مراسم یادبود و بزرگداشت جاودان­‌یاد دکتر حسن ذوالفقاری استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق مراسم یادبود و بزرگداشتجاودان­‌یاد دکتر حسن ذوالفقاریاستاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس با حضور:خانواده‌‌ی ارجمند ایشاندکتر محمدجعفر یاحقیدکتر غلامعلی حداد عادلدکتر غلامحسین غلامحسین­‌زادهدکتر سیدعلی­‌اصغر میرباقر­ی­‌فرددکتر مریم حسینیدکتر محمدرضا صرفیدکتر عباسعلی وفاییدکتر علیرضا نیکوییدکتر جعفری قنواتیدکتر بهادر باقریدکتر نجمه دریدکتر چن تونگ (از دانشگاه شانگهای چین) پنجشنبه، […]