀ هرات، براساس نظریه ژرار ژنت 995مهبودفاضلیمریمظریف  درج در مجموعه مقالات
811079بررسی و مقایسۀ شخصیت‌پردازی در دو مجموعه داستان روسی و ایرانی: «سکوت کیست؟» اثر یوفگنی قلی¬اف و «فاصله‌ای که پیر شد» اثر محمدرضا شمس1005مهبودفاضلی فاطمه  اشرفی  درج در مجموعه مقالات
821080مضمون های تربیتی برای کودکان در شعر ایرج میرزا1023فرشتهفتحی    درج در مجموعه مقالات
831081بررسی تطبیقی مفهوم مرگ در اشعار سمیح القاسم و قیصر امین پور1031امیرفرهنگ نیافرنازیحیوی زاده  درج در مجموعه مقالات
841082سبک شناسی و فلسفه زبان 1043نسرینفقیه ملک مرزبان    درج در مجموعه مقالات
851083بررسی شیوه‌های تأثیر پذیری ازآیات قرآن در روضه العقول ملطیوی1059محمدفولادیبلالشیردل  درج در مجموعه مقالات
861084بررسی اندیشه‌های جمال‌پرستی اوحدالدین کرمانی و بازتاب آن در رباعیات او1071طاهرهقاسمی    درج در مجموعه مقالات
871085کهن‌الگوی قهرمان در رمان نوجوان «پریانه‌های لیاسندماریس» طاهره ایبد1087صغریقامتیفاطمهکاسی  درج در مجموعه مقالات
881086بررسی شاخه‌هایی از ادبیات عامه (اصطلاحات عامیانه، ضرب‌المثل‌ها و ریشه تاریخی آن‌ها) در داستان‌های جلال‌آل‌احمد و محمدعلی جمالزاده1097حمیدرضاقانونیپروینغلامحسینی  درج در مجموعه مقالات
89————————————-—–——————–——-—————–———–
901088نکاتی چند در تصحیح دیوان سلیمی تونی1133اکرمکرمی    درج در مجموعه مقالات
911089بررسی ویژگی ها و نمود های شعر بومی گرا در ادبیات فارسی معاصر با تآکید بر شعر نیما یوشیج و منوچهر اتشی1145نادرکریمی رادپوشباوی کی کوماری  درج در مجموعه مقالات
921090جلوه های پایداری در دوبیتی های فایز دشتی1155محمدکشاورز    درج در مجموعه مقالات
931091مرگ به عنوان یکی از جلوه های مکتب رمانتیسم در شعر توللی و شکری1171حبیبکشاورزعاطفهجعفریان  درج در مجموعه مقالات
941092تحلیل ظرفیت‌های نمایشی داستان «ماهی سیاه کوچولو» نوشته صمد بهرنگی1181مینوکلانتر مهدوینگارنوفلی  درج در مجموعه مقالات
951093کارکردهای گفت‌وگو در منظومه‌های غنایی «زهره و منوچهر» ایرج‌میرزا و « ایرج و هوبره» قاسم لاربن1191عارفکمرپشتیمریمسلیمان پور  درج در مجموعه مقالات
961094حماسه‌های شبه کتبی گورانی و مسألۀ تصحیح متن1209خلیلکهریزی    درج در مجموعه مقالات
971095در مرز زبان و موسیقی (بررسی یک گونۀ شعری در زبان فارسی با تکیه بر غزلیات شمس)1221خلیلکهریزی    درج در مجموعه مقالات
981096نیم نگاه شاعران به دیوان حکیم نظامی گنجوی (با تکیه‌بر نظریه بینامتنیت در اشعار نظامی، مولوی و حافظ)1231احمدگلیمریمصحتیسعیدشاه محمدیدرج در مجموعه مقالات
991097بررسی تاویل های دیوان عطار از داستان های دینی و حماسی (رستم و حضرت یوسف ع)1243وحیدمبارک    درج در مجموعه مقالات
1001098بررسی و تحلیل اشعار تذکره‌الاولیا و انسجام معنایی آنها با مقدمه و متن1257وحیدمبارک    درج در مجموعه مقالات
1011099بررسی ساختار و سبک نوشتاری زنانه در رمان « آن مادران این دختران» اثر بلقیس سلیمانی1271علی اکبرمحمدیسمیرااستواری  درج در مجموعه مقالات
1021100نگاهی به سنایی از منظر جبر و اختیار با نظریۀ «وحدت عشق»1285حسینمحمدی مبارزاصغردادبهعلیرضافولادیدرج در مجموعه مقالات
1031101 زمان در رمان شازده احتجاب1299محمد علیمحمودیهادیبهی  درج در مجموعه مقالات
1041102نقدهای ادبی مجلۀ انتقاد کتاب در دهۀ سی شمسی1313محمد محمودیمحمدشادروی منش  درج در مجموعه مقالات
1051103بررسی وضعیت و شگردهای پسامدرن در رمان نوجوان «این وبلاگ واگذار می‌شود» از فرهاد حسن‌زاده1335ایوبمرادیساراچالاک  درج در مجموعه مقالات
1061104بررسی گونه شناختی جنگ نامۀ مأذون قشقایی1349مینامساعد    درج در مجموعه مقالات
1071105بررسی مقایسه‌ای میزان موفقیت خاطره‌ ـ داستان‌های دفاع مقدس با محوریت زنان  (با تأکید بر: دا، من زنده‌ام و دختر شینا)1361مریممقدمی    درج در مجموعه مقالات
1081106کاربرد روش طبیعی- واژگانی در تدوین کتابهای آموزش واژگان فارسی1377معصومهمهرابی    درج در مجموعه مقالات
1091107«از واقعه‌نگاری به روایت ادبی»: بررسی وجوه ملی‌گرایانۀ اندیشه‌های میرزاآقاخان کرمانی در نامۀ باستان1387حامدمهرادمحمدجعفریاحقیفرزادقائمیدرج در مجموعه مقالات
1101108تصویر مولوی در کتابِ شیخ الاسلامِ دورۀ صفوی1399سعیدمهری    درج در مجموعه مقالات
1111109تأثیر جنسیت بر استفاده از افعال در بازنویسی داستان طوطی و بازرگان مولوی از منظر دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی و فرانقش اندیشگانی1409ابوالفضلموچانی    درج در مجموعه مقالات
1121110بررسی و مقایسۀ مضامین اجتماعی در منظومه‌های کلیله و دمنه1421سیده مهریموسویمریمصالحی نیا  درج در مجموعه مقالات
1131111ترس از رهاشدن درعاشقانه های زنان شاعر دهه601435فرشتهموسی ئی    درج در مجموعه مقالات
1141112تلمیح در شعر هوشنگ ابتهاج1449ماهمناظری قوجقفاطمهآتش پنجه  درج در مجموعه مقالات
1151113بررسی برخی ویژگی‌های قافیه در اشعار مولانا جلال‌الدین محمد بلخی1461نجمهنظریطاهرهقاسمی  درج در مجموعه مقالات
1161114تحلیل گفتمان ادبی متون داستانی فارسی معاصر براساس مولفه وجه درفرانقش بینافردی از منظر زبان شناختی: رویکرد دستور نقشگرای هلیدی و متیسن( ۲۰۱۴)1473سید عباسنوابی سهیاحمدمحسنی  درج در مجموعه مقالات
1171115بررسی تطبیقی عنصر پیرنگ در رمان‌های طوبا و معنای شب نوشتۀ شهرنوش پارسی‌پور و نردبان یاکوف نوشتۀ لودمیلا اولیتسکایا1486مهنازنوروزیمهنوشاسکندری  درج در مجموعه مقالات
1181116بررسی ترجمه‌های آلمانی دو غزل از سعدی توسط کارل‌هاینریش گراف از نظر ساختار شعری و درونمایه واژگان کلیدی1499فرانکهاشمیالهام رحمانی مفرد   
1191117سبـک شـناسی لایه ای اشـعار بیوک ملکی( شاعر نوجوان )1507نیره ساداتهاشمیبهنازعلیپور گسکریبهنازپیامنی 
1201118تبیین و تعلیلِ خشونت کلامی در قصاید ناصرخسرو1523فریده وجدانی     
1211119 بر هم کنش متن و نگاره های داستان زال و رودابه در مکاتب نگارگری ایران، هند و عثمانی1531فاطمهیزدانیفتانهمحمودی  درج در مجموعه مقالات
1221120بن مایه های تک اسطوره قهرمان در انیمیشن فیلشاه بر اساس الگوی جوزف کمبل1541فاطمهیزدانیفتانهمحمودی  درج در مجموعه مقالات
1231121کارکردهای اجتماعی رمان دفاع مقدس (در دهه 60 و 70)1551محمدرضایوسفیفادزهحاتمی  درج در مجموعه مقالات

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن