سرفصل های دوره کارشناسی

 قابل توجه کاربران سایت انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

 منبع سرفصل ها بر اساس آخرین ویرایش انجام شده توسط وزارت علوم و برگرفته از سایت وزارت علوم می باشد.

سرفصل دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
(جدید)
سرفصل کارشناسی ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی
سال88
سرفصل کارشناسی غیر فارسی زبانان
سال۷۱
سرفصل کارشناسی ناپیوسته تربيت معلم فارسی
سال ۷۸
سرفصل کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
سال۶۶

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن